Poznaj paragrafy

Lekarz dentysta świadkiem – 12 zasad, o których należy pamiętać, idąc na przesłuchanie

Paweł Strzelec

Radca prawny, sędzia Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie

Adres do korespondencji: Paweł Strzelec, e-mail: pstrzelec@o2.pl

W opracowaniu omówiono podstawowe reguły, o których powinien pamiętać lekarz dentysta wezwany na przesłuchanie w charakterze świadka. Wskazano m.in. na obowiązek stawiennictwa, respektowanie tajemnicy zawodowej, sposoby formułowania zeznań oraz regulacje dotyczące zwrotu kosztów przyjazdu i utraconych zarobków związane ze stawiennictwem na przesłuchanie.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat radykalnie wzrosła liczba pacjentów decydujących się wystąpić ze skargą na działanie placówek medycznych oraz konkretnych lekarzy. Skargi te najczęściej przybierają postać: pozwów cywilnych, których sednem są żądania finansowe, zawiadomień do organów ściągania (prokuratury, policji) oraz doniesień do rzeczników odpowiedzialności zawodowej izb lekarskich. W prowadzonych w ich następstwie postępowaniach lekarz dentysta bardzo często pełni rolę świadka. W opracowaniu omówiono kluczowe reguły, które powinien znać lekarz wezwany na przesłuchanie w takim charakterze. Choć prawa i obowiązki świadka w Na przestrzeni ostatnich kilku lat radykalnie wzrosła liczba pacjentów decydujących się wystąpić ze skargą na działanie placówek medycznych oraz konkretnych lekarzy. Skargi te najczęściej przybierają postać: pozwów cywilnych, których sednem są żądania finansowe, zawiadomień do organów ściągania (prokuratury, policji) oraz doniesień do rzeczników odpowiedzialności zawodowej izb lekarskich. W prowadzonych w ich następstwie postępowaniach lekarz dentysta bardzo często pełni rolę świadka. W opracowaniu omówiono kluczowe reguły, które powinien znać lekarz wezwany na przesłuchanie w takim charakterze. Choć prawa i obowiązki świadka w różnych procedurach (cywilnych, karnych, zawodowych) nieco się różnią, poniższe wskazówki mają, co do zasady, charakter uniwersalny.

Zasada 1. Sprawdź, czy na pewno masz być przesłuchany w charakterze świadka

Należy pamiętać, że w toczących się na podstawie przepisów prawa postępowaniach lekarz dentysta może być przesłuchiwany w charakterze: świadka, obwinionego (postępowanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej), podejrzanego/oskarżonego (proces karny) oraz biegłego. Określenie roli procesowej, w której lekarz dentysta zostaje wezwany, wynika z wezwania doręczanego pocztą. Jego odbiór osoba wezwana potwierdza własnym podpisem.

Zasada 2. Przygotuj się do zeznań (przeczytaj dokumentację medyczną dotyczącą sprawy, porozmawiaj ze współpracownikami, ewentualnie prawnikiem)

Przygotowanie się do zeznań nie jest obowiązkiem ustawowym świadka. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że od treści zeznań zależy często dalszy los samego wezwanego (ewentualnie innych osób wykonujących zawody medyczne), wskazówka ta jest w pełni zasad...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Zasada 1. Sprawdź, czy na pewno masz być przesłuchany w charakterze świadka

Należy pamiętać, że w toczących się na podstawie przepisów prawa postępowaniach lekarz dentysta może być przesłuchiwany w charakterze: świadka, obwinionego (postępowanie [...]

Zasada 2. Przygotuj się do zeznań (przeczytaj dokumentację medyczną dotyczącą sprawy, porozmawiaj ze współpracownikami, ewentualnie prawnikiem)

Przygotowanie się do zeznań nie jest obowiązkiem ustawowym świadka. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że od treści zeznań zależy często dalszy [...]

Zasada 3. Staw się na wezwanie

Obowiązek stawiennictwa na wezwanie organu prowadzącego postępowanie jest kwestią kluczową. Za nieusprawiedliwione niestawiennictwo świadek może zostać ukarany karą pieniężną (proces karny [...]

Zasada 4. Upewnij się, że zwolniono cię z tajemnicy zawodowej

Zasadniczo wezwanie lekarza w charakterze świadka nie powoduje automatycznego zwolnienia z obowiązku respektowania tajemnicy zawodowej. W postępowaniu karnym o zwolnieniu lekarza [...]

Zasada 5. Złóż szczere zeznania

Świadek jest obowiązany zeznawać prawdę i nie może jej zatajać. Świadek, który umyślnie zeznaje nieprawdę bądź zataja prawdę, podlega odpowiedzialności karnej [...]

Zasada 6. W pewnych przypadkach masz prawo odmówić składania zeznań lub uchylić się od odpowiedzi na pytanie

Prawo do odmowy składania zeznań i uchylenia się od odpowiedzi na pytanie jest jednym z najważniejszych uprawnień przysługujących świadkowi. Przepisy przewidują [...]

Zasada 7. Staraj się zwięźle odpowiadać na pytania

Przesłuchanie świadka (po sprawdzeniu tożsamości, określeniu stosunku do stron i złożeniu przyrzeczenia) rozpoczyna się od pytania ogólnego dotyczącego tego, czy świadek [...]

Zasada 8. Staraj się nie oceniać zachowania innych osób (głównie lekarzy), o pracy których zeznajesz – to rola biegłego

W przypadku prawidłowo przeprowadzonego dowodu z zeznań świadków w treści zeznań zasadniczo nie powinny być zawarte ich opinie i poglądy. W [...]

Zasada 9. Musisz być gotowy na to, że pełnomocnik pacjenta będzie chciał dyskredytować twoje kwalifikacje i efekty pracy

Zawodowy pełnomocnik reprezentujący stronę postępowania (np. pacjenta składającego pozew cywilny) jest zobligowany do podejmowania wszelkich dopuszczalnych prawem działań korzystnych dla klienta. [...]

Zasada 10. Nie obawiaj się odpowiedzi „nie pamiętam”, „nie jestem pewny”

Jak wskazano w punkcie 5., przepisy prawa sankcjonują zachowania polegające na zeznawaniu nieprawdy lub zatajaniu prawdy, jeżeli mają one charakter intencjonalny [...]

Zasada 11. Przysługuje ci zwrot kosztów przejazdu oraz utraconych zarobków

Świadkowi, który stawił się na wezwanie, przysługuje zwrot kosztów podróży, noclegu i utraconych zarobków lub dochodów związanych ze stawiennictwem. Zwrot kosztów [...]

Zasada 12. …weź butelkę wody, to może potrwać

Do góry