Poznaj paragrafy

Przerwa w pracy a umowa z NFZ

Daria Wierzbińska

Prawniczka, specjalistka prawa medycznego i farmaceutycznego

Lekarz dentysta udzielający świadczeń w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia zachorował bądź chce wyjechać na urlop – jak powinien postąpić?

Zasadą w ramach umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zawartych z NFZ, jest zapewnienie ich ciągłości. Stomatolodzy wykonujący kontrakt powinni pamiętać o ciążących na nich obowiązkach w sytuacji planowanych przerw (urlop, remont gabinetu) lub nagłych zdarzeń (choroba, pogrzeb bliskiej osoby). Niedopełnienie ich skutkować może dotkliwymi konsekwencjami.

Planowanie przerwy

Każdy lekarz dentysta wykonujący umowę z NFZ powinien udzielać świadczeń leczenia stomatologicznego zgodnie z przepisami prawa, z zawartą umową o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz z zarządzeniami NFZ. Tzw. ciągłość udzielania świadczeń – stanowiąca jeden z priorytetów – implikuje konieczność planowania przerw w ich udzielaniu przez dentystów na kontrakcie z wyprzedzeniem i wiąże się z określonymi obowiązkami nałożonymi na lekarza przez przepisy prawne. Gdy lekarz pracujący w gabinecie, w którym przyjmuje kilku stomatologów, bierze urlop, jego pacjenci zazwyczaj leczeni są przez nich. Problem pojawić może się wówczas, gdy w danym gabinecie przyjmuje jeden lekarz kontraktowy, wykonujący zawód w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, bądź dentysta wykonuje zawód w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w ramach umowy zawartej z tym podmiotem, będąc jednocześnie jedynym lekarzem danej specjalności przy braku możliwości zastępstwa.

Przepisy prawa nie wskazują przyczyn, które uzasadniać mogą przerwę w udzielaniu świadczeń, jednak nakładają na lekarza w takiej sytuacji określone obowiązki. Przede wszystkim dentysta jest zobowiązany do zawiadomienia właściwego oddziału NFZ o planowanej przerwie w udzielaniu świadczeń. Co ważne, powinien to zrobić co najmniej 30 dni przed nią. Jednocześnie przepisy nie określają minimalnego okresu, który podlega notyfikacji – każda zatem sytuacja skutkująca przerwaniem ciągłości wykonywania świadczeń wymaga zgłoszenia funduszowi. Ponadto regulacje prawne narzucają formę złożenia zawiadomienia (musi być na piśmie) oraz wskazują jego minimalną treść – przewidywany okres trwania przerwy w udzielaniu świadczeń.

Kiedy szukać zastępstwa

Co do zasady, przy świadczeniach opieki zdrowotnej z rodzaju leczenia stomatologicznego prawo nie nakłada na lekarza obowiązku zapewnienia – w czasie trwania planowanej przerwy – ciągłości udzielanych świadczeń. Oznacza to, że dentysta nie musi sz...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Potrzebna zgoda

Nagłe zdarzenia lub przyczyny losowe

Omówione regulacje nie dotyczą sytuacji nagłych, czyli takich, których nie można było przewidzieć, np. urlop na żądanie pracownika świadczeniodawcy, choroba czy [...]

Sankcje za niedopełnienie formalności

Jeśli NFZ podczas kontroli stwierdzi nieprawidłowości (np. w realizacji umowy czy organizacji udzielania świadczeń leczenia stomatologicznego), na dentystę może zostać nałożona [...]
Do góry