Aktualności naukowe

NAJNOWSZE BADANIA
Podskórny rytuksymab w leczeniu I rzutu chłoniaka grudkowego o małej masie guza

lek. Bartosz Spławski

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

Rytuksymab poprawia PFS i czas do następnego leczenia (TTNT – time to next treatment) w porównaniu ze strategią „obserwuj i czekaj” u pacjentów z chłoniakiem grudkowym (FL – follicular lymphoma) o małej masie guza. Przedłużone leczenie rytuksymabem nie wydłużyło TTNT. Celem prezentowanego badania była ocena zastosowania krótkiego leczenia podtrzymującego rytuksymabem drogą podskórną u pacjentów z FL o małej masie guza.

Chorzy z histologicznie potwierdzonym antygenem CD20+ chłoniakiem grudkowym o niskiej masie guza zostali losowo przydzieleni do grupy otrzymującej rytuksymab dożylnie w dawce 375 mg/m2 p.c. (powierzchni ciała), w dniach: 1, 8, 15 i 22 (CG) lub ryt...

Do góry