Kardiologia

Częstoskurcze z wąskimi zespołami QRS – EKG i co dalej?

dr hab. n. med. Edward Koźluk1
lek. Agnieszka Piątkowska2,1
dr n. med. Dariusz Rodkiewicz1

1I Katedra i Klinika Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

2Katedra i Klinika Medycyny Ratunkowej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Wrocław

Adres do korespondencji:

lek. Agnieszka Piątkowska

I Katedra i Klinika Kardiologii

ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa

e-mail: agnes.piatkowska@wp.pl

  • Algorytm różnicowania częstoskurczów z wąskimi zespołami QRS na podstawie uzyskanego zapisu EKG
  • Wskazania i przeciwwskazania do różnych leków antyarytmicznych zarówno w przerywaniu napadów, jak i w profilaktyce nawrotów
  • Zalecenia dotyczące stymulacji antyarytmicznej i kardiowersji elektrycznej oraz wskazania i przeciwwskazania do inwazyjnego leczenia za pomocą przezskórnej ablacji

„Serduszko puka w rytmie cza-cza

Miłości szuka w rytmie cza-cza

Wiruje wszystko w rytmie cza-cza

Gdy jesteś blisko i gdy patrzę w oczy twe”.

Maria Koterbska

Streszczenie

Kontynuując temat omdleń, w obecnym artykule przybliżono zagadnienie częstoskurczów z wąskimi zespołami QRS. Przedstawiono algorytm różnicowania tych częstoskurczów na podstawie uzyskanego zapisu EKG (który jest kluczowy dla rozpoznania, dlatego przynajmniej jego kopia powinna być wydana pacjentowi). Kolejne algorytmy prezentują zalecane przez European Society of Cardiology (ESC) postępowanie w czasie napadu i w profilaktyce nawrotów częstoskurczu. Podkreślono elementy wspólne w przerywaniu arytmii: manewry zwiększające napięcie nerwu błędnego i podanie adenozyny w bolusie dożylnym. Omówiono wskazania i przeciwwskazania do różnych leków antyarytmicznych zarówno w przerywaniu napadów, jak i w profilaktyce nawrotów. Przedstawiono zalecenia dotyczące stymulacji antyarytmicznej i kardiowersji elektrycznej. Przybliżono wskazania i przeciwwskazania do inwazyjnego leczenia za pomocą przezskórnej ablacji.

Zagadnienie zilustrowano opisem przypadku, w którym nastąpił ciekawy zwrot akcji. Przypadek ten stanowi też pretekst do zaprezentowania bogactwa możliwości elektrofizjologicznych i elektrokardiograficznych nawrotnego częstoskurczu węzłowego. Całość została spięta klamrą mówiącą o tym, że jeden pacjent może mieć więcej niż jedną arytmię i warto dokumentację tego faktu również mu pozostawić.

Wprowadzenie

Szerokość zespołu QRS informuje nas o czasie potrzebnym na pobudzenie komór serca. W warunkach prawidłowego fizjologicznego pobudzenia komór rozpoczyna się ono w sieci włókien Purkinjego rozproszonych okrężnie wokół komór w odległości 1/3 od koniu...

Definicje

Częstoskurcz z wąskimi zespołami QRS

Częstoskurcz, w którym zespół QRS trwa ≤120 ms. Oznacza to, że pobudzenie komór odbywa się przez szlaki fizjologiczne bez zakłóceń. W tej kategorii znajdują się częstoskurcze nadkomorowe i częstoskurcz przedsionkowo-komorowy ortodromowy bez aberracji przewodzenia.

Częstoskurcz z szerokimi zespołami QRS

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Podział

Dzięki rozwojowi elektrofizjologii i możliwościom celowanego leczenia (przede wszystkim niefarmakologicznego, ale również przy użyciu leków antyarytmicznych) częstoskurcze z wąskimi zespołami QRS [...]

Diagnostyka

Objawy częstoskurczów z wąskimi zespołami QRS są niespecyficzne. Obejmują skalę od braku objawów (czasami pozornego, związanego np. z adaptacją stylu życia [...]

Leczenie

Algorytm postępowania z pacjentem z częstoskurczem z wąskimi zespołami QRS w celu przywrócenia rytmu zatokowego przedstawiono na rycinie 2.

Profilaktyka nawrotów

Algorytm postępowania w profilaktyce nawrotów częstoskurczów z wąskimi zespołami QRS przedstawiono na rycinie 5.

Ilustracja kliniczna

Opis przypadku 1

Omówienie

U opisanej pacjentki występowały wysoce objawowe kołatania serca. Niestety napady były częste, ale na tyle krótkotrwałe, że nie udało się ich [...]

Podsumowanie

U pacjentów z kołataniami serca kluczowe jest udokumentowanie epizodu w EKG (oryginał lub kopię zapisu należy przekazać pacjentowi). Trzeba pamiętać, że [...]

Do góry