Prawo

Rejestracja zmian danych

Opracował Jerzy Dziekoński

O obowiązkach dotyczących rejestracji ubezpieczenia OC i zmian danych objętych rejestrem RPWDL mówi Katarzyna Strzałkowska, rzecznik prasowy Naczelnej Izby Lekarskiej

Zgłoszenie zawarcia polisy OC

Lekarz dentysta wykonujący działalność leczniczą jako praktykę lekarską ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych. W terminie siedmiu dni od dnia zawarcia tej umowy musi przekazać organowi prowadzącemu rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą (RPWDL) dokumenty ubezpieczenia potwierdzające zawarcie umowy wystawione przez ubezpieczyciela (z reguły jest to polisa) – art. 25 ust. 7 ustawy. Organem prowadzącym RPWDL w odniesieniu do lekarzy dentystów jest okręgowa rada lekarska właściwa dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej, a w odniesieniu do członków Wojskowej Izby Lekarskiej – Wojskowa Rada Lekarska (art. 106 ust. 1 pkt 2 ustawy). Dokumenty ubezpieczenia przekazuje się do właściwej okręgowej rady lekarskiej. Obowiązki te wynikają z ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Zgłoszenie zawarcia polisy OC

Lekarz dentysta wykonujący działalność leczniczą jako praktykę lekarską ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń [...]

Jak zgłaszać zmiany

Lekarz dentysta wpisany do RPWDL ma obowiązek zgłosić właściwej okręgowej radzie lekarskiej wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni [...]

Kary za niedopełnienie obowiązku rejestracji zmian

W przypadku niezgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstawania, co wiąże się z niedopełnieniem obowiązku, [...]
Do góry