Pod względem czasu wystąpienia reakcji alergicznych po ekspozycji na pokarm można je podzielić na: reakcje natychmiastowe, opóźnione i późne. Natychmiastowe reakcje alergiczne wyzwolone pokarmem zachodzą w kilka minut do ok. 4-6 godzin od jego spożycia i są zazwyczaj reakcjami IgE-zależnymi. Do przykładów klinicznych należą: wstrząs anafilaktyczny, anafilaksja przewodu pokarmowego, pokrzywka, obrzęk Quinckego, reakcje krzyżowe (alergia na lateks i pokarmy) czy zespół alergiczny błony śluzowej jamy ustnej (OAS – oral allergy syndrome).1 Anafilaksja jest ciężką, zagrażającą życiu systemową reakcją nadwrażliwości i to właśnie pokarmy są najczęstszą jej przyczyną u dzieci,9,10 głównie białko mleka krowiego i jaja kurze.11 Reakcje nadwrażliwości pokarmowej opóźnione lub późne pojawiają się w ciągu kilku do kilkunastu godzin od spożycia pokarmu i należą do immunologicznych reakcji IgE-niezależnych. Są to głównie zespoły kliniczne z objawami ze strony przewodu pokarmowego. W tabeli 2 podsumowano objawy alergii pokarmowej w zależności od ciężkości przebiegu,12 a w tabeli 3 na podstawie mechanizmu patogenetycznego biorącego udział w reakcji.13

Podsumowując, warto dodać, że objawy kliniczne alergii pokarmowej są niespecyficzne. Spożycie tego samego pokarmu przez różnych chorych może wyzwolić odmienne objawy kliniczne. W wieku rozwojowym obraz kliniczny może się zmieniać. U części chorych dojrzewanie narządów i układów będących miejscem reakcji alergicznej sprzyja wyrastaniu z alergii pokarmowej, u innych może dochodzić do zmiany obrazu klinicznego i wystąpienia nowych objawów choroby alergicznej (tzw. marsz alergiczny).14 Bogactwo objawów klinicznych oraz ich zmienność w czasie stwarzają trudności diagnostyczne i wymagają od lekarza bardzo wnikliwej diagnostyki różnicowej alergii.

Diagnostyka

Rozpoznanie alergii pokarmowej jest procesem złożonym, długofalowym i czasochłonnym, obejmującym przede wszystkim analizę wywiadu alergicznego i dietetycznego, wnikliwą ocenę objawów klinicznych i okoliczności ich wystąpienia, następnie wykonanie właściwie zaplanowanych badań alergiczno-immunologicznych. Nie istnieje pojedyncze badanie, które w sposób jednoznaczny potwierdziłoby rozpoznanie. Punktowe testy skórne z alergenami pokarmowymi i ocena stężenia specyficznych przeciwciał przeciwko alergenom pokarmowym w klasie IgE znajdują zastosowanie w diagnostyce procesu IgE-zależnego, ale nie potwierdzają rozpoznania, a sugerują jedynie możliwość alergicznego podłoża diagnozowanych objawów klinicznych, obserwowanych po spożyciu określonego pokarmu u pacjenta. Metodą rozstrzygającą jest doustna próba prowokacji (DPP).

Small 23418

Tabela 4. Zasady interpretacji wyniku doustnej próby prowokacji (DPP)(Sekcja Alergii Pokarmowej PTGHiŻDz, 2015)15

 W piśmiennictwie istnieje wiele różniących się między sobą protokołów DPP. Dlatego w celu ujednolicenia zaleceń i adaptacji dostępnych wytycznych do warunków polskich Sekcja Alergii Pokarmowej PTGHiŻDz opracowała dokument, w którym szczegółowo przedstawiono wskazania do wykonania DPP, sposób przygotowania pacjenta do tej procedury oraz zasady jej prawidłowego przebiegu i interpretacji wyników u niemowląt i małych dzieci.15 Decyzja o wyborze rodzaju DPP (otwartej czy zaślepionej) powinna być podejmowana indywidualnie, z uwzględnieniem możliwości przygotowania i monitorowania pacjenta, objawów klinicznych oraz czasu i typu reakcji alergicznej (natychmiastowej vs opóźnionej), a także ryzyka wystąpienia działań niepożądanych i możliwości zabezpieczenia pacjenta w przypadku anafilaksji. Złotym standardem jest próba prowokacji podwójnie zaślepiona, kontrolowana placebo.16,17 Doustna próba prowokacji powinna być wykonywana zawsze pod nadzorem lekarskim. Uzyskanie ujemnego wyniku upoważnia do zalecenia włączenia pokarmu do regularnej diety pacjenta. W przypadku dodatniego wyniku pacjent i/lub opiekunowie dziecka powinni być przeszkoleni w zakresie eliminacji pokarmu z diety oraz leczenia stanów nagłych. Zasady interpretacji DPP przedstawiono w tabeli 4. Celem DPP jest nie tylko potwierdzenie rozpoznania alergii lub jej wykluczenie, ale także – w sytuacji jej potwierdzenia – monitorowanie rozwoju tolerancji, dlatego w tych przypadkach DPP powinna być okresowo powtarzana.16

Leczenie

Istotą leczenia przyczynowego jest czasowe usunięcie z diety pacjenta szkodliwego pokarmu wraz z jednoczesnym wprowadzeniem składników zastępczych o wartości odżywczej równoważnej eliminowanemu pokarmowi.1 Zasadność kontynuowania diety powinna być oceniana cyklicznie, co 6-12 miesięcy. Równie ważna jest jednoczesna edukacja chorego i/lub opiekunów umożliwiająca nabycie umiejętności unikania alergenów, czytania etykiet na żywności oraz rozpoznawania wczesnych objawów alergii. Z uwagi na najczęstsze występowanie w populacji dziecięcej alergii na białko mleka krowiego dostępnych jest wiele danych pochodzących z dobrej jakości, prawidłowo zaplanowanych badań naukowych, których wyniki pozwoliły na opracowanie jednolitych zaleceń dotyczących postępowania dietetycznego w tej jednostce chorobowej.

Niemowlęta do 12 miesiąca życia

Zgodnie z aktualnymi rekomendacjami European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN)4 u niemowląt karmionych piersią zaleca się dietę eliminującą białko mleka krowiego u matki, z uwzględnieniem suplementacji wapnia (1000 mg/24 h), kwasów DHA (500 mg/24 h) oraz witaminy D (800 j.m./24 h). Niezbędna jest edukacja dietetyczna pod kątem innych niż mleko i produkty mleczne źródeł białka mleka krowiego w żywności (tzw. alergenów ukrytych). W przypadku restrykcyjnego przestrzegania diety przez matkę (potwierdzonego prowadzeniem dziennika dietetycznego) i braku efektu terapeutycznego zaleca się zastąpienie pokarmu kobiecego preparatem zawierającym wolne aminokwasy (AAF) – diagnostycznie przez 7-14 dni – i kontynuację takiego sposobu karmienia do czasu próby prowokacji (minimum przez 6 miesięcy), jeśli w jego efekcie dochodzi do ustąpienia objawów. Należy tu wyraźnie podkreślić, że jest to jedyna sytuacja, kiedy u niemowląt karmionych naturalnie ze stwierdzoną ABMK zaleca się odstawienie od piersi.18,19 Preparaty o znacznym stopniu hydrolizy (eHF) w tej grupie dzieci znajdują zastosowanie jedynie jako uzupełnienie/stopniowe zastępowanie pokarmu kobiecego. Rezygnacja z karmienia piersią na rzecz wyłącznego karmienia eHF jest nieuzasadniona; skuteczność takiego postępowania jest dokładnie taka sama jak kontynuacja karmienia naturalnego poparta prawidłowo realizowaną dietą eliminacyjną u matki.18

Zgodnie z wytycznymi ESPGHAN i American Academy of Pediatrics (AAP) w przypadku niemowląt karmionych sztucznie leczenie pierwszego rzutu polega na zastąpieniu standardowego mleka modyfikowanego preparatem o znacznym stopniu hydrolizy na czas co najmniej 6 miesięcy lub do czasu ukończenia przez dziecko 9-12 miesiąca życia. Zastosowanie preparatów opartych na białku sojowym ma uzasadnienie jedynie u niemowląt >6 miesiąca życia (ze względu na dużą częstość alergii na białko sojowe, szczególnie u dzieci w pierwszym półroczu życia) i tylko w przypadku, gdy dziecko nie toleruje smaku eHF bądź gdy preparaty oparte na zhydrolizowanym białku mleka krowiego nie są akceptowane przez rodzica/opiekuna dziecka – ze względów ekonomicznych czy przekonań dietetycznych (np. dieta wegańska).

Mieszanki elementarne (AAF) rekomendowane są w tej grupie niemowląt jedynie w przypadkach o ciężkim przebiegu lub występujących objawów zagrażających życiu (głównie dzieci z ciężkimi reakcjami anafilaktycznymi i nasiloną enteropatią prowadzącą do zaburzeń wzrastania) oraz przy braku efektów leczniczych po wprowadzeniu wyłącznego karmienia eHF.

Preparaty o częściowym stopniu hydrolizy (pHF) zalecane są wyłącznie jako postępowanie profilaktyczne u niemowląt karmionych sztucznie będących w grupie ryzyka ABMK. Mogą stanowić także alternatywę dla standardowych preparatów opartych na mleku modyfikowanym w przypadku dziecka poddawanego próbie prowokacji po okresie stosowania restrykcyjnej diety eliminacyjnej. Nie mają one zastosowania leczniczego w obu grupach niemowląt ze stwierdzoną ABMK.18,19

Preparaty mlekozastępcze na bazie białek innych ssaków również nie są rekomendowane w leczeniu niemowląt z ABMK.19

Produkty uzupełniające zarówno u niemowląt karmionych pokarmem kobiecym, jak i niemowląt karmionych sztucznie należy wprowadzać zgodnie ze schematem żywienia, pojedynczo, stopniowo i w małych porcjach. Należy mieć na uwadze konieczność eliminacji pokarmów będących źródłem białka mleka krowiego aż do momentu przeprowadzenia próby doustnej prowokacji, której wynik potwierdzi nabycie tolerancji na ten alergen u dziecka.18,19

Dzieci powyżej 12 miesiąca życia

U starszych dzieci zaleca się stosowanie diety eliminacyjnej na bazie produktów stałych i płynów niezawierających białek mleka krowiego. Szczególnie narażone na ryzyko nieprawidłowego zbilansowania takiego jadłospisu są dzieci do 3 roku życia, kiedy tempo rozwoju jest najintensywniejsze i w związku z tym zapotrzebowanie na energię i składniki odżywcze wyraźnie wyższe niż u dzieci starszych i osób dorosłych. Według danych z piśmiennictwa u co 5 dziecka z ABMK w wieku 12-24 miesięcy stwierdza się objawy niedożywienia, co dowodzi konieczności indywidualnego planowania diety eliminacyjnej we współpracy z doświadczonym dietetykiem. Jeśli dziecko nie przyjmuje odpowiednich ilości pokarmów zastępujących mleko i produkty mleczne (w tym specjalistycznych mieszanek mlekozastępczych), należy rozważyć dodatkową suplementację wybranych składników odżywczych; u dzieci z ABMK najczęściej stwierdza się niedobory wapnia, witaminy D oraz kwasów DHA.18,19

Alternatywą leczenia dietetycznego alergii pokarmowej jest specyficzna indukcja tolerancji pokarmowej przez zamierzony kontakt chorego z natywnym lub przetworzonym termicznie szkodliwym alergenem (immunoterapia doustna). Metodę tę wykorzystuje się w leczeniu alergii IgE-zależnej (na białka mleka krowiego, białka jaja kurzego, alergeny orzechów arachidowych), ale efekt uzyskanej tolerancji jest zazwyczaj tylko przejściowy.1

Leczenie farmakologiczne stanowi uzupełnienie leczenia dietetycznego alergii pokarmowej. Stosuje się je w celu opanowania gwałtownie narastających objawów alergicznych (doraźnie) lub uzyskania remisji i zapobiegania nawrotom choroby (leczenie długofalowe).1

Zapobieganie

Towarzystwa naukowe zgodnie zalecają wyłączne karmienie piersią przez 6 miesięcy (co najmniej 4 miesiące) oraz kontynuację karmienia piersią w czasie wprowadzania produktów uzupełniających przez co najmniej rok. Wprowadzanie produktów uzupełniających powinno nastąpić po ukończeniu przez dziecko 17 tygodnia życia, ale nie później niż w 26 tygodniu życia.20 Nie zaleca się stosowania diety eliminacyjnej przez ciężarne w celu profilaktyki uczulenia wewnątrzmacicznego płodu i nienarodzonego jeszcze dziecka.1

Do góry