Wytyczne

Aktualne wytyczne postępowania w kaszlu przewlekłym u dzieci

dr n. med. Teresa Bielecka

Oddział Kliniczny Pneumonologii, Alergologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii, Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Adres do korespondencji:

dr n. med. Teresa Bielecka

Oddział Kliniczny Pneumonologii, Alergologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii,

Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego,

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa

e-mail: teresa.bielecka@uckwum.pl

Small bielecka teresa opt

dr n. med. Teresa Bielecka

  • Obecny stan wiedzy dotyczący patofizjologii, epidemiologii i najczęstszych przyczyn kaszlu przewlekłego w populacji pediatrycznej
  • Ustalenie przyczyny kaszlu przewlekłego na podstawie jego charakteru oraz objawów kaszlu specyficznego wskazujących na obecność chorób przewlekłych – znaczenie wywiadu i badania przedmiotowego
  • Wytyczne CHEST 2020 dotyczące postępowania diagnostyczno-terapeutycznego z dzieckiem przewlekle kaszlącym


Kaszel przewlekły jest jednym z najczęstszych objawów, z którymi rodzice zgłaszają się z dziećmi do lekarza1. Kaszel jest bardzo istotnym odruchem obronnym, umożliwiającym ewakuację nadmiaru wydzieliny śluzowej oraz chroniącym drogi oddechowe przed aspiracją treści pokarmowej, drobnoustrojów, zanieczyszczeń2-4.

Przewlekły kaszel znacząco obniża jakość życia, niekorzystnie wpływa zarówno na aktywność fizyczną, jak i na sen dziecka1,2. Ponadto przewlekający się kaszel budzi znaczny niepokój rodziców i skłania ich do poszukiwania tła chorobowego oraz kolejnych konsultacji lekarskich ponawianych aż do ustąpienia objawu2,5.

Patomechanizm

Odruch kaszlu wywoływany jest przez pobudzenie zakończeń aferentnych włókien nerwowych X, zlokalizowanych głównie w krtani i oskrzelach, a także w gardle, przełyku, przewodzie słuchowym oraz potencjalnie w przegrodach międzypęcherzykowych i w miąższu płuc6.

Receptory kaszlowe są pobudzane przez różne rodzaje bodźców: chemiczne (m.in. sok żołądkowy, dym tytoniowy, roztwory hiper- i hipotoniczne), termiczne oraz mechaniczne, następnie impulsy wędrują włóknami aferentnymi drogą nerwu błędnego do ośrodka kaszlu w pniu mózgu6,7. Ośrodek kaszlu generuje sygnały, które drogą włókien eferentnych (neuronów ruchowych) są przekazywane do mięśni oddechowych, skutkując aktem kaszlu. Odruch kaszlowy podlega regulacji przez ośrodki korowe, może być świadomie zarówno powstrzymywany, jak i wywoływany8,9.

Definicja

U dzieci kaszel przewlekły można rozpoznać, jeśli codzienny kaszel utrzymuje się ponad 4 tygodnie10. Granicę tę przyjęto na podstawie konsensusu ekspertów wypracowanego po uznaniu, że kaszel związany z częstymi w populacji dziecięcej infekcjami najczęściej ustępuje w ciągu 4 tygodni. Ponadto obecność kaszlu przewlekłego może świadczyć o poważnej chorobie układu oddechowego. Odpowiednio wczesna kontrola lekarska ma na celu ustalenie przyczyny kaszlu, by zapobiec możliwym powikłaniom, takim jak np. przewlekające się zapalenie oskrzeli, które nierozpoznane i nieleczone może prowadzić do rozstrzeni oskrzeli10.

Epidemiologia

Według badań częstość występowania kaszlu przewlekłego u dzieci jest zróżnicowana w zależności od populacji i wynosi 1% w Indiach, 9% w Europie Wschodniej i 5-12% w Chinach, przy czym wyższy odsetek kaszlących przewlekle dzieci odnotowano w rejonach o większym zanieczyszczeniu powietrza6.

Etiologia

Etiologia kaszlu przewlekłego jest różnorodna i obejmuje zarówno choroby układu oddechowego, takie jak: kaszel poinfekcyjny, wady dróg oddechowych, rozstrzenie oskrzeli, astma, jak i inne schorzenia, w tym wady układu krążenia, czy mniej poważne problemy, np. zalegające w przewodzie słuchowym ciało obce. Kaszel przewlekły może być również objawem zaburzeń tikowych oraz zaburzeń somatyzacyjnych wymagających specjalistycznego leczenia10.

Choroby leżące u podłoża kaszlu przewlekłego różnią się w zależności od wieku pacjenta11. W badaniu Marchant i wsp. w grupie młodszych dzieci (mediana wieku: 2,6 roku) najczęstszą przyczyną kaszlu przewlekłego było przewlekające się bakteryjne zapalenie oskrzeli (PBZO) i dotyczyło 40% badanych. Co ciekawe, aż u 22% dzieci obserwowano samoistne ustąpienie kaszlu przewlekłego12. Asilsoy i wsp., którzy analizowali przyczyny kaszlu przewlekłego u starszych dzieci (w wieku 6-14 lat), ustalili, że astma była przyczyną kaszlu w 25% przypadków, PBZO u 23% badanych, a zespół kaszlu z górnych dróg oddechowych u 20% dzieci13.

Na podstawie przeglądu systematycznego kohortowych badań przeprowadzonych w szpitalach pediatrycznych w latach 2006-2015 ustalono, że najczęstszymi przyczynami kaszlu przewlekłego są astma i PBZO, a na trzeciej pozycji znalazł się samoistnie ustępujący kaszel niespecyficzny11. Natomiast w ogólnej populacji pediatrycznej prawdopodobnie najczęstszą przyczyną kaszlu przewlekłego jest kaszel poinfekcyjny10. Mianem tym określamy kaszel, który pozostał po infekcji górnych dróg oddechowych10. Zwykle taki kaszel ustępuje w ciągu 3 tygodni, ale u blisko 10% dzieci trwa dłużej14,15. Jeśli w tym czasie wystąpi kolejna infekcja dróg oddechowych, czas trwania kaszlu się wydłuży i wówczas będzie on spełniał kryteria kaszlu przewlekłego. Istotnie dłużej może trwać kaszel po przebyciu krztuśca – jak ocenili w badaniu Tozzi i wsp. – do 39 dni u szczepionych i do 61 dni u nieszczepionych dzieci do 6 roku życia16. Innym czynnikiem etiologicznym kaszlu poinfekcyjnego może być dość częste w populacji pediatrycznej zakażenie Mycoplasma pneumoniae, po którym również można zaobserwować przewlekanie się objawu (mediana: 39 dni, 95% przedział ufności [CI – confidence interval] 24-54)17.

Ogólne zasady dotyczące postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w kaszlu przewlekłym u dzieci

Ponieważ czynniki etiologiczne kaszlu u dzieci są inne niż u dorosłych, w postępowaniu diagnostyczno-terapeutycznym należy kierować się rekomendacjami opracowanymi dla populacji pediatrycznej2. Na łamach prestiżowego czasopisma „Chest” w 2020 roku ukazały się zaktualizowane wytyczne dotyczące postępowania w kaszlu przewlekłym u dzieci oparte na przeglądach systematycznych wysokiej jakości10.

Small 80448

Rycina 1. Schemat postępowania u dziecka z kaszlem przewlekłym w wieku ≤14 lat10

Small 78188

Tabela 1. Objawy kaszlu specyficznego wskazujące na obecność chorób przewlekłych10

Do góry