Praktyka kliniczna

Trudny pacjent, czyli o politerapii i interakcjach lekowych

Dr n. med. Anna Antosik-Wójcińska

Oddział Chorób Afektywnych, II Klinika Psychiatryczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Adres do korespondencji: Dr n. med. Anna Antosik-Wójcińska, Oddział Chorób Afektywnych, II Klinika Psychiatryczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii, 02-954 Warszawa, ul. Sobieskiego 9, e-mail: aantosik@ipin.edu.pl

Szukając drogi do uzyskania poprawy stanu psychicznego u naszego trudnego pacjenta, coraz częściej zwracamy się ku politerapii. Warto mieć jednak na uwadze, że skuteczność równoczesnego podawania leków psychotropowych jest tylko częściowo potwierdzona wynikami badań klinicznych. Politerapia może mieć racjonalne uzasadnienie, jeśli decyzję o jej zastosowaniu podejmujemy z rozwagą, po dokonaniu bilansu możliwych korzyści i ryzyka z tym związanego oraz przeanalizowaniu możliwych interakcji.

Stosowanie dwóch lub więcej leków w przebiegu jednego zaburzenia psychicznego staje się coraz powszechniejsze[1-6] pomimo wytycznych ekspertów i standardów leczenia poszczególnych chorób psychicznych zalecających monoterapię jako typową formę leczenia, a leczenie skojarzone jako rezerwę w przypadku zaburzeń lekoopornych lub w niektórych podtypach zaburzeń, ściśle określonych w standardach.[7] Należy pamiętać, że każde leczenie złożone zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych i wzajemnych interakcji.[8] Obowiązkiem psychiatry jest zatem nie tylko wiedza na temat skuteczności, profilu działania, podstaw farmakokinetyki i farmakodynamiki poszczególnych leków, ale także umiejętność przewidywania wzajemnych interakcji.[8-13] Każdorazowo wybierając politerapię, bez względu na to, czy dotyczy to zaburzeń depresyjnych, psychotycznych, lękowych czy innych, powinniśmy przeprowadzić bilans korzyści i ryzyka, który powinien jednoznacznie wykazać, że korzyści kliniczne przeważają nad zagrożeniami (tab. 1). Przeglądając stosowną literaturę, piśmiennictwo i analizując wyniki badań, możemy zauważyć, że badania farmakologiczne leków z reguły dotyczą monoterapii. Badania porównujące skuteczność i bezpieczeństwo leczenia skojarzonego stanowią mniejszość.

Preferencje polskich psychiatrów

Jeszcze dziesięć lat temu zasadność politerapii w leczeniu zaburzeń depresyjnych oraz psychotycznych nie znajdowała potwierdzenia w badaniach naukowych. W ostatnich latach coraz częściej publikowane są wyniki badań potwierdzające skuteczność i bezpieczeństwo poszczególnych terapii skojarzonych. Znajduje to odzwierciedlenie w praktyce klinicznej i preferencjach lekarzy ustalających leczenie psychiatryczne.

Badania wskazują, że ponad połowa pacjentów cierpiących na zaburzenia depresyjne nawracające w chwili wypisu ze szpitala przyjmuje trzy lub więcej leków.[3] Analiza preferencji polskich psychiatrów[2] pokazała, że politerapia epizodów i nawracając...

Jeśli chodzi o preferencje polskich psychiatrów w odniesieniu do leczenia schizofrenii, to dane z kilku szpitali i oddziałów psychiatrycznych w Polsce wskazują, że w roku 2012 rozpowszechnienie stosowania dwóch leków przeciwpsychotycznych u choryc...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Politerapia v. monoterapia w leczeniu zaburzeń depresyjnych i psychotycznych

W ciągu kilku ostatnich lat ukazało się kilka prac dowodzących większej skuteczności terapii schizofrenii dwoma lekami przeciwpsychotycznymi niż monoterapii.[14-16] Corell i [...]

Politerapia a ryzyko interakcji lekowych

Osiągnięcie zamierzonego celu terapeutycznego – uzyskanie remisji objawowej – zależy nie tylko od zastosowania leków zgodnie ze wskazaniami, ale także od [...]

Podsumowanie

Najczęstszą przyczyną stosowania politerapii jest nieskuteczność monoterapii. Należy pamiętać, że stosowanie drugiego leku przed uzyskaniem optymalnej dawki pierwszego lub za krótki [...]
Do góry