Badania własne

Znaczenie instruktażu jamy ustnej

Lek. dent. Małgorzata Skorus

Centrum Stomatologii Neomed, Katowice

Adres do korespondencji: Lek. dent. Małgorzata Skorus, ul. Pilotów 11, 40-510 Katowice, tel. 508 897 399, e-mail: skorusmalgorzata@gmail.com

W Polsce z próchnicą boryka się 99 proc. osób dorosłych. Według danych polskie sześciolatki plasują się na przedostatnim miejscu na świecie w rankingu dotyczącym występowania próchnicy i na ostatnim miejscu w statystykach określających jej intensywność. 20 proc. społeczeństwa uważa, że próchnicy można zapobiegać tylko w dzieciństwie, a w wieku dorosłym nic już nie można zrobić.[1]

Dane te ukazują skalę problemu. Potrzeba prewencji prozdrowotnej pozostaje duża.Instruktaż higieny jamy ustnej znajduje się na liście podstawowych świadczeń zdrowotnych przysługujących pacjentom bezpłatnie w ramach NFZ. Przeprowadzanie go jest warunkiem wstępnym rozpoczęcia leczenia stomatologicznego.

Celem pracy było wykazanie, jak pacjenci postrzegają zaangażowanie lekarza stomatologa w przeprowadzenie instruktażu higieny jamy ustnej.

Materiały i metody badawcze

Materiał badawczy stanowiło 100 osób. Na potrzebę badań stworzono anonimową autorską ankietę składającą się z 17 pytań. Kwestionariusz miał trzy części. Pierwsza zawierała pytania ogólne, np. o płeć i wiek osoby ankietowanej. W drugiej pytano o higienę jamy ustnej pacjenta: środki stosowane do jej utrzymania, kryteria wyboru oraz umiejętność stosowania. Trzecia to subiektywna ocena pacjentów dotycząca dostępności usług stomatologicznych w miejscu zamieszkania, jakości usług wykonywanych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia oraz procedury instruktażu jamy ustnej w gabinecie stomatologicznym.

Wyniki badań

W badanej grupie uczestniczyło 70 proc. kobiet i 30 proc. mężczyzn. Największą część respondentów stanowiły osoby w wieku 18-29 lat. Osoby w przedziale 30-44 lat stanowiły 32 proc., 45-59 lat 12 proc., 60-74 lat 8 proc., natomiast w wieku powyżej 75 lat tylko 2 proc. (ryc. 1).

W drugiej części kwestionariusza analizie poddano świadomość prozdrowotną populacji. Ankietowani zapytani o to, czym się sugerują przy wyborze pasty do zębów, najczęściej odpowiadali, że najważniejsze jest dla nich jej działanie (66 proc.). 12 proc. sugerowało się smakiem, zapachem i barwą, 12 proc. ceną. Odsetek osób wybierających markę stanowił 10 proc., natomiast opakowanie nie miało wpływu na wybór (ryc. 2).

Na podstawie ankiety dowiedziono, że co druga osoba (54 proc.) nie wie, jaka pasta jest właściwa dla jej potrzeb zdrowotnych. Należy zwrócić uwagę na to, że niektóre choroby objawiają się poszczególnymi zmianami patologicznymi w jamie ustnej. W za...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Materiały i metody badawcze

Materiał badawczy stanowiło 100 osób. Na potrzebę badań stworzono anonimową autorską ankietę składającą się z 17 pytań. Kwestionariusz miał trzy części. [...]

Omówienie wyników

Polska ma jeden z wyższych w skali europejskiej wskaźnik nasycenia lekarzami dentystami (ponad 4,5/10 tys. ludności). Lekarze dentyści nie są ukierunkowani [...]

Podsumowanie

Świadomość respondentów dotycząca prawidłowej higieny jamy ustnej nadal jest niewystarczająca. Wpływ na to ma fakt, że niewielu pacjentów miało wykonany podczas [...]
Do góry