Pacjent w trakcie leczenia onkologicznego

Ostra zatorowość płucna u chorych na nowotwory

lek. Jarosław Kępski1
dr hab. n. med. Sebastian Szmit, prof. CMKP1,2

1Zakład Kardioonkologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

2Klinika Diagnostyki Onkologicznej i Kardioonkologii, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Adres do korespondencji:

lek. Jarosław Kępski

Instytut Hematologii i Transfuzjologii, CMKP

ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa

e-mail: jaroslaw.kepski@gmail.com

  •  W niniejszym artykule zostały przedstawione aktualne zalecenia dotyczące diagnostyki i leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (VTE – venous thromboembolism) u chorych na nowotwory

Ostra zatorowość płucna (PE – pulmonary embolism) bądź zakrzepica żył głębokich (DVT – deep vena thrombosis) mogą być pierwszą manifestacją choroby nowotworowej. Zalecana jest szczególna czujność onkologiczna w przypadku ostrych, niesprowokowanych zdarzeń zakrzepowo-zatorowych. W grupie chorych z nowotworem ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej jest ponadto 4-6 razy wyższe niż w populacji ogólnej1 i jest ona jedną z najczęstszych bezpośrednich przyczyn zgonu u tych pacjentów (tab. 1). Jeśli się weźmie pod uwagę zwiększone ryzyko powikłań krwotocznych, to widać wyraźnie, że leczenie VTE współistniejącej z chorobą onkologiczną jest dużym wyzwaniem klinicznym.

Najważniejsze dokumenty

W 2021 r. ukazał się dokument stworzony w ramach International Cardio-Oncology Society (ICOS), w którym po raz pierwszy w pełni zdefiniowano pojęcie kardiotoksyczności2. Wyodrębniono w nim pięć grup powikłań sercowo-naczyniowych związanych z chorobą nowotworową i/lub leczeniem przeciwnowotworowym, którymi są:

  • dysfunkcja serca i niewydolność serca
  • zapalenie mięśnia sercowego
  • powikłania naczyniowe (żylne i tętnicze powikłania zakrzepowo-zatorowe, udar, zawał mięśnia sercowego)
  • nadciśnienie tętnicze
  • arytmie/wydłużenie odcinka QT.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Diagnostyka i kryteria rozpoznania

Rozpoznanie PE opiera się na ocenie prawdopodobieństwa klinicznego VTE (tab. 2). U pacjentów wysokiego ryzyka z niestabilnością hemodynamiczną (wstrząs, omdlenie, hipotensja) [...]

Leczenie

Jeszcze do niedawana do leczenia chorych z nowotworem, u których rozpoznano VTE, zalecane były jedynie heparyny drobnocząsteczkowe (HDCz). W aktualnych wytycznych [...]

Małopłytkowość

Małopłytkowość u chorych onkologicznie jest często obserwowanym zjawiskiem, które może dodatkowo komplikować prowadzenie terapii przeciwzakrzepowej, fibrynolitycznej czy przeciwpłytkowej. Może ona być [...]

Do góry