Endodoncja

Narzędzia endodontyczne a tworzenie aberracji kanałów korzeniowych – badania z wykorzystaniem MRI

Dr n. med. Tomasz Olek

Centrum Stomatologii Olmedical, Częstochowa

Adres do korespondencji: Dr n. med. Tomasz Olek, Olmedical, ul. Krynicka 1/3, 42-221 Częstochowa, e-mail: tomaszolek@olmedical.eu

Jednym z najważniejszych etapów leczenia endodontycznego jest mechaniczna preparacja kanału korzeniowego. Błędy popełnione na tym etapie mogą uniemożliwić wykonanie skutecznej dekontaminacji chemicznej oraz szczelnej, trójwymiarowej obturacji i tym samym przyczynić się do braku powodzenia podjętej terapii. Celem opisywanej pracy była ocena częstości występowania aberracji w trakcie kształtowania symulowanych kanałów korzeniowych typu L.

Materiał badawczy stanowiło 40 endobloczków treningowych, które zostały losowo podzielone na cztery grupy. Do opracowania symulowanych kanałów korzeniowych wykorzystano narzędzia rotacyjne, recyprokalne oraz ręczne instrumenty typu pilnik K. Wizualizację przestrzenną topografii kanałów korzeniowych uzyskano za pomocą techniki obrazowania magnetyczno-rezonansowego (MRI). Analiza uzyskanych wyników wykazała, że w zestawieniu z instrumentami palcowymi typu pilnik K użycie narzędzi maszynowych wykonanych ze stopu niklowo-tytanowego pozwala na zmniejszenie częstości występowania błędów proceduralnych w trakcie preparacji znacznie zakrzywionych kanałów korzeniowych z pojedynczą krzywizną.

Teoria zakażeń odogniskowych, badania wskazujące próchnicę i jej powikłania jako najczęstszą przyczynę ekstrakcji zębów, częstość leczenia endodontycznego u pacjentów oraz porównanie zębów leczonych endodontycznie z uzupełnieniami protetycznymi opartymi na implantach pokazują, jak istotną rolę w dzisiejszej stomatologii odgrywa endodoncja.[1-16] Ciągły rozwój tej dziedziny, zarówno w zakresie technik leczenia, jak i materiałoznawstwa, pozwala przypuszczać, że w najbliższych latach znaczenie leczenia endodontycznego będzie wzrastać.

Mechaniczna preparacja kanału korzeniowego jest jednym z najważniejszych etapów leczenia endodontycznego.[17] Ten etap terapii wpływa również na kolejne fazy leczenia, takie jak dekontaminacja chemiczna i trójwymiarowa obturacja.

Prawidłowe oczyszczenie (ang. clearing) i ukształtowanie (ang. shaping) systemu endodontycznego oraz szczelna odbudowa części koronowej są najważniejszymi elementami warunkującymi sukces w leczeniu endodontycznym. Zasadnicze znaczenie dla skuteczności terapii endodontycznej ma eliminacja martwej lub zakażonej miazgi i znacząca redukcja poziomu drobnoustrojów. Obturacja kanałów korzeniowych ma mniejszy wpływ na możliwość uzyskania krótkotrwałego powodzenia. Choć nie do końca została potwierdzona rola wypełnienia kanału w długotrwałym sukcesie terapii endodontycznej,[18] jednak uważa się, że szczelna obturacja systemu endodontycznego może mieć duże znaczenie w prewencji wtórnego przecieku zarówno w części wierzchołkowej, jak i od strony korony.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Techniki i cel preparacji

Techniki preparacji systemu endodontycznego możemy podzielić na strategie:

Opracowanie kanału korzeniowego

W trakcie preparacji kanału korzeniowego należy dążyć do jak najwierniejszego zachowania jego przebiegu i utrzymania pierwotnej długości roboczej.

Cel opisywanej pracy

Celem pracy była ocena częstości występowania aberracji podczas preparacji endobloczków treningowych z wytworzonymi wewnątrz symulowanymi kanałami korzeniowymi z pojedynczą krzywizną za [...]

Zastosowany materiał i metody

Materiał badawczy stanowiło 40 endobloczków treningowych z wytworzonymi wewnątrz kanałami o pojedynczej krzywiźnie (ryc. 3). Początkowa długość symulowanego kanału korzeniowego według [...]

Ocena częstości występowania aberracji – opis metody

Po zakończonym mechanicznym opracowaniu endobloczków treningowych dokonano ponownego obrazowania za pomocą aparatu Bruker Biospec.

Wyniki badań

Analiza zbinaryzowanych obrazów wykazała występowanie zmian w kształcie opracowywanych kanałów w przypadku 50 proc. endobloczków z grupy K oraz 20 proc. [...]

Dyskusja

W piśmiennictwie do oceny porównania opracowania kanałów najczęściej wykorzystuje się bloczki treningowe wykonane z żywicy lub korzenie usuniętych zębów.[34-41] W niniejszym [...]

Podsumowanie

Endobloczki treningowe zapewniają najbardziej powtarzalne warunki eksperymentu, a także pozwalają na stosunkowo łatwe uzyskanie wyników na każdym etapie doświadczenia. Ich zastosowanie [...]

Do góry