Chirurgia szczękowo-twarzowa

Autogenny przeszczep kości do wyrostka zębodołowego szczęki z augmentacją fibryną bogatopłytkową. Opis przypadku

Lek. dent. Michał Kwiatkowski1

Dr n. med. Rafał Pokrowiecki1,2,3,4

Dr n. med. Krzysztof Dowgierd1
Dr n. med. Włodzimierz Bogdan Piwowar1,5

1Oddział Chirurgii Głowy i Szyi w zakresie Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Otolaryngologii i Okulistyki. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie

2Prywatna Praktyka Lekarsko-Dentystyczna, Warszawa

3Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, Warszawski Uniwersytet Medyczny

4Podoktorski staż naukowo- badawczy. Narodowy Instytut Leków, Zakład Antybiotyków i Mikrobiologii, Warszawa

5Klinika Chirurgii Dzieci i Młodzieży, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa

Adres do korespondencji: Dr n. med. Rafał Pokrowiecki, Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Lindleya 4, 05-077 Warszawa, tel. 48 22 502 17 97

Rozszczepy wargi i podniebienia powodujące zaburzenie ciągłości wyrostków zębodołowych to jedna z najcięższych wad zgryzu, wymagająca zespołowego leczenia już od pierwszych miesięcy życia dziecka. W przypadku rozszczepów podniebienia pierwotnego, celem wczesnych zabiegów rekonstrukcyjnych jest maksymalne wspomożenie procesu wzrostu uszkodzonej przez rozszczep szczęki. Mają temu służyć przeprowadzane we wczesnym dzieciństwie zabiegi przeszczepienia kości do wyrostka zębodołowego. W niniejszym artykule zostanie przedstawiony przypadek pacjenta, u którego wykonano procedurę augmentacji rozszczepu wyrostka zębodołowego autogennym przeszczepem kości z talerza kości biodrowej z dodatkową aplikacją fibryny bogatopłytkowej.

Rozszczepy wargi i podniebienia są jednymi z najczęściej występujących wad twarzy. Występują jako wady izolowane lub na tle podłoża genetycznego. Powstanie rozszczepu wargi lub podniebienia wynika z zaburzenia procesu formowania się wargi górnej i podniebienia między czwartym a dwunastym tygodniem życia płodowego.[1,2] Rozszczep wargi lub podniebienia występuje raz na 1000 żywych urodzeń wśród osób rasy kaukaskiej z predylekcją do płci męskiej. Bardzo często jedną ze składowych ww. wad jest brak ciągłości wyrostka zębodołowego szczęki. Polega on na defekcie lub ubytku kości tworzącym szczelinę rozszczepową. Może to prowadzić do niestabilności kości przysiecznej, powstawania przetok ustno-nosowych, niedostatecznego podparcia kostnego struktur nosa, powstawania wtórnych deformacji, zaburzeń w wyrzynaniu się zębów i tym samym powstawania wad zgryzu nawet w postaci wad gnatycznych. Wszystkie te zaburzenia mogą mieć wpływ na podstawowe funkcje życiowe, takie jak oddychanie, przyjmowanie pokarmów i mowę.

Optymalny protokół postępowania zakłada rekonstrukcję obecnych nieprawidłowości w pierwszych latach życia dziecka i próbę odtworzenia warunków jak najbliższych prawidłowej anatomii i fizjologii. Pierwszymi zabiegami chirurgicznymi u dzieci dotkniętych wadą rozszczepową są: zabieg plastyki rozszczepu wargi (odtworzenie ciągłości mięśnia okrężnego ust, czerwieni wargowej oraz philtrum i podstawy nosa), a także zabieg plastyki rozszczepu podniebienia (zamknięcie szczeliny rozszczepowej, która łączy jamę nosową z jamą ustną). Istnieje wiele poglądów dotyczących najlepszego czasu na przeprowadzenie operacji oraz samej jej techniki.

W Centrum Leczenia Wad Twarzoczaszki w Olsztynie operacja jednoetapowa (warga + podniebienie) przeprowadzana jest w 6.-12. miesiącu życia. Następnym etapem jest rekonstrukcja wyrostka zębodołowego szczęki przy użyciu kości autogennej, czyli pochod...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Opis przypadku

U pacjenta po urodzeniu stwierdzono obecność całkowitego prawostronnego rozszczepu wargi, wyrostka zębodołowego szczęki i podniebienia. W wieku 9 miesięcy chłopczyk był [...]

Dyskusja i podsumowanie

Leczenie pacjentów z wadą rozszczepową jest procesem wieloetapowym, wymagającym współpracy pomiędzy specjalistami wielu dziedzin medycyny. Przeszczepienie kości do wyrostka zębodołowgo jest [...]

Do góry