Problemy prawne w pediatrii

REDAKTOR DZIAŁU Dr n. prawn. Radosław Tymiński, radca prawny

Udostępnianie dokumentacji medycznej pacjentowi

Radosław Tymiński

Adres do korespondencji: dr n. prawn. Radosław Tymiński e-mail: prawa.lekarza@gmail.com

Pediatr Dypl 2014:18(4):80-81

Obecnie nie da się już wykonywać zawodu lekarza bez znajomości prawa. W cyklu artykułów poświęconych problemom prawnym w pediatrii będę się starał odpowiadać na pytania zadawane mi przez lekarzy pediatrów. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do lektury i dyskusji, a także do przesyłania pytań na adres: prawa.lekarza@gmail.com.

Przepisy polskiego prawa wskazują kilkanaście podmiotów uprawnionych do dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta w różnych sytuacjach.1 Przeważnie jednak dokumentację medyczną wydaje się pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu. Ponieważ udostępnianie dokumentacji medycznej pacjentowi bywa niekiedy przyczyną konfliktów w relacji lekarz-pacjent, w tym artykule poświęconym problemom prawnym w pediatrii zajmę się zagadnieniem udostępniania dokumentacji medycznej, odnosząc się do najczęściej zgłaszanych wątpliwości.

Przede wszystkim należy zacząć od tego, że przepisy wskazują, iż dokumentacja medyczna może być udostępniona pacjentowi:

  • do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych
  • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii2
  • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji3
Do góry