Alergiczny nieżyt nosa u dzieci – od leczenia objawowego do przyczynowego

dr n. med. Joanna Lange

Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Adres do korespondencji:

dr n. med. Joanna Lange

Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego,

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa

e-mail: joanna.lange@wum.edu.pl

  • Rozpoznanie alergicznego nieżytu nosa na podstawie objawów, badania przedmiotowego oraz badań dodatkowych
  • Leczenie alergicznego nieżytu nosa w zależności od stopnia nasilenia objawów, grupy wiekowej i odpowiedzi na terapię
  • Zasady immunoterapii alergenowo swoistej

Alergiczny nieżyt nosa (ANN) jest najczęstszą chorobą alergiczną w populacji pediatrycznej. Jest reakcją nadwrażliwości błon śluzowych nosa typu I (zależną od immunoglobuliny E [IgE]) wynikającą z ekspozycji na alergen u uczulonego dziecka. Uwolnione z komórek tucznych mediatory rozpoczynają proces zapalny, w którym biorą udział komórki zapalne (w tym eozynofile) gromadzące się w warstwie zarówno podśluzowej, jak i śluzowej nosa. ANN jest znaczącym czynnikiem ryzyka rozwoju astmy, a jego skuteczna terapia ma pozytywny wpływ na leczenie tej najczęstszej choroby dolnych dróg oddechowych.

Objawy ANN, do których należą: świąd nosa, wyciek z nosa (przedni lub tylny), napadowe kichanie i zatkanie nosa, mogą ustępować samoistnie lub pod wpływem leczenia.

Alergiczny nieżyt nosa dzielimy na:

  • sezonowy – pojawiający się w okresie pylenia roślin wiatropylnych lub zarodników grzybów pleśniowych
  • całoroczny – jego objawy pojawiają się po kontakcie z alergenem występującym w otoczeniu dziecka (np. roztocza kurzu domowego, alergeny zwierząt domowych, pleśnie oraz karaluchy).

Niestety, postępujące zmiany klimatyczne oraz występująca u wielu pacjentów polialergia mogą zaburzyć ten prosty podział, a tym samym stanowić wyzwanie klasyfikacyjne dla lekarzy.

Ponadto ANN można podzielić na okresowy (przerywany) lub przewlekły (przetrwały) oraz łagodny i umiarkowany/ciężki (tab. 1)1. Stopień nasilania się objawów obserwowanych u dziecka/nastolatka może mieć wpływ na zmianę kwalifikacji ciężkości ANN, a tym samym być podstawą do wdrożenia innego leczenia.

Alergiczny nieżyt nosa może współistnieć z alergicznym zapaleniem spojówek. Połączenie tych dwóch chorób jest charakterystyczne dla uczulenia na pyłki roślin wiatropylnych. ANN szczególnie w populacji dziecięcej może być przyczyną dysfunkcji trąbki słuchowej, a tym samym predysponować zarówno do pojawienia się zaburzeń słuchu, jak i nawracania infekcji górnych dróg oddechowych2. U dzieci z ANN mogą występować objawy zespołu alergii jamy ustnej (OAS – oral allergy syndrome) lub inaczej zespołu pyłkowo-pokarmowego (PFAS – pollen-food allergy syndrome). Udowodniono, że u dzieci z ANN dochodzi do znacznego pogorszenia jakości życia, co jest skutkiem niskiej samooceny oraz zaburzonych relacji zarówno w rodzinie, jak i wśród rówieśników. Prezentują one również zaburzenia emocjonalne3.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Epidemiologia

Większość dostępnych danych epidemiologicznych pochodzi z badania International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC) z 1997 roku i jego [...]

Rozpoznanie ANN

Rozpoznanie ANN na podstawie dobrze zebranego wywiadu, badania przedmiotowego uwzględniającego ocenę błony śluzowej jam nosowych oraz badań dodatkowych mających na celu [...]

Zasady leczenia ANN

Leczenie ANN wymaga indywidualnego podejścia do każdego dziecka. Zależy bowiem od jego wieku, stopnia nasilenia objawów (tab. 1) oraz chorób współistniejących, [...]

Podsumowanie

Alergiczny nieżyt nosa może być skutecznie leczony farmakologicznie za pomocą leków podawanych doustnie i donosowo. Zastosowanie immunoterapii alergenowo swoistej, będącej jedyną [...]
Do góry