Omówmy to na przypadkach

Obraz kliniczny vs badania pomocnicze – trudności w rozpoznaniu przewlekłej choroby ziarniniakowej

dr hab. n. med. Sylwia Kołtan,
prof. UMK lek. Joanna Konieczek

Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Sylwia Kołtan, prof. UMK

Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii,

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

e-mail: s.koltan@cm.umk.pl

  • Opis przypadku dziewczynki z przewlekłą chorobą ziarniniakową (CGD), u której fałszywie ujemne wyniki komercyjnego burst testu były przyczyną klinicznego wykluczenia pierwotnego niedoboru odporności, a diagnoza była możliwa dopiero po wykonaniu testu genetycznego
  • 10 objawów ostrzegawczych sugerujących zaburzenia immunologiczne
  • Obraz kliniczny przewlekłej choroby ziarniniakowej


Pierwotne niedobory odporności (PNO) to heterogenna grupa chorób, których diagnostyka stanowi wyzwanie, a przebieg kliniczny bywa zróżnicowany. Powinniśmy o nich myśleć zawsze w przypadku występowania u pacjenta ciężkich, nawracających i opornych na leczenie infekcji. Badania laboratoryjne, choć niezwykle pomocne, nie zawsze umożliwiają ustalenie prawidłowego rozpoznania.

Poniżej przedstawiamy opis przypadku pacjentki z przewlekłą chorobą ziarniniakową (CGD – chronic granulomatous disease), u której fałszywie ujemny wynik komercyjnego testu oceniającego wybuch tlenowy był powodem klinicznego wykluczenia CGD, a rozpoznanie choroby było możliwe dopiero po wykonaniu badań genetycznych.

Opis przypadku

Dziewczynka, obecnie 14-letnia, z wywiadem rodzinnym obciążonym niedoczynnością tarczycy u matki, do 5 roku życia uchodziła za zdrowe dziecko, choć z niedoborem masy ciała i wzrostu. W wieku 5 lat była hospitalizowana z powodu sepsy o etiologii Staphylococcus aureus powikłanej zapaleniem stawu biodrowego prawego. Przez kolejne 4 lata poważniej nie chorowała. W wieku 9 lat ponownie trafiła do szpitala z powodu wymiotów oraz wysokiej gorączki. W wykonanym badaniu USG jamy brzusznej uwidoczniono niespecyficzne zmiany w miąższu wątroby. Wysunięto podejrzenie ropnia wątroby i skierowano dziecko na oddział chirurgiczny. Na podstawie wyników badań obrazowych potwierdzono rozległy ropień w wątrobie (ryc. 1). Zastosowano empiryczną antybiotykoterapię. W kontrolnych badaniach obserwowano powiększanie się nacieku zapalnego oraz pojawienie zmiany satelitarnej. Wykonano laparotomię, podczas której pobrano treść ropną ze zmian w wątrobie. W posiewie wyhodowano S. aureus. Zastosowano antybiotykoterapię celowaną kloksacyliną. Z powodu pogorszenia się stanu klinicznego dziecka, dalszego powiększania się ropni w badaniach obrazowych oraz wzrostu wartości wykładników stanu zapalnego podjęto decyzję o intensyfikacji leczenia celowanego oraz poszerzeniu spektrum terapii ze względu na możliwość współwystępowania innych drobnoustrojów (o linezolid, meropenem oraz amfoterycynę B). W ciągu kolejnych dni obserwowano stopniową poprawę stanu ogólnego dziewczynki, jednak w badaniach obrazowych uwidoczniono niesatysfakcjonującą regresję ropni wątroby. Rozważano wykonanie rozległego zabiegu operacyjnego z ewentualną opcją przeszczepienia wątroby.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Czy podejrzenie PNO było uzasadnione?

Pierwotne niedobory odporności to zróżnicowana grupa chorób, najczęściej o podłożu genetycznym. Na początku lat 90. XX wieku opublikowano listę 10 objawów [...]

Dlaczego CGD była w ocenie immunologa najbardziej prawdopodobnym rozpoznaniem?

Przewlekła choroba ziarniniakowa to jedna z jednostek chorobowych zaliczanych do pierwotnych niedoborów odporności. Spowodowana jest zaburzeniem mechanizmu wybuchu tlenowego w granulocytach [...]

Specyfika i trudności w rozpoznawaniu PNO

Największą przeszkodą w diagnostyce pierwotnych niedoborów odporności jest niebranie ich pod uwagę u dzieci, zwłaszcza przy ujemnym wywiadzie rodzinnym. U prezentowanej [...]

Parę słów o leczeniu CGD

Terapia przewlekłej choroby ziarniniakowej jest ukierunkowana na zapobieganie rozwojowi infekcji i/lub na przywrócenie komórkom fagocytującym zdolności do wytwarzania reaktywnych form tlenu [...]

Podsumowanie

Przewlekła choroba ziarniniakowa, mimo że jest zaburzeniem uwarunkowanym genetycznie, może być rozpoznana w każdym wieku. CGD powinniśmy podejrzewać zawsze w przypadku [...]

Do góry