Psyche/soma

Znaczenie układu immunologicznego w rozwoju zaburzeń depresyjnych nawracających

dr n. med. Katarzyna Bliźniewska-Kowalska

Klinika Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Adres do korespondencji:

dr n. med. Katarzyna Bliźniewska-Kowalska

Klinika Psychiatrii Dorosłych

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

ul. Aleksandrowska 159

91-229 Łódź

e-mail: katarzyna.blizniewska-kowalska@umed.lodz.pl

  • Hipotezy dotyczące biologicznego podłoża depresji
  • Rola układu immunologicznego w jej rozwoju
  • Wpływ stresu na występowanie zaburzeń depresyjnych

Depresja należy do najczęstszych zaburzeń psychicznych i stanowi poważny problem zarówno zdrowotny, jak i społeczny. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO – World Health Organization) na całym świecie z powodu zaburzeń depresyjnych cierpi ok. 3,8% populacji, w tym 5,0% wśród osób dorosłych i 5,7% wśród osób powyżej 60 r.ż.1,2 Szacuje się, że 350 mln ludzi na świecie choruje na depresję, w tym ok. 4 mln Polaków3. Zgodnie z badaniem EZOP II (Epidemiologia Zaburzeń Psychiatrycznych i Dostępność Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej II) u 3,85% dorosłych Polaków wystąpił przynajmniej jeden epizod depresji w ciągu ich dotychczasowego życia4.

Depresja różni się od smutku i krótkotrwałych reakcji emocjonalnych na wyzwania życia codziennego. Zaburzenia depresyjne, zwłaszcza te nawracające i o umiarkowanym lub ciężkim nasileniu, mogą znacząco pogarszać jakość życia, upośledzać codzienne funkcjonowanie pacjentów i powodować realne cierpienie. Depresja jest główną przyczyną niepełnosprawności na całym świecie i stanowi podstawowy czynnik przyczyniający się do ogólnego globalnego obciążenia chorobami2,5,6. Ze wszystkich chorób w Polsce to właśnie depresja jest przyczyną największej liczby dni nieobecności w pracy7. W Europie nawet połowa długoterminowych zwolnień lekarskich jest spowodowana depresją lub zaburzeniami lękowymi5,8.

Odpowiedź na standardowe leczenie przeciwdepresyjne występuje jedynie u 2/3 pacjentów cierpiących na zaburzenia depresyjne5,9. Dlatego właśnie tak istotne jest dalsze poszukiwanie możliwych patomechanizmów prowadzących do rozwoju tych zaburzeń w celu znalezienia nowych, skuteczniejszych metod terapeutycznych10,11.

Hipotezy biologiczne dotyczące etiopatogenezy depresji

Powstało wiele teorii dotyczących przyczyn występowania depresji, jednak jak dotąd etiopatogeneza tych zaburzeń nie została w pełni poznana11-13.

Najbardziej rozpowszechnioną teorią jest hipoteza monoaminowa, zakładająca, że podstawę patofizjologii depresji stanowi obniżenie stężenia monoamin biogennych – serotoniny (5-HT – 5-hydroksytryptaminy), noradrenaliny (NA) i dopaminy (DA) w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN)14,15. Potwierdzeniem tej hipotezy wydaje się fakt, że niemal każdy lek hamujący wychwyt zwrotny monoamin ma właściwości przeciwdepresyjne. Obecnie wiemy jednak, że niedobór monoamin jest skutkiem bardziej pierwotnych nieprawidłowości, a depresja to choroba niezwykle heterogenna.

Do góry