Immunoterapia z wykorzystaniem inhibitorów punktów kontrolnych

Część 3. Powikłania w obrębie przewodu pokarmowego i trzustkowe

dr n. med. Renata Pacholczak-Madej

Klinika Onkologii Klinicznej, Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie – Państwowy Instytut Badawczy

Katedra Anatomii, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Adres do korespondencji:

dr n. med. Renata Pacholczak-Madej

Klinika Onkologii Klinicznej, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie

– Państwowy Instytut Badawczy

ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków

e-mail: renata.pacholczak@uj.edu.pl

  • Przedmiotem trzeciego artykułu cyklu są toksyczności dotyczące przewodu pokarmowego i trzustkowe. Przedstawiono w nim charakterystykę kliniczną, diagnostykę oraz leczenie powikłań gastrologicznych i trzustkowych ze szczególnym uwzględnieniem roli lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w kompleksowej opiece nad pacjentem onkologicznym i pomocy w zarządzaniu tymi powikłaniami

Zastosowanie immunoterapii z wykorzystaniem inhibitorów punktów kontrolnych w onkologii jest coraz powszechniejsze w związku z rosnącą liczbą wskazań rejestracyjnych i refundowanych w Polsce w ramach programów lekowych Ministerstwa Zdrowia. W codziennej praktyce klinicznej zastosowanie mają obecnie preparaty działające na receptor lub ligand programowanej śmierci komórki 1 (PD-1/PD-L1 – programmed cell death-1; np. niwolumab, pembrolizumab, atezolizumab) oraz receptor 4 związany z limfocytami cytotoksycznymi (CTLA-4 – cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 4; np. ipilimumab). Podawane są one w ramach monoterapii (np. w leczeniu uzupełniającym czerniaka, rozsianego czerniaka, rozsianego raka płuca w II linii, nieoperacyjnego raka pęcherza moczowego w II linii), terapii skojarzonej (niwolumab z ipilimumabem w I linii rozsianego czerniaka, międzybłoniaka opłucnej czy raka nerki) oraz w skojarzeniu z chemioterapią (w rozsianym raku płuca w I linii). Obecnie obowiązująca lista refundacyjna pochodzi z marca 2023 r. – dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia, była też przytoczona w części 1 niniejszego cyklu artykułów dotyczących powikłań występujących u pacjentów w trakcie immunoterapii z wykorzystaniem inhibitorów punktów kontrolnych ze szczególnym uwzględnieniem roli lekarza POZ w kompleksowej opiece nad pacjentem onkologicznym.

Tematem obecnej części są toksyczności gastrologiczne i trzustkowe. Działania niepożądane dotyczące przewodu pokarmowego są dość rozległym zagadnieniem, a w literaturze opisywano przypadki zapalenia przełyku, celiakię, zapalenie pęcherzyka żółciowego czy gastroparezę1 – stanowią one jednak kazuistykę. Dlatego w niniejszym artykule zostały opisane najczęstsze postaci działań niepożądanych w obrębie przewodu pokarmowego, czyli biegunka i zapalenie jelit związane z immunoterapią, a także powikłania trzustkowe.

Toksyczności gastrologiczne

Działania niepożądane w przewodzie pokarmowym występują najczęściej pod postacią biegunek i zapalenia jelit. Rozróżnienie tych dwóch powikłań jest raczej arbitralne – reprezentują one tę samą jednostkę chorobową z podobnymi zmianami histopatologic...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Toksyczności trzustkowe

Oprócz upośledzenia wewnątrzwydzielniczej funkcji trzustki objawiającego się cukrzycą typu 1 immunoterapia może upośledzić również funkcję zewnątrzwydzielniczą. Prowadzi to do całego wachlarza [...]

Podsumowanie

Toksyczności gastrologiczne najczęściej występują u chorych w trakcie immunoterapii skojarzonej niwolumabem z ipilimumabem. Obecnie leczenie to jest refundowane u pacjentów z [...]
Do góry