W jednym z największych badań tzw. badaniu Gemini, prowadzonym w grupie 2154 bliźniąt w Wielkiej Brytanii, zaobserwowano większe BMI i przyrost masy ciała w 36 miesiącu życia u dzieci, które spożywały 15% energii z białka, a także większe BMI i przyrost masy ciała w 60 miesiącu życia wśród dzieci, które spożywały 16% energii z białka40. Autorzy podkreślają, że duże spożycie białka może jednak wpływać na wystąpienie otyłości lub przyrost beztłuszczowej masy ciała, nie zaobserwowano jednak tego związku ze wzrostem. Co więcej, urodzeniowa masa ciała bliźniąt jest zazwyczaj niska, a przecież ona sama w sobie stanowi czynnik ryzyka otyłości.

W innym badaniu podłużnym w Niemczech oceniano związek między spożyciem białka po 6, 12 i 18-24 miesiącach a wzrostem (masa ciała, wzrost, BMI i grubość fałdu skórnego) w wieku 7 lat41. Nie stwierdzono istotnych zależności między dużym spożyciem białka w 6 i 12 miesiącu życia a BMI lub procentem tkanki tłuszczowej w wieku 7 lat. Jednak duże spożycie białka (zdefiniowane jako większe niż mediana spożycia w badanej populacji – 2,6-3 g/kg m.c./24 h) zarówno w 12, jak i 18-24 miesiącu życia zwiększało BMI i procent tkanki tłuszczowej odpowiednio o 0,29 SD i 1,36%. Wyniki innych badań były niejednoznaczne.

W badaniu obserwacyjnym przeprowadzonym w Danii, w którym oceniano wpływ ilości spożywanego białka po 9 miesiącach życia na masę, wzrost i grubość fałdów skórnych po 10 latach42, odnotowano związek między spożyciem białka a masą i wzrostem, ale nie zaobserwowano tej zależności między BMI a grubością fałdów skórnych.

W badaniu przeprowadzonym w Szwecji zaobserwowano dodatni związek między BMI dzieci w wieku 4 lat a bezwzględnym spożyciem białka (g/24 h) w 17-18 miesiącu życia, ale nie wykazano tej zależności w odniesieniu do procentu energii43.

W kolejnym badaniu, w którym stosowano pomiary BMI od niemowlęctwa do 15 roku życia, nie zaobserwowano związku między spożyciem białka a tym wskaźnikiem44.

W dwóch innych badaniach stwierdzono zależność między spożyciem białka a BMI u dziewcząt, ale nie u chłopców, chociaż w jednym badaniu wykryto również tendencję do wcześniejszego wystąpienia AR przy najwyższym odsetku energii spożytej z białka u chłopców, nie zaś u dziewcząt41,45. Warto również zauważyć, że w żadnym badaniu nie wykazano negatywnego związku między dużym spożyciem białka a wzrostem u małych dzieci.

Podsumowanie

Ograniczenie spożycia białka w niemowlęctwie poprzez obniżenie jego zawartości w mleku modyfikowanym zmniejsza ryzyko wystąpienia w przyszłości nadwagi i otyłości. Dowody naukowe z badań eksperymentalnych na istnienie związku między spożyciem białka z diety po okresie niemowlęctwa a ryzykiem rozwoju otyłości w późniejszym wieku są niespójne.

Small logo.nestle opt

Grant edukacyjny

Do góry