Biegunka czynnościowa u dzieci

dr n. med. Joanna Ryżko1
prof. dr hab. n. med. Józef Ryżko2,3

1Klinika Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

2Zakład Pielęgniarstwa, Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie

3Kliniczny Oddział Pediatrii, Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze

Adres do korespondencji:

dr n. med. Joanna Ryżko

Klinika Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii,

Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa

e-mail: jryzko2007@gmail.com

  • Etiopatogeneza i zasady rozpoznawania biegunki czynnościowej, a także sposoby postępowania terapeutycznego u dzieci z tym zaburzeniem
  • Rola cukrów prostych i tłuszczu w diecie dziecka
  • Biegunka czynnościowa na tle innych zaburzeń czynnościowych wieku dziecięcego

Biegunka czynnościowa należy do grupy zaburzeń czynnościowych wieku dziecięcego. Polega ona na oddawaniu przez dziecko 4 lub więcej luźnych bądź płynnych stolców dziennie przy dobrym łaknieniu i prawidłowym rozwoju fizycznym dziecka. Jest ona samoograniczającym się zaburzeniem ustępującym najczęściej między 2 a 4 rokiem życia, czasami może utrzymywać się dłużej.

Zaburzenie to zostało opisane po raz pierwszy przez Davidsona i Wassermana w 1966 roku jako nadpobudliwa okrężnica u dzieci (zespół przewlekłej niespecyficznej biegunki [irritable colon of childhood (chronic non-specific diarrhea syndrome)]1. Przez wiele lat w piśmiennictwie zespół ten najczęściej był określany jako toddler's diarrhea dla podkreślenia wieku występowania zaburzenia, a w Polsce prof. Zalewski rozpowszechnił termin „biegunka pędraków”, opisowo wskazując w ten sposób na wiek młodszego dzieciństwa. Obecnie zaburzenie to nazywane jest biegunką czynnościową i takie właśnie określenie figuruje w III i IV kryteriach rzymskich2,3. Biegunka czynnościowa jest najczęstszą przyczyną biegunki przewlekłej u niemowląt i małych dzieci. Częstość jej występowania oceniania jest na 2,4% u niemowląt oraz do 6,4% w okresie młodszego dzieciństwa2.

Biegunka czynnościowa różni się jednak od zespołu jelita drażliwego, gdyż w zespole tym główną dolegliwością są bóle brzucha, a nieprawidłowe stolce (w zależności od postaci: biegunkowe lub zaparte) – będące jego drugą składową – są objawem współistniejącym. Natomiast w biegunce czynnościowej bóle brzucha należą do rzadkości, a nasilenie ich jest niewielkie.

Etiopatogeneza

Etiologia biegunki czynnościowej nie została wyjaśniona. W dotychczasowych badaniach wykazano, że nie jest ona skutkiem zaburzeń wchłaniania w jelicie cienkim, stąd u tych pacjentów nie obserwuje się cech niedożywienia, o ile dziecko otrzymuje odpowiednią podaż wszystkich składników pokarmowych. Udowodniono, że czas pasażu przez jelito cienkie nie ulega skróceniu4. W latach 70. XX wieku pojawiła się koncepcja, że u podłoża zaburzenia leży zmiana aktywności cyklazy adenylowej i działania zależnej od adenozyno-5’-trifosforanu (ATP – adenosine triphosphate) pompy sodowo-potasowej (Na+/K+ ATP-azy), co w konsekwencji miało doprowadzać do zwiększonej sekrecji wody do światła jelita. Zmiany te wykazywano w bioptatach błony śluzowej jelita cienkiego. Obserwowano je również u dzieci w trakcie biegunki infekcyjnej, która u części z nich poprzedzała wystąpienie biegunki czynnościowej. Wskazywano także na podwyższenie stężenia prostaglandyny F2α, co również mogło być po części odpowiedzialne za rozluźnienie stolców5.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Obraz kliniczny

Początek biegunki czynnościowej obserwowano u niemowląt po 6 miesiącu życia, ale najczęściej pojawia się ona u dzieci w wieku 12-36 miesięcy. [...]

Postępowanie

Postępowanie w przypadku biegunki czynnościowej polega głównie na uspokojeniu rodziców i wyjaśnieniu im podłoża dolegliwości, a przede wszystkim na wytłumaczeniu, że [...]

Różnicowanie

Obraz kliniczny biegunki czynnościowej jest dość charakterystyczny. Po dokładnym zebraniu wywiadu, zwłaszcza informacji na temat sposobu żywienia dziecka, oraz uzyskaniu dobrych [...]

Podsumowanie

Biegunka czynnościowa jest samoograniczającym się zaburzeniem czynności jelita grubego. Polega ono na częstym oddawaniu luźnych lub płynnych stolców zawierających niestrawione resztki [...]
Do góry