Omówmy to na przypadkach

Redaktor działu: dr n. med. Anna Zawadzka-Krajewska Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Okrągłe zapalenie płuc

lek. Agnieszka Strzelak

Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Adres do korespondencji: lek. Agnieszka Strzelak, Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego WUM, ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa; e-mail: agnieszka@strzelak.pl

Opis przypadku

Ośmioletni chłopiec pozostający pod opieką ośrodka wsparcia rodziny został przyjęty do szpitala w celu przeprowadzenia diagnostyki stwierdzonego w rutynowych badaniach laboratoryjnych niewielkiego wzrostu wykładników stanu zapalnego. Wywiad w kierunku kaszlu, gorączki, stanów podgorączkowych, nawracających lub przewlekłych infekcji układu oddechowego, wymiotów, zaburzeń rytmu wypróżnień, spadku masy ciała, nocnych potów oraz dolegliwości bólowych był ujemny. Chłopiec nie przyjmował leków na stałe, dotychczas nie wymagał opieki specjalistycznej, nie był poddawany szczepieniom obowiązkowym ani dodatkowym. Z wywiadu wynikało, że ojciec chłopca był przed kilkoma laty leczony z powodu gruźlicy płuc.

Przy przyjęciu do szpitala chłopiec był w dobrym stanie ogólnym. W badaniu przedmiotowym z odchyleń stwierdzono stłumienie odgłosu opukowego oraz ściszenie szmeru pęcherzykowego nad dolnymi partiami prawego płuca w okolicy przykręgosłupowej; uwagę zwracały palce pałeczkowate. W wynikach wykonanych badań laboratoryjnych stwierdzono: RBC 4,06 mln/μl, Hb 10,5 g/dl, WBC 12 100/μl (65,3% neutrocytów, 29,4% limfocytów, 5,3% monocytów), PLT 523 000/μl, OB 87 mm/h, CRP 0,5 mg/dl (norma <1 mg/dl), LDH 853 j./l (norma <750 j./l). W badaniu RTG klatki piersiowej stwierdzono masywne zagęszczenia miąższowe w dolnym płacie prawego płuca (ryc. 1). Z uwagi na lokalizację i okrągły kształt zmiany wykonano zdjęcie boczne klatki piersiowej, na którym przykręgosłupowo widoczny był okrągły cień mogący odpowiadać guzowatej pneumonii tylnych segmentów dolnego płata prawego płuca do różnicowania z neuroblastomą (ryc. 2). W badaniu USG klatki piersiowej w miejscu zmiany uwidoczniono dużą masę lito-torbielowatą o przybliżonych wymiarach 70 × 47 × 40 mm, w obrębie której obecne były liczne, różnej wielkości zbiorniki treści płynnej rozdzielone przegrodami tkankowymi oraz dużą liczbą elementów litych z dość licznymi naczyniami. Z uwagi na niejednoznaczny obraz ultrasonograficzny zdecydowano o wykonaniu TK klatki piersiowej. W badaniu tym uwidoczniono masywny naciek zapalny w obrębie dolnego płata prawego płuca w segmencie 9 i 10. Poza tym miąższ płucny był prawidłowo powietrzny, jamy opłucnowe wolne, nie stwierdzono powiększenia węzłów chłonnych śródpiersia ani wnęk (ryc. 3).

W ramach diagnostyki różnicowej wykonano oznaczenia stężenia α-fetoproteiny w surowicy oraz metabolitów katecholamin w moczu, które były prawidłowe. Wynik skórnego testu tuberkulinowego był ujemny. Stwierdzono zwiększone stężenie chlorków w pocie ...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Rozpoznanie

Ostatecznie u chłopca ustalono rozpoznanie wrodzonej torbieli prawego płuca i prawostronnego zapalenia płuc.

Postępowanie

Chłopca zakwalifikowano do resekcji zmiany. Po konsultacji chirurgicznej ustalono termin i zakres zabiegu. U pacjenta wykonano lobektomię dolną prawą w znieczuleniu [...]

Omówienie

Okrągłe zapalenie płuc jest jednostką chorobową opisywaną u dzieci od lat 70. XX wieku. Grupą pacjentów najbardziej predysponowaną do tego rodzaju [...]

Do góry