Podsumowanie

Dostępne obecnie informacje z zakresu evidence-based medicine (EBM) oraz evidence-based dentistry (EBD) nie pozwalają na przyjęcie hipotezy istnienia związku przyczynowo-skutkowego między chorobami przyzębia a chorobą Alzheimera, pomimo dowodów na wpływ systemowy periodontopatii. W ciągu najbliższych kilku lat należy spodziewać się zweryfikowanych wyników wieloośrodkowych badań, potwierdzających częściowo lub całkowicie bądź wykluczających ww. tezę. Nowe dowody mogą stanowić w przyszłości podstawę do innowacyjnych metod implementowanych do protokołów zapobiegania zaburzeniom psychosomatycznym o charakterze poznawczym. Niezmiennie ważne są: rola lekarzy dentystów pierwszego kontaktu w zapobieganiu chorobom przyzębia oraz zadania lekarzy specjalistów w zakresie periodontologii związane z leczeniem niechirurgicznym i inwazyjnym zaawansowanych, przewlekłych stanów zapalnych tkanek wokółzębowych.

Do góry