MIBI jest kompleksem kationowym gromadzącym się w mięśniu sercowym zgodnie z regionalną perfuzją. Dyfunduje on biernie przez błony komórkowe oraz mitochondrialne kardiocytów. Jego dyfuzja zwrotna hamowana jest przez wysoki potencjał błonowy. Gdy metabolizm kardiocytu jest nieprawidłowy, np. w wyniku niedokrwienia, potencjał błonowy maleje i znacznik jest „wypłukiwany” z komórki, dając w obrazie scyntygraficznym ognisko zimne.

Small ryc  3 opt

Rycina 3. Mapa rozkładu znacznika (obraz typu bawolego oka) przedstawiająca prawidłową perfuzję mięśnia lewej komory.

Small ryc  4 opt

Rycina 4. Mapa rozkładu znacznika (obraz typu bawolego oka) przedstawiająca zaburzenia perfuzji w koniuszku lewej komory serca.

 

Badanie spoczynkowe i wysiłkowe (u dzieci jest to najczęściej próba wysiłkowa na bieżni ruchomej wykonywana w obecności lekarza w pełnym zabezpieczeniu sprzętem reanimacyjnym) przeprowadzane są innego dnia. Znacznik (99mTc MIBI) podawany jest na czczo dożylnie w dawce 0,3 mCi/kg m.c. W fazie wysiłkowej znacznik podaje się na 1-2 minuty przed zakończeniem próby wysiłkowej na bieżni ruchomej. Po podaniu 99mTc MIBI dziecko spożywa posiłek o wysokiej zawartości tłuszczu w celu spowodowania usunięcia znacznika z wątroby (odpływu z żółcią), a tym samym uzyskania spadku aktywności tła i umożliwienia lepszego zobrazowania mięśnia sercowego. Zaraz po badaniu izotopowym należy wypłukać z organizmu resztki izotopu przez wypicie przed dziecko odpowiedniej do jego wieku objętości płynów obojętnych (woda, herbata, soki). Rejestrację aktywności znacznika wykonuje się godzinę po podaniu 99mTc MIBI zarówno w fazie spoczynkowej, jak i wysiłkowej gammakamerą techniką SPECT (głowica aparatu wykonuje obrót wokół ciała pacjenta). Analizę obrazu (metoda jakościowa i ilościowa) polega na ocenie równomierności gromadzenia znacznika (rozkładu radioaktywności) w mięśniu lewej komory w scyntygramach wykonanych w fazie spoczynkowej i wysiłkowej oraz określeniu różnic między obydwoma fazami. Grubość ocenianych warstw wynosi około 1 cm. Interpretacja badania polega na porównaniu przekroju poprzecznego, strzałkowego i czołowego lewej komory po wysiłku i w spoczynku. Komputerowa obróbka wyników badań pozwala otrzymać obraz przekrojów ściany mięśnia sercowego lewej komory i ocenić stopień jej ukrwienia, a w nowoczesnych aparatach tworzyć trójwymiarowe rekonstrukcje. Dokładniejszą analizę umożliwia prezentacja scyntygramów w postaci tzw. byczego oka, czyli mapy rozkładu znacznika utworzonej na podstawie kolejnych przekrojów poprzecznych. Mapa ma kształt koła wypełnionego koncentrycznymi pierścieniami, reprezentującymi przekroje lewej komory od koniuszkowego w środku do przypodstawnego na obwodzie, a im ciemniejszy kolor, tym gorsza perfuzja. Rycina 3 przedstawia prawidłowy obraz scyntygrafii perfuzyjnej (jednolicie jasny kolor) w postaci bawolego oka w spoczynku (rest perfusion) i wysiłku (stress perfusion) u pierwszej pacjentki. Rycina 4 przedstawia nieprawidłowy obraz u pacjentki z mostkiem mięśniowym. Na tej rycinie czerwony kolor w środku bawolego oka odpowiada zaburzeniom perfuzji w obrębie koniuszka serca (APEX), w części wysiłkowej badania (stress perfusion) w tym obszarze upośledzenie perfuzji narasta (większy obszar i bardziej intensywny czerwony kolor).

Small 17577

Tabela 1. Rodzaje zaburzeń perfuzji mięśnia sercowego w badaniu scyntygrafii perfuzyjnej

Small 17389

Tabela 2. Wskazania do wykonania scyntygrafii perfuzyjnej mięśnia sercowego

 

W warunkach prawidłowych w spoczynku widoczne jest równomierne wysycenie mięśnia sercowego znacznikiem, a w wysiłku, na skutek zwiększenia przepływu wieńcowego, wzrasta gromadzenie radiofarmaceutyku w kardiocytach. U chorych z patologią ukrwienia pewnych obszarów mięśnia sercowego w badaniu uwidaczniają się obszary zaburzenia perfuzji w postaci zmniejszonego gromadzenia znacznika lub jego braku (ogniska zimne). Wyróżnia się przejściowe, częściowo-przejściowe i trwałe ubytki perfuzji. Rodzaj zaburzeń perfuzji i ich interpretację przedstawiono w tabeli 1.

Głównym ograniczeniem w wykorzystaniu scyntygrafii w pediatrii jest konieczność współpracy małego pacjenta. Doświadczenia Kliniki Kardiologii Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” wskazują, że próbę wysiłkową można wykonać nawet u 5-6-letnich dzieci na odpowiednio dostosowanej do tak małych pacjentów bieżni ruchomej. Sama rejestracja badania trwa 15 minut i przez ten czas dziecko musi wytrwać bez ruchu. Są to jedyne kryteria, które spełnić musi dziecko, aby badanie było pełnowartościowe technicznie. U dzieci, u których z uwagi na charakter patologii układu krążenia istnieje potencjalne ryzyko związane z wykonaniem próby wysiłkowej, w uzasadnionych przypadkach wykonuje się jedynie część spoczynkową badania. Badanie izotopowe nie jest niebezpieczne, ale nie może być wykonywane u kobiet w ciąży i w okresie laktacji. Pochłonięta dawka nie przekracza dwukrotności dawki rentgenowskiego badania płuc Badania izotopowe nie są drogie, ponieważ ich koszt jest nieco wyższy od badań ultrasonograficznych, a znacznie niższy od tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego.

Podsumowanie

Wskazania do wykonania scyntygrafii perfuzyjnej mięśnia sercowego przedstawiono w tabeli 2. Badanie to jest szeroko stosowane w diagnostyce kardiologicznej u dorosłych. Metoda ta również u dzieci ma coraz szersze zastosowanie. Znajomość wskazań i interpretacji wyniku scyntygrafii perfuzyjnej mięśnia sercowego może być coraz częściej niezbędna zarówno w praktyce kardiologa dziecięcego, jak i lekarza pierwszego kontaktu z uwagi na rosnącą populację dzieci po leczeniu kardiochirurgicznym złożonych wad wrodzonych serca, a także postęp w rozpoznawaniu i leczeniu u dzieci wrodzonych i nabytych patologii tętnic wieńcowych (np. choroba Kawasaki).

Do góry