Nefrologia

Odwodnienie u pacjentów w podeszłym wieku

dr n. med. Justyna Fryc

prof. dr hab. n. med. Beata Naumnik

I Klinika Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Adres do korespondencji:

dr n. med. Justyna Fryc

I Klinika Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ,

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

ul. Żurawia 14, 15-540 Białystok

e-mail: justyna.fryc@umb.edu.pl

  • Niebezpieczne następstwa odwodnienia u starszych osób
  • Wiarygodne metody diagnostyczne
  • Prawidłowe leczenie i profilaktyka odwodnienia

Opis przypadku

Pacjentka 85-letnia z cukrzycą typu 2 została przyjęta do szpitala z powodu pogorszenia stanu psychicznego i utraty apetytu. Przy przyjęciu chora była nieprzytomna, w badaniu przedmiotowym: masa ciała 50 kg, ciśnienie tętnicze 80/60 mmHg, tętno 96/min, temperatura ciała 38,1°C, suchość błon śluzowych i utrata napięcia skóry. W badaniach laboratoryjnych: glikemia 1340 mg/dl, [Na+] 160 mmol/l, [K+] 3,6 mmol/l, [HC03-] 24 mmol/l, mocznik 60 mg/dl, kreatynina 2,4 mg/dl oraz leukocyturia.


U pacjentki rozpoznano zespół hiperglikemiczno-hiperosmolalny. Do znacznego odwodnienia doszło na skutek indukowanej hiperglikemią diurezy osmotycznej. Dodatkowo przyczyniła się do tego gorączka w przebiegu zakażenia układu moczowego i zmniejszona objętość przyjmowanych płynów związana z redukcją pragnienia u osoby w podeszłym wieku.

Obliczona całkowita osmolarność osocza wynosiła 404 mOsm/l [N = 2 × [Na+](mmol/l) + glukoza (mmol/l) + mocznik (mmol/l)], natomiast jego efektywna osmolarność, w głównej mierze zależna od stężenia chlorku sodu i glukozy, wynosiła 394 mOsm/l. Niedobór płynów w organizmie był znacznie większy niż 3,2 l, obliczone na podstawie stężenia sodu i należnej całkowitej zawartości wody w organizmie (TBW) [niedobór płynów = TBW × ([stężenie sodu w surowicy - 140]/140), gdzie TBW u starszych kobiet = 0,45 × należna masa ciała (kg)].

Większy niż obliczony na podstawie wzoru niedobór płynów wynika z faktu, że na każde 100 mg/dl wzrostu stężenia glukozy następuje redukcja stężenia sodu o 1,6 mmol/l, spowodowana redystrybucją wody wewnątrzkomórkowej do płynu zewnątrzkomórkowego. Gdyby stężenie glukozy pozostawało prawidłowe, stężenie sodu u pacjentki wynosiłoby: ({[1340 mg/dl - 100 mg/dl]/100}× 1,6) + 160 mmol/l = 180 mmol/l.

W leczeniu, z uwagi na współistnienie odwodnienia i hipowolemii, rozpoczęto natychmiastowe wyrównywanie niedoboru płynu pozakomórkowego 0,9% roztworem NaCl do czasu uzyskania prawidłowego ciśnienia tętniczego krwi, a następnie znacznie wolniej korygowano odwodnienie płynami hipotonicznymi. Ponadto równocześnie rozpoczęto dożylną insulinoterapię, wyrównywano niedobory potasu i wdrożono antybiotykoterapię empiryczną.

Strategia płynoterapii polega najpierw na przywróceniu prawidłowego ciśnienia krwi. W początkowej infuzji należy podawać 0,9% roztwór soli fizjologicznej w celu zwiększenia objętości zewnątrzkomórkowej. W drugim etapie płynoterapii należy stopniow...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Odwodnienie u starszych pacjentów – poważny problem w praktyce klinicznej

Odwodnienie jest jedną z głównych przyczyn hospitalizacji osób w podeszłym wieku. Może prowadzić do pogorszenia stanu zdrowia, w tym zaparć, infekcji [...]

Co oznacza i jak często występuje odwodnienie?

Odwodnienie to stan polegający na utracie lub usunięciu płynów z ciała. Ogólnie definiuje się je jako istotne klinicznie zmniejszenie całkowitej zawartości [...]

Odwodnienie i hipowolemia

Odwodnienie (dehydration) i hipowolemia (zmniejszenie objętości płynów pozakomórkowych; extracellular fluid volume depletion) są terminami mylnie używanymi jako synonimy. Opisują one wyraźnie [...]

Przyczyny odwodnienia u osób starszych

Czynniki ryzyka odwodnienia są specyficzne dla wieku8 (ryc. 2). Szczególną rolę odgrywają te związane z procesem starzenia się, które opisano poniżej.

Objawy kliniczne

U osób w podeszłym wieku w przypadku nadmiernej utraty płynów wiele objawów może być niewiarygodnych lub przebiegać nietypowo. Zazwyczaj dokładny wywiad [...]

Diagnostyka odwodnienia u osób starszych

Ocena stanu nawodnienia nie jest łatwym elementem badania klinicznego. Subiektywna ocena wskazująca na odwodnienie często nie odzwierciedla rzeczywistej sytuacji klinicznej. Wczesne [...]

Powikłania odwodnienia

Odwodnienie u starszych osób wiąże się z wysokim ryzykiem niekorzystnych skutków zdrowotnych, zwiększeniem odsetka nieplanowanych hospitalizacji i wyższą śmiertelnością14. Niekorzystne skutki [...]

Postępowanie terapeutyczne

Główną rolę w postępowaniu terapeutycznym odgrywa umiejętność odróżnienia odwodnienia (wewnątrzkomórkowego) od hipowolemii (zmniejszenia objętości płynu pozakomórkowego) lub współwystępowania obu tych stanów [...]

Podsumowanie

Odwodnienie spowodowane utratą wody wynika zazwyczaj ze spożywania zbyt małej ilości płynów. Jest powszechne u osób starszych i wiąże się ze [...]

Do góry