Trudności w szczepieniu dzieci z zespołem Downa – opis przypadku

dr hab. n. med. Hanna Czajka

Katedra Pediatrii, Instytut Nauk Medycznych, Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego

Poradnia Chorób Zakaźnych, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Hanna Czajka

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika

ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków

e-mail: hanna.czajka@onet.pl

  • Dlaczego szczepienia u dzieci z zespołem Downa są opóźniane/niekompletne?
  • Dodatkowa profilaktyka u dziecka z zespołem Downa – jakie szczepienia zalecane warto wykonać i dlaczego?
  • Odporność poszczepienna u dzieci zdrowych i dzieci z zespołem Downa – porównanie
  • Strategia kokonu jako sposób na lepszą ochronę niemowlęcia z zespołem Downa

Wprowadzenie

Zespół Downa (DS – Down syndrome), trisomia chromosomu 21, jest najczęstszą chorobą genetyczną, zazwyczaj wiążącą się z chorobami serca, przewodu pokarmowego, obniżeniem napięcia mięśniowego oraz upośledzeniem umysłowym. U dzieci z trisomią często występują infekcje, szczególnie dróg oddechowych, o ciężkim i długotrwałym przebiegu1. Problem ten łączy się ze stwierdzonymi w DS zaburzeniami układu odpornościowego: obniżonym stężeniem limfocytów B i T, zmniejszonym stężeniem limfocytów naiwnych, niższymi wartościami przeciwciał produkowanych w odpowiedzi immunologicznej oraz defektem chemotaksji neutrofilów. Zaburzenia te wynikają z ekspresji genów SOD1RCAN12. Niektórzy autorzy wiążą je również z niedoborem cynku. Ponadto większa skłonność do infekcji dróg oddechowych łączy się z anatomicznymi cechami trisomii 21 chromosomu, takimi jak: makroglosja, krótszy kanał słuchowy, tracheomalacje i choroba refluksowa przełyku. U pacjentów z DS częściej występują także choroby autoimmunologiczne typu niedoczynność tarczycy, choroba trzewna i cukrzyca typu 13.

W dobie pandemii SARS-CoV-2 pojawia się pytanie o przebieg COVID-19 u osób z DS. Na razie brakuje danych pozwalających na udzielenie odpowiedzi, jednak pracownikom ochrony zdrowia zaleca się dokładne monitorowanie przebiegu choroby w tej grupie pacjentów.

Jako że dzieci z DS są bardziej narażone na choroby infekcyjne, powinniśmy zwracać szczególną uwagę na prawidłową realizację szczepień w tej grupie. Zaburzenia układu odpornościowego stwierdzane u tych pacjentów uzasadniają konieczność realizacji szczepień według prawidłowych schematów, z podawaniem dawek przypominających oraz dokonywaniem – w uzasadnionych przypadkach – oceny odpowiedzi serologicznej na podane wcześniej szczepionki.

Opis przypadku

Dziecko płci męskiej urodzone w 34 tygodniu ciąży (masa ciała 1850 g), z rozpoznaną prenatalnie trisomią chromosomu 21 i wadą serca wymagającą pilnego leczenia chirurgicznego w okresie noworodkowym. Przed zabiegiem dziecko otrzymało jedną dawkę szczepionki przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (WZW B) oraz immunoglobulinę anty-HBs. Wypisane z oddziału kardiologii dziecięcej do domu w stanie ogólnym stabilnym w 91 dobie życia. Pozostaje pod stałą opieką kardiologiczną, otrzymuje leczenie farmakologiczne.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Czy dziecko z wadą genetyczną (trisomią) może być szczepione?

Większe narażenie dzieci z DS na choroby wirusowe i bakteryjne zdecydowanie przemawia za przeprowadzaniem u nich zarówno szczepień obowiązkowych, jak i [...]

Jakie szczepienia przysługują dziecku w opisanej sytuacji klinicznej?

Z uwagi na wcześniactwo (34 hbd) oraz podanie pierwszej dawki szczepionki przeciw WZW B przy masie ciała <2000 g dziecko powinno [...]

Czy możliwe i uzasadnione jest szczepienie tego dziecka przeciw zakażeniom rotawirusowym?

Dziecko urodzone przedwcześnie i z wadą serca jest bardziej narażone na częste pobyty w szpitalu, co wiąże się z podwyższonym ryzykiem [...]

Czy możliwe jest stosowanie u dzieci z zespołem Downa szczepionek alternatywnych?

Niemowlęta, które po urodzeniu przebywały na oddziałach intensywnej terapii noworodków (OITN), gdzie były poddawane licznym interwencjom medycznym, są wrażliwsze na ból. [...]

Czy szczepienie przeciw meningokokom ma szczególne znaczenie u dzieci z zespołem Downa?

U dzieci z DS występuje zwiększone o 30% ryzyko sepsy w porównaniu z ich zdrowymi rówieśnikami. Dzieci z tym zespołem obok [...]

Jaką jeszcze profilaktykę należy przeprowadzić u dziecka z zespołem Downa?

W okresie jesienno-zimowym ważna jest profilaktyka zakażeń wirusem grypy – szczególnie u dzieci w wieku od 6 miesięcy do 5 lat. [...]

Czy odporność poszczepienna uzyskiwana przez dzieci z zespołem Downa jest porównywalna z odpornością dzieci ze zdrowej populacji?

W publikacjach medycznych na ten temat wykazuje się, że stężenia przeciwciał uzyskiwanych po szczepieniu przeciw WZW B oraz przeciw wirusowemu zapaleniu [...]

Czy możemy jeszcze lepiej chronić niemowlę z zespołem Downa?

Już w trakcie pobytu dziecka na oddziale neonatologii jego rodzice powinni zostać poinformowani o możliwości zabezpieczenia dziecka poprzez tzw. strategię kokonu. [...]

Podsumowanie

W przypadku dzieci z DS realizacja PSO wymaga szczególnej staranności, ponieważ występuje u nich większe ryzyko zapadalności na choroby, którym zapobiegamy [...]
Do góry