Temat numeru

Dysleksja – moda czy realny problem?

dr hab. Marta Korendo, prof. UP

Katedra Logopedii i Zaburzeń Rozwoju, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Adres do korespondencji:

dr hab. Marta Korendo, prof. UP

Katedra Logopedii i Zaburzeń Rozwoju,

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

e-mail: marta.korendo@up.krakow.pl

  • Dysleksja to nie tylko trudności w pisaniu i czytaniu przejawiające się m.in. popełnianiem błędów ortograficznych
  • Przyczyny dysleksji
  • Objawy dysleksji w ujęciu dymensjonalnym u dzieci w wieku 3-7 lat


Diagnozowanie dysleksji ma w Polsce kilkudziesięcioletnią tradycję i obecnie nie koreluje w pełni z najnowszą neurobiologiczną i kliniczną wiedzą na temat tego zaburzenia. Na postrzeganie dysleksji znaczący wpływ miała historia jej wyodrębnienia na podstawie badań nad afazją, a więc z udziałem osób dorosłych. Do końca XIX wieku opisywane przypadki dysleksji dotyczyły dorosłych i utraty umiejętności czytania w wyniku incydentów neurologicznych. Dysleksja u dziecka w wieku szkolnym została po raz pierwszy opisana w 1896 roku na łamach „British Medical Journal” przez lekarza Pringle’a Morgana, który problemy badanego chłopca określił mianem ślepoty słów. Rozwijająca się od tej pory wiedza o dysleksji u dzieci naznaczona była perspektywą oceny skutków zaburzenia (braku umiejętności czytania), a nie skupiała się na rozumieniu procesu, którego następstwem jest ten deficyt. Znacząco wpłynęło to na wypracowanie zasad stawiania diagnozy, które w obecnej formie nie pozwalają na skuteczną terapię. Rozpoznanie dysleksji – prawnie możliwe od końca 3 klasy szkoły podstawowej, ale zwykle ustalane jest dużo później, np. w 5 klasie – nie pozwala bowiem na wyeliminowanie m.in. mechanizmów kompensacyjnych wypracowanych w celu radzenia sobie z trudnościami edukacyjnymi.

Dysleksja w międzynarodowych klasyfikacjach DSM-5 i ICD-11

Zmiany w rozumieniu problemu dysleksji widoczne są w 5 edycji klasyfikacji zaburzeń psychicznych American Psychiatric Association, tj. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5), którą wydano w 2013 roku, oraz w najnowszej, obowiązującej od 2022 roku, Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-11 – International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 11).

Miejsce dysleksji w klasyfikacji ICD-11

06 Zaburzenia psychiczne, zaburzenia zachowania, zaburzenia neurorozwojowe

Zaburzenia neurorozwojowe

6A03 Specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych:

6A03.0 Specyficzne zaburzenia czytania

6A03.1 Specyficzne zaburzenia ortograficzne

6A03.2 Specyficzne zaburzenia umiejętności arytmetycznych

6A03.3 Mieszane zaburzenia umiejętności szkolnych

6A03.Z Zaburzenia rozwojowe umiejętności szkolnych, nieokreślone.

Miejsce dysleksji w klasyfikacji DSM-5

Specyficzne zaburzenia uczenia się (specific learning disorder), wśród których wyróżnione zostały: specyficzne zaburzenia uczenia się z upośledzeniem czytania (dysleksja), specyficzne zaburzenia uczenia się z upośledzeniem liczenia (dyskalkulia) o...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Dysleksja w międzynarodowych klasyfikacjach DSM-5 i ICD-11

Zmiany w rozumieniu problemu dysleksji widoczne są w 5 edycji klasyfikacji zaburzeń psychicznych American Psychiatric Association, tj. Diagnostic and Statistical Manual [...]

Koncepcje etiologiczne dysleksji

Kilkadziesiąt lat temu wiedzę o dysleksji budowano – zgodnie z dostępnymi wówczas informacjami – na podstawie objawów klinicznych. Wpłynęło to na [...]

Dymensjonalne rozumienie dysleksji

Objawy dysleksji w wieku szkolnym są zwykle upowszechnione i znane, choć często zawężane do błędów ortograficznych oraz nieumiejętności czytania. Brakuje wiedzy [...]

Czy dysleksja jest problemem rzeczywistym?

Wyniki badań neurobiologicznych, badań przeprowadzonych za pomocą standaryzowanych narzędzi badawczych potwierdzających istnienie trudności edukacyjnych u dzieci z normatywnym albo ponadnormatywnym rozwojem [...]

Do góry