Urologia onkologiczna

Zarodkowe guzy jądra – postępowanie ze szczególnym uwzględnieniem chemio- i radioterapii

Krzysztof Kowalik1
lek. Katarzyna Hetman2
prof. dr hab. n. med. Andrzej Modrzejewski1

1Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

2Oddział Onkologii Klinicznej, Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie

Adres do korespondencji:

lek. Katarzyna Hetman

Oddział Onkologii Klinicznej, Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie

ul. Strzałowska 22, 71-730 Szczecin

e-mail: kk197@wp.pl

  • Zarodkowe guzy jądra (TGCT – testicular germ cell tumors) to nowotwory występujące stosunkowo rzadko w populacji polskich mężczyzn. Niemniej u młodych są to najczęstsze nowotwory złośliwe, a w ostatnich latach obserwuje się wzrost zachorowań. Guzy te charakteryzują się dobrym rokowaniem. W niniejszym artykule zostały przedstawione współczesne możliwości leczenia onkologicznego TGCT

Zarodkowe guzy jądra są najczęstszymi nowotworami złośliwymi u młodych mężczyzn w wieku 15-40 lat, chociaż częstość ich występowania w populacji męskiej szacuje się na ok. 1-1,5%1. Stanowią one 90-95% wszystkich guzów złośliwych jąder.

W ostatnich latach obserwowany jest stały wzrost zachorowań na TGCT. Duży udział w ich występowaniu przypisuje się czynnikom genetycznym. Rodzinne ryzyko wystąpienia TGCT jest znacznie wyższe niż w przypadku większości innych nowotworów. Ryzyko zachorowania braci pacjentów z TGCT jest ok. 5-19 razy wyższe niż w populacji ogólnej. U synów mężczyzn z zarodkowym guzem jądra obserwuje się 2-4 razy większe ryzyko wystąpienia guza jądra w porównaniu z populacją ogólną2-4.

Stały wzrost zachorowań na TGCT wśród młodych chorych sugeruje również udział czynników środowiskowych. Profilaktycznie zaleca się samobadanie palpacyjne jąder, zwłaszcza w grupie młodych mężczyzn, oraz badanie ultrasonograficzne (USG) moszny w przypadku jakichkolwiek niepokojących objawów ze strony jądra.

Każdy pacjent z klinicznym podejrzeniem złośliwego guza jądra powinien być kierowany do leczenia chirurgicznego (orchidektomia lub w wyjątkowych sytuacjach tumorektomia z zaoszczędzeniem miąższu jądra). Następnie na podstawie wyniku badania histopatologicznego usuniętego guza jądra lub jądra wraz z najądrzem i powrózkiem nasiennym chorego kieruje się na dalsze leczenie, w tym chemio- lub radioterapię. Jest to uzależnione od rozpoznania histopatologicznego i stopnia zaawansowania choroby.

Klasyfikacja histologiczna nowotworów jąder

Nowotwory jąder dzieli się na pierwotne i wtórne. Guzami pierwotnymi są TGCT. Jak już wspomniano, stanowią one 90-95% przypadków nowotworów jąder.

Grupa zarodkowych guzów jąder dzieli się na nasieniaki (seminoma; 35-50%) oraz nienasieniaki (nonseminoma). Pierwsze rozwijają się z linii jednopotencjalnej, drugie zaś z linii pluripotencjalnej i występują najczęściej w grupie młodych dorosłych, czyli między 20 a 30 r.ż. Nasieniaki diagnozowane są częściej w grupie wiekowej 30-40 lat1,5-7.

Rak zarodkowy jądra rozwija się z niezróżnicowanych komórek pluripotencjalnych. Jeśli jednak przekształcają się one w komórki embrionalne, to powstają z nich potworniaki, które z kolei dzielimy na dojrzałe i niedojrzałe. Potworniaki rozpoznawane p...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Czynniki ryzyka raka jądra

Ryzyko rozwoju nowotworu jądra zależy przede wszystkim od czynników genetycznych. Udowodniono ich częstsze występowanie u synów ojców z rakiem jądra (o [...]

Objawy guza jądra

Mężczyźni z guzem jądra najczęściej donoszą wykrycie niebolesnego guzka w samobadaniu. Jądro jest często powiększone, twarde i niebolesne, pacjenci zgłaszają uczucie [...]

Diagnostyka i leczenie zarodkowych guzów jąder

Pacjenci z guzem jądra najczęściej zgłaszają się do urologa z powodu jego bezbolesnego powiększenia, zwiększonej konsystencji lub guzka wykrytego w czasie [...]

Klasyfikacja TNM nowotworów jądra

Klasyfikację TNM (tumour – guz [pierwotny], node – węzeł [chłonny], metastasis – przerzut [odległy]) guzów jądra przedstawiono w tabeli 2 (na [...]

Stopnie zaawansowania klinicznego guzów zarodkowych jądra

Stopień złośliwości nowotworu jądra wg klasyfikacji TNM oraz stężenie markerów nowotworowych we krwi chorych pozwalają zaklasyfikować chorobę do odpowiedniego stopnia zaawansowania [...]

Chemio- i radioterapia z uwzględnieniem stopnia zaawansowania zarodkowych guzów jąder33,34

Przy stopniach zaawansowania IA lub IB zarodkowych guzów jąder zalecana jest aktywna obserwacja jako standardowa metoda leczenia bez obowiązkowej chemioterapii (CTH [...]

Obserwacja po zakończeniu chemio- i radioterapii

Obserwacja pacjenta po leczeniu jest kwestią indywidualną i zależy od rodzaju nowotworu, sposobu leczenia oraz kategorii rokowniczej. U chorych na nasieniaki [...]

Postępowanie w przypadku nawrotów TGCT

Nawroty u chorych poddanych aktywnej obserwacji leczy się tak samo jak nowotwór pierwotny. Jeśli wznowa dotyczy pacjentów z nasieniakiem, u których [...]

Podsumowanie

Zarodkowe guzy jądra są najczęstszymi nowotworami złośliwymi w grupie młodych mężczyzn. Skutecznym sposobem leczenia jest chemioterapia tych guzów, niemniej nie jest [...]

Do góry