Postępy w gastroenterologii

Postępy w gastroenterologii

Cena: 59,00 zł

Instytucja lub przedstawiciel medyczny: 69,00 zł
PWZ

Produkt dostępny tylko dla osób uprawnionych do wypisywania recept lub prowadzących obrót produktami leczniczymi, posiadających Prawo Wykonywania Zawodu.

Redakcja naukowa:

dr hab. n. med. Marek Waluga

Oprawa: miękka
Objętość: 69 str.
Wymiary: 205x280 mm

Zeszyt monograficzny „Postępy w gastroenterologii” zawiera omówienie wybranych, najważniejszych z punktu widzenia lekarza praktyka zagadnień z dziedziny gastroenterologii. 

Przedstawione informacje opierają się na danych z najnowszych pozycji piśmiennictwa

Poszczególne artykuły dotyczą: choroby refluksowej przełyku, chorób żołądka i dwunastnicy, raka przełyku i żołądka oraz nowotworów jelita grubego, przewlekłego zapalenia trzustki, a także chorób wątroby, tj. niealkoholowej choroby stłuszczeniowej wątroby i zaburzeń cholestatycznych. 

W artykułach przedstawiono objawy poszczególnych jednostek chorobowych oraz zasady ich diagnostyki i leczenia oparte na specjalistycznych wytycznych.

Publikacja jest szczególnie przydatna dla: 

✔ lekarzy internistów
✔ lekarzy medycyny rodzinnej

W czasie ostatnich dekad nastąpił gwałtowny rozwój medycyny ze względu na rewolucję technologiczną, i to zarówno w zakresie diagnostyki, jak i leczenia. Dzięki rozwojowi techniki zostały wprowadzone metody diagnostyczne i lecznicze niosące jak najmniejsze ryzyko powikłań przy równoczesnym zwiększeniu ich skuteczności. Również leczenie chirurgiczne, oparte na metodach małoinwazyjnych (laparoskopii), pozwala na osiąganie lepszych efektów terapeutycznych przy jak najmniejszym narażeniu pacjenta na powikłania

Wstęp
Marek Waluga

Postępy w diagnostyce i leczeniu choroby refluksowej
Krzysztof Buczkowski, Michał Dyaczyński, Michał Kukla, Marek Waluga

Rak przełyku i żołądka – czy coś zmieniło się w ostatnich latach?
Leontyna Wylężek, Michał Dyaczyński, Michał Kukla, Marek Kukla

Co nowego w diagnostyce i leczeniu chorób żołądka i dwunastnicy?
Grzegorz Cholewiński, Małgorzata Błaszczyńska, Marek Waluga

Nowotwory jelita grubego – współczesne postępowanie profilaktyczne, diagnostyczne i terapeutyczne
Dawid Gajda, Michał Dyaczyński, Michał Kukla, Marek Waluga

Przewlekłe zapalenie trzustki dawniej i dziś
Gniewomir Ćwiertnia, Michał Dyaczyński, Michał Kukla, Marek Waluga

Cholestatyczne choroby wątroby – jak rozpoznawać i jak leczyć?
Krzysztof Buczkowski Michał Dyaczyński, Michał Kukla, Marek Waluga

Choroba stłuszczeniowa wątroby i zespół metaboliczny – współczesne poglądy i postępowanie
Gniewomir Ćwiertnia, Leontyna Wylężek, Michał Dyaczyński, Michał Kukla, Marek Waluga

Szanowni Państwo,

z ogromną przyjemnością przyjąłem zaproszenie Redakcji „Medycyny po Dyplomie” do napi-sania cyklu artykułów omawiających najważniejsze problemy współczesnej gastroenterologii. 

Współczesna medycyna rozwija się w ogromnym tempie. Dotyczy to również gastroenterolo-gii. Ciągłe i szybkie wzbogacanie wiedzy na temat patomechanizmów chorób przewodu po-karmowego oparte na osiągnięciach nauk podstawowych, nowe procedury diagnostyczne sto-sujące najnowocześniejszą technikę oraz współczesne metody terapii składają się na olbrzymi postęp gastroenterologii. 

Czasy, gdy lekarz mógł dogłębnie poznać tajniki jednej dużej specjalizacji, np. chorób we-wnętrznych, bezpowrotnie minęły. Stąd coraz częstszy podział na specjalizacje o mniejszym zakresie, np. kardiologię, nefrologię, gastroenterologię. Ale i one ogromem zawartej w nich wiedzy przytłaczają chcących je opanować adeptów. 

W niełatwej sytuacji są szczególnie ci lekarze, którzy reprezentują szerokie specjalności, takie jak wspomniane choroby wewnętrzne czy medycyna rodzinna. Muszą oni orientować się w każdej szczegółowej specjalności po trochu, poznając najważniejsze zagadnienia. Jak osiągnąć tę niezbędną wiedzę? Służą temu liczne podręczniki, bazy internetowe, materiały multime-dialne, konferencje i sympozja. Rola czasopism medycznych jest w tym miejscu nie do prze-cenienia. W przeciwieństwie do podręczników pozwalają one na relatywnie szybkie dotarcie z najnowszą wiedzą do zainteresowanych. Redakcje czasopism medycznych czuwają nad tym, by trafiać do czytelnika z wiedzą najnowocześniejszą, aktualną i dotyczącą tematów najbar-dziej w danym czasie potrzebnych. 

Szczególną formą publikacji stosowaną przez redakcje czasopism medycznych są wydania monograficzne, których zadaniem jest kondensacja specjalistycznych informacji dotyczących kilku najważniejszych tematów. Taki cel przyświecał również autorom przekazywanej właśnie Państwu publikacji. W poszczególnych artykułach będziecie Państwo mieli możliwość zapo-znania się z wybranymi, w opinii autorów najważniejszymi dla lekarza praktyka, zagadnienia-mi dotyczącymi gastroenterologii. Zawarte w nich informacje są oparte na najnowszej literatu-rze.

Pierwszy z artykułów dotyczy choroby refluksowej przełyku, jej klasyfikacji, objawów i po-stępowania, w tym leczenia. W pracy na temat żołądka i dwunastnicy omówione zostały: standardy postępowania w infekcji Helicobater pylori, wytyczne MAPS stanowiące ważne zagadnienie, o którym często się zapomina, podstawowe zasady postępowania przy znajdo-waniu polipów żołądka, gastropareza, choroba trzewna, rola badań endoskopowych i laparo-skopii, a także nowe doustne leki przeciwkrzepliwe z punktu widzenia gastroenterologa. Dwa artykuły poświęcono nowotworom – rakowi przełyku i żołądka, a także nowotworom jelita grubego. Należy pamiętać, że nowotwory przewodu pokarmowego należą do najczęstszych chorób onkologicznych, a tzw. onkologia gastroenterologiczna to znaczna część całej gastroen-terologii. Tematem dwóch artykułów jest wątroba. W pierwszym omówiono najczęstszą współcześnie chorobę tego narządu – niealkoholową chorobę stłuszczeniową wątroby, która w ostatnich latach stała się również główną przyczyną marskości. W drugim artykule przedsta-wiono podstawowe zagadnienia dotyczące chorób cholestatycznych. W monografii jeden ar-tykuł poświęcono przewlekłemu zapaleniu trzustki, o którym wiedza również uległa znaczne-mu wzbogaceniu w ostatnich latach.

Autorzy, wśród nich niżej podpisany, mają nadzieję, że ten cykl krótkich artykułów pozwoli czytelnikom, przede wszystkim specjalizującym się w chorobach wewnętrznych i medycynie rodzinnej, na przypomnienie lub ugruntowanie wiedzy dotyczącej najważniejszych zagadnień gastroenterologii, a być może także zainspiruje do sięgnięcia do bardziej szczegółowej literatu-ry.

Zapraszamy do lektury!

dr hab. n. med. Marek Waluga

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również:


Wszystkie produkty