Aktualności naukowe

NAJNOWSZE BADANIA
Okołooperacyjna chemio- i immunoterapia niwolumabem w niedrobnokomórkowym raku płuca w III stadium zaawansowania choroby

lek. Bartosz Spławski

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

Blisko 20% pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP) jest diagnozowanych w III stadium zaawansowania choroby. Obecnie nie ma konsensusu co do najodpowiedniejszego leczenia tych pacjentów.

W otwartym badaniu II fazy losowo przydzielono chorych z resekcyjnym NDRP w stadium IIIA lub IIIB do otrzymywania neoadiuwantowego niwolumabu z chemioterapią opartą na pochodnych platyny (grupa eksperymentalna [EG – experimental group]) lub samej ...

W sumie 86 chorych zostało poddanych randomizacji – 57 przydzielono do EG, a 29 do CG. Patologiczna całkowita odpowiedź wystąpiła u 37% pacjentów w grupie eksperymentalnej oraz u 7% w CG (ryzyko względne [RR – relative risk] 5,34; 95% przedział uf...

Do góry