Poznaj paragrafy

Gospodarka odpadami medycznymi w praktyce stomatologicznej

Mec. Arkadiusz Jóźwik

radca prawny, specjalista prawa medycznego

Adres do korespondencji: arkadiusz.jozwik@gmail.com

Niniejszy artykuł ma na celu wyjaśnienie prowadzącym praktyki stomatologiczne zagadnień związanych z gospodarką odpadami medycznymi w taki sposób, aby uniknęli sankcji za działania pozostające w sprzeczności z podstawowymi uregulowaniami obowiązującymi na tym polu. Punktem wyjścia do rozważań jest ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, będąca swoistą biblią postępowania z odpadami medycznymi.


Dawno minęły czasy, kiedy lekarz dentysta mógł w całości i bez reszty oddać się pasji, misji czy po prostu zawodowi leczenia. Obserwowana od połowy lat 90. inflacja prawa (definiowana jako nadmierna ilość regulacji w stosunku do rzeczywistych potrzeb wynikających z obrazu i oceny danego wycinka rzeczywistości) spycha lekarzy do narożnika zarezerwowanego niegdyś dla pracowników biurowych, zawodowo zajmujących się sprawami administracyjnymi. Niezliczona ilość obowiązków urzędowych związanych z prowadzeniem praktyki, dotkliwe sankcje za poszczególne uchybienia, wreszcie kontrole placówek prowadzone przez szereg organów państwa, w połączeniu z brakiem gruntownego przygotowania lekarza do działalności biznesowej, przyprawiają często o ból głowy i powodują obawy przed założeniem własnej działalności.

Sprawozdanie o odpadach

Nie ma lepszej okazji, aby przypomnieć podstawowe zagadnienia gospodarki odpadami medycznymi w praktyce stomatologicznej niż zbliżający się wielkimi krokami termin złożenia marszałkowi województwa informacji w sprawie zbiorczego zestawienia danych o rodzaju i ilości odpadów, sposobach gospodarowania nimi oraz instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwienia odpadów.[1] Termin złożenia sprawozdania upływa 15 marca, sama zaś informacja dotyczy roku ubiegłego. Należy przy tej okazji powiedzieć, że brak złożenia albo nieterminowe złożenie informacji/sprawozdania zagrożone jest karą grzywny od 20 zł do 5 tys. zł. Warto zatem zadbać o terminy i pamiętać, że są one zachowane wskutek nadania pisma w polskiej placówce operatora pocztowego choćby ostatniego dnia przed upływem terminu. Informację zawsze należy przesłać listem poleconym, najlepiej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, i dokumenty takie przechowywać przez okres pięciu lat.

Ewidencja i przechowywanie

Każdy gabinet stomatologiczny prowadzi gospodarkę odpadami,[2] tj. wytwarza je i nimi gospodaruje. Są to odpady zarówno komunalne, jak i medyczne, powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń nauko...

Jeżeli mówimy o warunkach koniecznych do spełnienia na gruncie ustawy o odpadach – to podstawowym obowiązkiem posiadacza odpadów[6] jest prowadzenie ewidencji odpadów medycznych. Posiadacz odpadów to pojęcie zakresowo szersze od wytwórcy, albowiem...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Sprawozdanie o odpadach

Nie ma lepszej okazji, aby przypomnieć podstawowe zagadnienia gospodarki odpadami medycznymi w praktyce stomatologicznej niż zbliżający się wielkimi krokami termin złożenia [...]

Ewidencja i przechowywanie

Każdy gabinet stomatologiczny prowadzi gospodarkę odpadami,[2] tj. wytwarza je i nimi gospodaruje. Są to odpady zarówno komunalne, jak i medyczne, powstające [...]

Cedowanie odpowiedzialności

Na pocieszenie można powiedzieć, że w ramach praktyk zawodowych, które korzystają ze wspólnego lokalu – na zasadzie odrębności działalności leczniczej i [...]

Potwierdzenie unieszkodliwienia

Na zakończenie nie sposób pominąć kwestii potwierdzenia unieszkodliwienia odpadów medycznych. Wytwórca odpadów ponosi za nie odpowiedzialność od chwili ich wytworzenia do [...]

Do góry