Chirurgia stomatologiczna

Postępowanie interdyscyplinarne u pacjenta z hiperdoncją i zębem zatrzymanym – opis przypadku

Dr n. med. Olga Preuss1

Dr n. med. Alicja Zawiślak2

Dr n. med. Magda Aniko-Włodarczyk1

Dr hab. med. Grzegorz Trybek3

1Zakład Chirurgii Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, kierownik: dr hab. med. Grzegorz Trybek

2Zakład Patologii Ogólnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

3Kierownik Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Adres do korespondencji: Dr n. med. Magda Aniko-Włodarczyk, Zakład Chirurgii Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, al. Powstańców Wlkp. 72/18, 70-111 Szczecin, tel. 91 466 17 36, e-mail: magdaniko@wp.pl

Hiperdoncja jest zjawiskiem polegającym na pojawianiu się obok prawidłowego uzębienia zwiększonej liczby zawiązków zębowych. Lokalizacja oraz liczba zębów dodatkowych mogą być różne. Anomalia obserwowana jest zarówno w żuchwie, jak i w szczęce, w uzębieniu mlecznym, a także stałym. Jednak współczynnik częstości występowania jest ośmiokrotnie wyższy w szczęce niż w żuchwie.[1,2]

Hiperdoncja nie jest często obserwowaną anomalią, a jej mnogi wariant występuje najrzadziej i z reguły współtowarzyszy zespołom chorobowym. Najczęściej tworzenie się zawiązków zębów nadliczbowych odpowiada w czasie zębom analogicznym z danej grupy. Jednak badania wykazują również występowanie zjawiska tzw. późnego tworzenia się zawiązków, dlatego w przypadku podejrzenia nadliczbowości należy obserwować układ stomatognatyczny, prowadząc dokumentację radiologiczną. Jest to szczególnie ważne, gdyż każda nieprawidłowość zębowa pojawiająca się w jamie ustnej może się stać przyczyną powikłań, które zostały zebrane w tabeli 1.[3,4]

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Opis przypadku

Do Zakładu Chirurgii Stomatologicznej zgłosiła się pacjentka w wieku 13 lat z brakiem w okolicy zęba 44. Diagnostyka radiologiczna uwidoczniła zatrzymany [...]

Podsumowanie

Hiperdoncja nie jest często występującym zjawiskiem, również jedynie okazjonalnie może się pojawiać w żuchwie. Obecność zębów nadliczbowych może prowadzić do powstawania [...]
Do góry