Pulmonologia

Odma samoistna i pourazowa u dorosłych – postępowanie w warunkach POZ/AOS

prof. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek
dr n. med. Robert Mazurkiewicz

Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej, Collegium Medicum, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek

Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej,

Collegium Medicum, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce

e-mail: sgluszek@wp.pl

  • Przyczyny, objawy i diagnostyka odmy opłucnowej
  • Postępowanie u osób z podejrzeniem lub rozpoznaniem odmy opłucnowej z podziałem na nagłe przypadki i pacjentów w stanie stabilnym
  • Transport chorego z odmą

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej/ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (POZ/AOS) oraz zespołów ratownictwa medycznego (ZRM) bardzo często w swojej praktyce spotykają się z pacjentami zgłaszającymi ból w klatce piersiowej i duszność. Objawy te są niespecyficzne i występują w wielu jednostkach chorobowych. Jeśli ich nasilenie jest znaczne i koreluje z wywiadem zebranym od pacjenta, należy w rozpoznaniu różnicowym wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia odmy. Warto zaznaczyć, że zarówno odma urazowa, jak i samoistna mogą wystąpić w każdym wieku. Najczęściej jednak ta druga dotyka osoby młode (szczyt zapadalności między 20 a 40 r.ż.; dotyczy głównie osób aktywnych fizycznie) lub pacjentów po 60 r.ż. leczących się przewlekle z powodu chorób układu oddechowego. Rocznie notuje się ok. 5-10 przypadków odmy na 100 000 osób. W przypadku odmy samoistnej nawrót choroby dotyczy ok. 30% pacjentów1. Anatomicznie płuca wypełniają klatkę piersiową, ściśle przylegając do jej ścian dzięki istnieniu napięcia powierzchniowego między dwiema blaszkami opłucnej. Przestrzeń między opłucną ścienną i opłucną płucną wypełniona jest niewielką ilością (20-30 ml) płynu, który niweluje tarcie towarzyszące ruchom oddechowym2.

Odmą opłucnową nazywamy stan, w którym między blaszkami opłucnej znalazł się gaz (najczęściej powietrze). Wywierane przez niego ciśnienie skutkuje zapadnięciem się płuca (częściowym lub – rzadziej – całkowitym) wraz z jego następstwami.

Celami leczenia odmy są:

  • usunięcie powietrza z jamy opłucnej
  • upowietrznienie zapadniętego płuca
  • zapobieganie nawrotom.

Na wybór metody leczenia wpływają: obecność objawów klinicznych i stopień ich nasilenia, wyniki badań obrazowych (wielkość odmy) oraz to, czy odma wystąpiła u chorego po raz pierwszy, czy jest to jej nawrót.

Mówiąc o odmie, należy uwzględnić zarówno przyczynę, jak i mechanizm jej powstawania (ryc. 1).

Odma samoistna powstaje w wyniku pęknięcia leżących podopłucnowo pęcherzyków płucnych lub pęcherza rozedmowego. Jeśli wystąpiła u osób bez wcześniejszych objawów, najczęściej szczupłych, wysokich mężczyzn do 30 r.ż. (rzadko u pacjentów po 40 r.ż.), nazywamy ją pierwotną.

Odma występująca u osób ze zdiagnozowaną wcześniej chorobą układu oddechowego (np. POChP, astma o ciężkim przebiegu, mukowiscydoza, gruźlica, nowotwory płuc, choroby tkanki łącznej) klasyfikowana jest jako wtórna.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Objawy odmy opłucnowej

U części chorych odma przebiega bezobjawowo i zostaje wykryta przypadkowo podczas rutynowych badań. Pacjenci, u których potwierdzono jej wystąpienie, zgłaszają się [...]

Diagnostyka odmy opłucnowej

Rozpoznanie ustala się na podstawie badań podmiotowego i przedmiotowego oraz badań dodatkowych (tab. 1). Należy pamiętać, że obiektywnie wielkość odmy można [...]

Postępowanie u chorych z podejrzeniem lub rozpoznaniem odmy opłucnowej

W każdym przypadku podejrzenia odmy zalecane jest podawanie tlenu.

Transport chorego z odmą opłucnową

Chorzy z drenażem klatki piersiowej (zamknięty system drenażu) mogą być transportowani zarówno drogą lądową, jak i powietrzną, pod stałym nadzorem wykwalifikowanego [...]

Podsumowanie

Podejrzenie odmy wymaga pogłębienia diagnostyki w celu ustalenia pewnego rozpoznania. Odma prężna jest stanem zagrożenia życia i wymaga natychmiastowego działania. W [...]
Do góry