Izba przyjęć

Diagnostyka urazów nieprzypadkowych u dzieci

dr n. med. Paweł Abramowicz1,2

lek. Katarzyna Filipczuk1

lek. Krystsina Paddubotskaya1

prof. dr hab. n. med. Jerzy Konstantynowicz1,2

1Klinika Pediatrii, Reumatologii, Immunologii i Chorób Metabolicznych Kości, Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku 
2Klinika Pediatrii, Reumatologii, Immunologii i Chorób Metabolicznych Kości, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Adres do korespondencji:

dr n. med. Paweł Abramowicz

Klinika Pediatrii, Reumatologii, Immunologii i Chorób Metabolicznych Kości,

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

ul. Jerzego Waszyngtona 17, 15-274 Białystok

e-mail: pawel.abramowicz@umb.edu.pl

  • Czynniki ryzyka wystąpienia zespołu dziecka krzywdzonego
  • Objawy alarmowe w badaniu podmiotowym i przedmiotowym mogące nasuwać podejrzenie stosowania przemocy wobec dziecka
  • Najczęstszy obraz kliniczny obrażeń nieprzypadkowych
  • Schemat postępowania diagnostycznego w przypadku podejrzenia urazu nieprzypadkowego

Stosowanie przemocy wobec dzieci jest istotnym problemem społecznym i medycznym zarówno w Polsce, jak i na świecie. Według szacunków World Health Organization każdego roku jedno na dwoje dzieci doświadcza którejś z form krzywdzenia: zaniedbania, przemocy fizycznej, psychicznej (włączając w to fakt bycia świadkiem przemocy domowej) lub seksualnej1. W Stanach Zjednoczonych przemoc fizyczna jest wiodącą przyczyną urazów i śmierci w okresie wczesnego dzieciństwa, przy czym śmiertelność jest największa w grupie dzieci poniżej 3 roku życia2. Dane administracyjne dotyczące stosowania przemocy wobec dzieci w Polsce są ograniczone i wydają się niedoszacowane. Z badania społecznego przeprowadzonego w 2018 roku przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę wynika, że aż 41% ankietowanych w wieku 11-17 lat doświadczyło w swoim życiu przemocy ze strony znanego sobie dorosłego, przy czym najczęściej była to przemoc fizyczna (33%) i psychiczna (20%)3. Prawdopodobieństwo spotkania w gabinecie pediatry, lekarza rodzinnego czy w izbie przyjęć dziecka dotkniętego którąś z form krzywdzenia jest więc duże. Niestety właściwe rozpoznanie problemu niejednokrotnie następuje zbyt późno. W przypadku przemocy fizycznej jest to o tyle trudne, że urazy w populacji dziecięcej są powszechne i zazwyczaj powstają przypadkowo, a ich odróżnienie od tych spowodowanych celowo często jest problematyczne. Szacuje się, że nawet u 25% pacjentów z urazami będącymi skutkiem przemocy fizycznej rozpoznawano w okresie poprzedzającym łagodniejsze obrażenia, które nie zostały dostrzeżone lub właściwie zaklasyfikowane przez lekarza4. Tymczasem podkreśla się, że zwrócenie uwagi nawet na subtelne objawy, wczesne wdrożenie diagnostyki w celu potwierdzenia krzywdzenia dziecka oraz zastosowanie odpowiednich interwencji mogą zapobiec kolejnym incydentom przemocy4,5. Opóźnienie rozpoznania zespołu maltretowania może prowadzić do powstawania kolejnych, coraz poważniejszych urazów, a nawet do zgonu ofiary.

W Polsce brakuje ujednoliconych wytycznych dotyczących postępowania diagnostycznego w przypadku urazu nieprzypadkowego (NAI – non-accidental injury). W artykule podjęto więc próbę omówienia poszczególnych kroków diagnostycznych przy podejrzeniu NAI na podstawie aktualnego piśmiennictwa i wytycznych towarzystw naukowych.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Czynniki ryzyka krzywdzenia dziecka

W piśmiennictwie wymienia się wiele czynników ze strony dziecka, rodziców i środowiska, które mogą zwiększać ryzyko wystąpienia przemocy w rodzinie (wybrane [...]

Postępowanie w przypadku podejrzenia urazu nieprzypadkowego

Przy przyjęciu pacjenta z podejrzeniem NAI należy przeprowadzić szczegółowe badanie podmiotowe i przedmiotowe, pamiętając o sygnałach ostrzegawczych świadczących o możliwości stosowania [...]

Diagnostyka różnicowa

Różnicowanie obrażeń nieprzypadkowych wymaga uwzględnienia wielu schorzeń, których objawy mogą fałszywie sugerować stosowanie przemocy wobec dziecka. Przykładowe jednostki chorobowe wymieniono w [...]

Podsumowanie

Identyfikacja zespołu dziecka krzywdzonego u dzieci trafiających do lekarza z powodu przebytego urazu bywa bardzo trudna, wymaga czujności personelu medycznego, przeprowadzenia [...]

Do góry