Sonda

Czy szkolenie podyplomowe lekarzy stażystów z zakresu profilaktyki onkologicznej, leczenia bólu oraz diagnostyki i leczenia zakażeń HCV jest potrzebne?

Iwona Dudzik

  

Rozszerzenie zakresu szkolenia dla stażystów o wymienione w tytule naszej sondy zagadnienia przewiduje projekt rozporządzenia ministra zdrowia z 17 października 2017 roku zmieniający rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty. Czy proponowane zmiany to krok w dobrym kierunku? – o to zapytaliśmy ekspertów.

Dr n. med. Maciej Hamankiewicz, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

Prezydium NRL zgłosiło wiele uwag do projektu rozporządzenia. Na przykład szkolenie z profilaktyki onkologicznej i leczenia bólu – w odniesieniu do lekarzy – zostało ujęte w ramowym programie stażu (dokumencie, który omawia szczegółowo zakres szkolenia) w dziedzinie chorób wewnętrznych. Natomiast jeśli chodzi o lekarzy dentystów, nie zostało ono wpisane do ramowego programu stażu podyplomowego, choć powinno się w nim znaleźć. W rezultacie nie określono wymaganej liczby godzin wykładowych tego szkolenia, nie wskazano podmiotu prowadzącego szkolenie ani podmiotu, przed którym stażysta zdaje sprawdzian z tego zakresu, nie określono też sposobu finansowania. Dodatkowo, w karcie stażu podyplomowego brakuje miejsca na potwierdzenie odbycia tego szkolenia. W naszej ocenie szkolenie z terapii bólu powinno się odbywać w poradni leczenia bólu i być przeprowadzane przez lekarzy anestezjologów.

Z kolei rozszerzenie tematyki stażu o kwestię leczenia zakażeń HCV w ramach programu cząstkowego z zakresu chorób wewnętrznych (dla lekarzy) oraz w ramach stażu w dziedzinie stomatologii (dla lekarzy dentystów) są pomysłami, które staż za bardzo uszczegóławiają.

Dr n. med. Marek Tombarkiewicz, wiceminister zdrowia

Prace nowelizacyjne nad rozporządzeniem w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty podzieliliśmy na dwa etapy. Pierwszy, dotyczący podwyższenia wynagrodzenia lekarzy stażystów, właśnie się zakończył i nowelizacja została przyjęta.

Pozostałe zmiany, m.in. w programie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty, w tym szkoleń z zakresu profilaktyki onkologicznej i leczenia bólu, a także diagnostyki i leczenia zakażeń HCV, wymagają szerszego uzgodnienia.

Ostateczny kształt programu stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty zostanie wyłoniony dopiero po konferencji uzgodnieniowej i dalszych pracach legislacyjnych.

Dr hab. med. prof. nadzw. Jolanta Pytko-Polończyk, kierownik Zakładu Stomatologii Zintegrowanej Instytutu Stomatologii UJ CM

Wprowadzenie szkoleń z zakresu profilaktyki onkologicznej w ramach stażu podyplomowego dla lekarzy i lekarzy dentystów ma na celu wyrobienie w młodych lekarzach tzw. czujności onkologicznej. Tylko wtedy bowiem istnieje szansa na odpowiednio wczesn...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Dr hab. med. prof. nadzw. Jolanta Pytko-Polończyk, kierownik Zakładu Stomatologii Zintegrowanej Instytutu Stomatologii UJ CM

Wprowadzenie szkoleń z zakresu profilaktyki onkologicznej w ramach stażu podyplomowego dla lekarzy i lekarzy dentystów ma na celu wyrobienie w młodych [...]

Dr n. med. Barbara Pietrzak-Bilińska, adiunkt Zakładu Ortodoncji WUM, koordynator stażu podyplomowego

Moje wątpliwości budzi to, jak w praktyce będzie się odbywała nauka nowych zagadnień związanych z chorobami onkologicznymi, bólem i zakażeniami HCV. [...]

Dr n. med. Zygmunt Stopa, konsultant województwa mazowieckiego w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej

Staż podyplomowy jest czasem, kiedy student staje się lekarzem w pełni odpowiedzialnym za podejmowane decyzje. Podstawowym zadaniem w ciągu tych 12 [...]

Dr hab. med. Wojciech Bednarz, przewodniczący Komisji ds. Szkolenia Przed- i Podyplomowego PTS

Komisja Szkolenia Przed- i Podyplomowego PTS nie jest informowana przez Ministerstwo Zdrowia o projektach zmian legislacyjnych planowanych do wprowadzenia. Także projekt [...]

Lek. dent. Michał Dudziński, wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii

Wśród proponowanych przez Ministerstwo Zdrowia zmian w stażu nie ma tych, których domagały się Komisja Młodych Lekarzy i Parlament Studentów Uczelni [...]

Lek. dent. Błażej Szczerbaniewicz, przewodniczący zarządu Sekcji Bólu Jamy Ustnej i Twarzy Polskiego Towarzystwa Badania Bólu

Ujęcie w programie stażu podyplomowego zagadnień dotyczących bólu jest bezwzględnie konieczne. Świadczy o tym liczba pacjentów, którzy z powodu bólu cierpią [...]
Do góry