Wczesne objawy mózgowego porażenia dziecięcego u noworodków i niemowląt

dr n. med. Jacek Karski
dr n. med. Marek Okoński

Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Kierownik kliniki: prof. dr hab. n. med. Grzegorz Kandzierski

Adres do korespondencji:

dr n. med. Jacek Karski

Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Dziecięcej,

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

ul. prof. Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin

e-mail: jkarski@onet.pl © 2022 Medical Tribune Polska Sp. z o.o.

  • Przyczyny mózgowego porażenia dziecięcego
  • Dysfunkcje narządu ruchu u noworodków i niemowląt z podejrzeniem mózgowego porażenia dziecięcego – wskazówki dla pediatrów, lekarzy POZ i ortopedów
  • Postępowanie profilaktyczno-lecznicze u pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym


Mózgowe porażenie dziecięce (MPDz) po raz pierwszy opisał Martin Bax w 1964 jako: „zaburzenie czynności ruchowej i postawy będące następstwem uszkodzenia mózgu znajdującego się w stadium niezakończonego rozwoju”1. W 2005 roku komitet American Academy for Cerebral Palsy and Developmental Medicine (AACPDM), kierowany przez Petera Rosenbauma, zdefiniował MPDz jako grupę zaburzeń rozwoju ruchu i postawy, które powodują ograniczenie aktywności i które przypisuje się niepostępującym zaburzeniom pojawiającym się w rozwoju mózgu płodu lub niemowlęcia. Dysfunkcjom motorycznym MPDz często towarzyszą zaburzenia czucia, poznania, komunikacji, percepcji i/lub zachowania, a także drgawki2. Mimo niepostępujących zaburzeń mózgu objawy deformacji spastycznych ze strony narządu ruchu mogą być postępujące. Przykładem jest decentracja stawu biodrowego doprowadzająca do pełnego zwichnięcia. MPDz jest najczęstszą przyczyną ciężkich zaburzeń neurologicznych u dzieci. Od czasów Williama Little’a i Zygmunta Freuda wiadomo, że istnieje ścisły związek przyczynowy między nieprawidłowym przebiegiem okresu płodowego, okołoporodowego i wczesnego po urodzeniu a objawami MPDz stwierdzonymi w późniejszym okresie życia3.

Częstość występowania MPDz wynosi 2-3 na 1000 żywo urodzonych dzieci i wzrasta. Rosnąca liczba przypadków MPDz wiąże się ze zmniejszeniem umieralności noworodków i niemowląt z małą urodzeniową masą ciała3.

Dokładne badanie dziecka umożliwi wczesne wykrycie nieprawidłowości w rozwoju psychomotorycznym, co z kolei pozwoli na wczesne podjęcie leczenia. Takie postępowanie obejmuje profilaktykę wtórnych zmian, utrwalania się patologicznych odruchów i ma na celu wprowadzenie odpowiedniej metody rehabilitacyjnej oraz ewentualne zastosowanie zaopatrzenia ortopedycznego. Takie działanie może również stymulować rozwój centralnego ośrodka nerwowego, tak aby umożliwić mu adaptację, kompensację, a ostatecznie nie dopuścić do powstania pełnoobjawowego MPDz.

Etiologia

Mózgowe porażenie dziecięce nie stanowi odrębnej jednostki chorobowej, lecz jest to zespół chorobowy z objawami spowodowanymi różnorodnymi czynnikami etiologicznymi.

Do czynników ryzyka wystąpienia MPDz u niemowląt przedwcześnie urodzonych należą leukomalacja okołokomorowa oraz krwawienie dokomorowe, a u dzieci donoszonych – czynniki genetyczne, wady mózgu i zakażenia wewnątrzmaciczne. Wśród czynników prenatal...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Materiał i metoda

Mózgowe porażenie dziecięce jest przyczyną około 5% ogółu hospitalizacji na oddziałach niemowlęcych6,7. Dzieci hospitalizowane na Oddziale Patologii Niemowląt Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego [...]

Omówienie

Zakres dysfunkcji narządu ruchu u noworodków i niemowląt z MPDz zależy od rozległości organicznego uszkodzenia mózgowia. Na podstawie obserwacji ortopedycznych wykazano, [...]

Postępowanie

Postępowanie profilaktyczno-lecznicze u dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym jest niezwykle ważne. Decyduje bowiem o stopniu sprawności narządu ruchu dziecka, a co [...]

Wnioski

Zagrożenie mózgowym porażeniem dziecięcym należy rozpoznać możliwie jak najwcześniej, tj. najlepiej już w okresie noworodkowym. Trzeba pamiętać o możliwości istnienia różnych [...]

Do góry