Limfohistiocytoza hemofagocytarna – diagnostyka i leczenie

dr hab. n. med. Iwona Malinowska

Katedra i Klinika Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej i Pediatrii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Iwona Malinowska

Katedra i Klinika Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej i Pediatrii,

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa

e-mail: iwona.malinowska@wum.edu.pl

  • Przyczyny i obraz kliniczny limfohistiocytozy hemofagocytarnej (HLH)
  • Pierwotne i wtórne postacie HLH – klasyfikacja histiocytoz według Histiocyte Society
  • Jak rozpoznać HLH? Omówienie przydatnych narzędzi (skal, systemów) i kryteriów diagnostycznych
  • Przegląd metod leczenia HLH


Limfohistiocytoza hemofagocytarna (HLH – hemophagocytic lymphohistiocytosis), zwana również zespołem hemofagocytarnym, jest rzadkim, zagrażającym życiu zespołem immunologicznym charakteryzującym się niekontrolowaną aktywacją cytotoksycznych limfocytów i makrofagów. Podstawowymi mechanizmami patogennymi prowadzącymi do uszkodzenia tkanek i dysfunkcji wielonarządowej są długotrwała, nieprawidłowa aktywacja cytotoksycznych limfocytów T CD8+ i wynikające z tego uwalnianie cytokin zapalnych.

Kluczowe cechy kliniczne HLH to: gorączka, powiększenie wątroby i śledziony, pancytopenia, podwyższone stężenie ferrytyny i wzrost aktywności aminotransferaz oraz koagulopatia. HLH jest prawdopodobnie niedostatecznie rozpoznana, a śmiertelność z jej powodu pozostaje duża, dlatego niezbędne są szybka diagnoza i natychmiastowe leczenie.

HLH dzieli się na postaci pierwotne i wtórne. Formy pierwotne spowodowane są przez mutacje wpływające na funkcje cytotoksyczne, przeżycie limfocytów lub aktywację inflamasomu. Z kolei wtórne HLH są wywoływane głównie przez przewlekłe zapalenie, infekcje lub nowotwory złośliwe. HLH pojawiające się w przebiegu chorób reumatologicznych, takich jak układowe młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów (MIZS) lub toczeń rumieniowaty układowy (SLE – systemic lupus erythematosus), są określane jako zespół aktywacji makrofagów (MAS – macrophage activation syndrome).

Wczesne rozpoznanie i natychmiastowe leczenie HLH mają kluczowe znaczenie dla przeżycia pacjenta, nieleczona prowadzi bowiem do śmierci.

Artykuł poświęcony jest aktualnym zasadom klasyfikacji, diagnostyki i terapii HLH.

Historia i patofizjologia HLH

Pierwszy opis HLH opublikowali Scott i Robb-Smith w 1939 roku. Przedstawili 4 dorosłych pacjentów z gorączką, powiększeniem węzłów chłonnych, splenomegalią i powiększeniem wątroby, a następnie żółtaczką, plamicą, niedokrwistością i leukopenią, u k...

Klasyfikacja histiocytoz

Histiocytozy to zróżnicowana grupa rzadkich chorób charakteryzujących się nadmiernym gromadzeniem makrofagów, komórek dendrytycznych i komórek pochodzących z monocytów krwi obwodowej w różnych tkankach i narządach.

W 2016 roku Histiocyte Society zaproponowało nową klasyfikację histiocytoz i nowotworów wywodzących się z linii makrofagów i komórek dendrytycznych, opierając się na zróżnicowanym przebiegu klinicznym, obrazie histologicznym, fenotypie komórek ora...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Historia i patofizjologia HLH

Pierwszy opis HLH opublikowali Scott i Robb-Smith w 1939 roku. Przedstawili 4 dorosłych pacjentów z gorączką, powiększeniem węzłów chłonnych, splenomegalią i [...]

Patogeneza

Rodzinna limfohistiocytoza hemofagocytarna jest spowodowana autosomalnymi recesywnymi mutacjami w genach kodujących białka niezbędne do cytotoksyczności komórek NK i limfocytów T CD8+. [...]

Pierwotne postacie HLH

Rodzinną limfohistiocytozę hemofagocytarną typu 1 (FHL1) zmapowano na chromosomie 9q21.3-q22 na podstawie analizy sprzężeń 4 spokrewnionych rodzin pakistańskich. Jednakże gen sprawczy [...]

Wtórne postacie HLH

Wtórne postacie HLH (sHLH – secondary hemophagocytic lymphohistiocytosis) rozwijają się w następstwie intensywnej aktywacji układu immunologicznego w przebiegu: zakażeń (IHLH – [...]

Epidemiologia HLH

Zachorowalność na HLH i częstość występowania tego zespołu różnią się w zależności od regionu geograficznego. Wskaźniki te są wyższe w populacjach [...]

Cechy kliniczne i laboratoryjne HLH

Wczesne rozpoznanie HLH ma kluczowe znaczenie, ponieważ jej przebieg kliniczny może być gwałtowny z szybką progresją do niewydolności wielonarządowej i śmierci. [...]

Diagnozowanie HLH

Niektóre postacie HLH mogą mieć powolny przebieg, rozwijać się przez kilka tygodni, zanim dojdzie do pełnoobjawowej choroby. Często choroba ma piorunujący [...]

Leczenie HLH

Celem leczenia HLH jest zmniejszanie stanu zapalnego i kontrola wszelkich zidentyfikowanych czynników wywołujących chorobę1,2,10,13. Przebieg jej postaci pierwotnych i wtórnych jest [...]

Rokowanie

Pojawienie się protokołów leczenia HLH-94 i HLH-2004 znacznie poprawiło przeżywalność dzieci z FHL.

Do góry