Protetyka

Cementowanie adhezyjne uzupełnień pełnoceramicznych

lek. dent. Monika Tysiąc-Miśta1

lek. dent. Dawid Hodur2

lek. dent. Katarzyna Falfasińska2

dr n. med. Magdalena Cieślik1

1Zakład Materiałoznawstwa Stomatologicznego, Katedra Protetyki i Materiałoznawstwa Stomatologicznego, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
2 Praktyka Stomatologiczna Joanna Jagieło-Nikiel, Sosnowiec

Adres do korespondencji: Monika Tysiąc-Miśta, e-mail: mtysiacmista@gmail.com

Rozwój i postęp w dziedzinie odbudowy twardych tkanek zęba oraz stawiane współcześnie wymogi estetyki, szczególnie w odcinku przednim uzębienia, niosą ze sobą konieczność stosowania odpowiednich procedur cementowania. Przy zastosowaniu uzupełnień pełnoceramicznych (licówki, inlaye, onlaye, overlaye, ceramiczne wkłady koronowo-korzeniowe, korony i mosty pełnoceramiczne) należy szczególnie zadbać o właściwy dobór materiału lutującego.


Do osadzania uzupełnień pełnoceramicznych o wytrzymałości na zginanie powyżej 350 MPa (ceramika o wysokiej wytrzymałości) możemy użyć cementu konwencjonalnego lub adhezyjnego. W przeciwieństwie do ceramiki o niskiej wytrzymałości, odznaczającej się wytrzymałością na zginanie do 200 MPa, gdzie zastosować można wyłącznie cement adhezyjny.[1] Taki sposób cementowania preferowany jest również w przypadku ceramik o dużej przezierności materiału, nadającej wysokie walory estetyczne. Przepuszczalność światła wyklucza bowiem użycie cementu, który mógłby negatywnie wpłynąć na wygląd całego uzupełnienia.[2] Szczególnie istotne jest przestrzeganie kolejnych etapów postępowania wraz z kondycjonowaniem powierzchni obu substratów. W przypadku porcelany – trawienie kwasem fluorowodorowym i jej silanizacja, natomiast w przypadku tkanek zęba – trawienie szkliwa kwasem ortofosforowym i kondycjonowanie zębiny.[3]

CEMENTY ADHEZYJNE

Adhezja jest to fizyczna siła przyciągania, która działa między molekułami różnych ciał.[4] Łączenie to może mieć charakter mechaniczny (przez wzajemne zazębianie się dwóch faz) lub chemiczny, występujący na poziomie atomowym lub cząsteczkowym.[5]

Cementy adhezyjne wykazują połączenie mikromechaniczne i chemiczne. Wśród nich obecne są cementy:

  • chemoutwardzalne,
  • światłoutwardzalne,
  • o dualnym systemie wiązania.[2]


Podczas wyboru cementu żywicznego należy kierować się określonymi zasadami. Samoutwardzalny cement jest materiałem z wyboru przy całkowitym braku penetracji światła.[1]

Cement światłoutwardzalny stosować można do umocowania cienkich uzupełnień porcelanowych, na przykład licówek. Dostateczna przezierność materiału pozwala wtedy na penetrację światła z lampy polimeryzacyjnej. Dla porcelany o grubości 0,5-2 mm transmisja światła może wynosić zaledwie 2-3 proc. Stąd konieczne jest wydłużenie czasu polimeryzacji, by materiał mógł być dostatecznie spolimeryzowany.[1]

Zaletą cementu światłoutwardzalnego jest:

  • długi czas pracy,
  • idealna konsystencja,
  • stabilność koloru,
  • dobre właściwości fizykochemiczne, które są rezultatem większej zawartości wypełniacza.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Podział CEMENTów

Cementy kompozytowe możemy podzielić na: cementy kompozytowe konwencjonalne, np. Variolink II i Calibra, oraz cementy kompozytowe, samotrawiące i samoadhezyjne. Samotrawiące stosowane [...]

SYSTEMY wiążące

Systemy wiążące można kategoryzować ze względu na czynniki składowe. Wyróżniamy zatem systemy wiążące:

Pierwsze kroki

W pierwszej kolejności należy zdjąć uzupełnienie tymczasowe. Powierzchnię zęba oczyszcza się kielichem silikonowym wraz z pastą lekkościerną. W przypadku uzupełnienia tymczasowego [...]

KONDYCJONOWANIE PORCELANY

Optymalne połączenie uzupełnienia z tkanką zęba otrzymuje się przez uzyskanie retencji mikromechanicznej (trawienie kwasem fluorowodorowym) i połączenia chemicznego (silanizacja). Do utrzymania [...]

OSADZENIE UZUPEŁNIENIA PORCELANOWEGO

Uzupełnienie wraz z cementem powinno się umieścić na filarze zęba zgodnie z torem jego wprowadzania, stosując delikatny nacisk. Nadmiary cementu, które [...]

Podsumowanie

Idealny materiał mocujący powinien spełniać szereg kryteriów zarówno pod względem parametrów wytrzymałościowych, jak i estetycznych. Według specyfikacji ANS/ADA 396/1994 wytrzymałość na [...]