Psychobiologiczne aspekty nadmiernego spożycia soli oraz zaburzenia gospodarki sodowej u dzieci

dr n. med. Aleksandra Sobieszczańska-Droździel1

mgr Paulina Droździel2

1Klinika Nefrologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 
2Szkoła Doktorska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Adres do korespondencji:

dr n. med. Aleksandra Sobieszczańska-Droździel

Klinika Nefrologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

ul. prof. Antoniego Gębali 6, 20-093 Lublin

e-mail: aleksandra.sobieszczanska-drozdziel@umlub.pl

© 2023 Medical Tribune Polska Sp. z o.o.

  • Znaczenie sodu w diecie i konsekwencje nadmiernego spożycia soli
  • Obraz kliniczny hiponatremii i hipernatremii
  • Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w zaburzeniach gospodarki sodowej u dzieci

Sód jest pierwiastkiem niezbędnym do życia i pełniącym w organizmie człowieka wiele kluczowych funkcji. Jako główny kation przestrzeni pozakomórkowej odpowiada za gospodarkę wodno-elektrolitową, a jego stężenie w płynach ustrojowych podlega ścisłej regulacji. Zarówno niedobór, jak i nadmiar sodu prowadzą do poważnych konsekwencji zdrowotnych, a w związku z tym wymagają pilnego leczenia. Problemem współczesnych czasów jest nadmierne spożycie soli. U podłoża takiego zachowania leżą złożone mechanizmy psychobiologiczne wynikające z ewolucyjnego przystosowania się człowieka do środowiska ubogiego w sód. Uwrażliwienie dróg nerwowych zależne m.in. od ilości spożywanej soli sprzyja trwałym zmianom w zachowaniach związanych z apetytem i konsumpcją sodu oraz wpływa na nastrój hedoniczny człowieka1,2.

W artykule omówiono mechanizmy psychobiologiczne, które promują i utrzymują nadmierne spożycie sodu w diecie, oraz zaburzenia gospodarki sodowej i metody ich leczenia u dzieci.

Homeostaza sodu

W organizmie człowieka sód jest głównym kationem przestrzeni pozakomórkowej. Z całkowitej puli sodu aż 91% znajduje się poza komórkami, a jedynie 9% w płynie śródkomórkowym. Warunkuje on osmolalność płynów ustrojowych i tym samym odpowiada za utrzymanie właściwej objętości płynu poza- i wewnątrzkomórkowego. Ciśnienie osmotyczne płynów ustrojowych we wszystkich przestrzeniach wodnych organizmu jest jednakowe (prawo izoosmolalności) i wynosi 285-295 mOsm/kg H2O. Wzrost osmolalności jednej z tych przestrzeni powoduje przesunięcie wody między przestrzeniami zgodnie z gradientem stężeń i prawem osmozy3,4.

Stężenie sodu w surowicy mieści się w wąskim przedziale i wynosi 135-145 mmol/l, a w płynie śródkomórkowym jedynie 10-20 mmol/l. Zawartość sodu w organizmie regulują: receptory objętościowe (poprzez wydzielanie peptydu natriuretycznego) i ciśnieniowe (aktywujące układ współczulny), układ renina–angiotensyna–aldosteron oraz hormon antydiuretyczny (ADH – antidiuretic hormone; wazopresyna). W przypadku hipowolemii dochodzi do aktywacji mechanizmów powodujących zatrzymanie sodu w organizmie. Odwrotnie zaś dzieje się w sytuacji wzrostu objętości pozakomórkowej. Sód wydalany jest przez nerki (95%), przewód pokarmowy (4,5%) oraz wraz z potem przez skórę (około 0,5%)3,4.

Badania przeprowadzone na przestrzeni ostatnich lat istotnie poszerzyły wiedzę na temat homeostazy sodu. Odkryto, że może on być gromadzony w postaci nieczynnej osmotycznie w podskórnej tkance łącznej przez glikozaminoglikany przestrzeni śródmiążs...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Konsekwencje niedostatecznego i nadmiernego spożycia soli

Sód ma kluczowe znaczenie dla utrzymania równowagi wodno-elektrolitowej i regulacji ciśnienia osmotycznego. Jest niezbędny do wytworzenia potencjałów błonowych w komórkach pobudliwych [...]

Sól jako substancja uzależniająca

W piątym wydaniu klasyfikacji zaburzeń psychicznych Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) według American Psychiatric Association określono 7 kryteriów [...]

Podłoże psychobiologiczne apetytu na sód

W toku ewolucji zasiedlanie lądów przez organizmy żywe możliwe było dzięki utrzymywaniu komórek w środowisku wodnym o składzie zbliżonym do wody [...]

Zapotrzebowanie na sód i jego spożycie

Normy spożycia sodu dla populacji Polski obejmujące tzw. wystarczające spożycie zostały przedstawione w tabeli 1. Szacuje się, że 1 g soli [...]

Zaburzenia gospodarki sodowej u dzieci

Zaburzenia gospodarki sodowej są częstym problemem w praktyce pediatrycznej. W zależności od stężenia sodu w surowicy wyróżniamy hiponatremię i hipernatremię.

Podsumowanie

Jon sodowy jest podstawowym kationem przestrzeni pozakomórkowej, krytycznym z punktu widzenia homeostazy. Jego stężenie w surowicy waha się w wąskim zakresie [...]

Do góry