Stomatologia interdyscyplinarna

Wpływ hormonalnych zaburzeń metabolizmu kości na pacjentów z implantami zębowymi

Dr n. med. Krzysztof Wytrychowski1
Dr n. med. Anna Hans-Wytrychowska2

1Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

2Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Adres do korespondencji: Dr n. med. Krzysztof Wytrychowski, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 66, 50-369 Wrocław, tel. 71 784 25 21, e-mail: krzysztof.wytrychowski@umed.wroc.pl

Celem artykułu była ocena wpływu różnych leków oraz rozmaitych chorób na metabolizm kości, a w konsekwencji na stopień przeżycia implantów zębowych. Liczne publikacje wykazują związek pomiędzy stosowaniem leków z grup inhibitorów pompy protonowej oraz selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny a wzrostem odsetka utraty implantów. Oceniono wpływ przewlekłej niewydolności nerek, osteoporozy, cukrzycy, niedoczynności tarczycy oraz niedoboru witaminy D na osteointegrację. Omówiono związek pomiędzy dużymi dawkami bisfosfonianów a częstością występowania martwicy kości szczęki i żuchwy.

Wieloletnia analiza trendów demograficznych wykazuje systematyczne starzenie się populacji krajów rozwiniętych. Według raportu World Health Organization najczęstszymi przewlekłymi chorobami w grupie powyżej 75. r.ż. są:

  • choroby sercowo-naczyniowe,
  • nowotwory,
  • choroby układu oddechowego,
  • cukrzyca,
  • marskość wątroby,
  • choroby zapalne stawów,
  • choroby otępienne.[1]


Równocześnie rośnie liczba implantów wszczepianych u coraz starszych pacjentów.[2] W badaniu obejmującym ogólną populację Szwajcarii stwierdzono systematyczny spadek od 1992 roku średniej liczby brakujących zębów z 5 do 3. Jednocześnie w latach 2002-2012 odsetek pacjentów z co najmniej jednym implantem zębowym wzrósł z 3,2 do 9,8 proc.[3] Zastąpienie utraconych zębów implantami jest sprawdzoną od wielu lat metodą leczenia, charakteryzującą się niewielkim odsetkiem powikłań i długim okresem przeżycia implantu. Metaanaliza obejmująca wieloletnią obserwację łącznie 7711 implantów przez średni okres 13,4 roku wykazała średnią przeżywalność implantów na poziomie 94,6 proc.[4] Szybki wzrost liczby implantów w populacji osób w wieku średnim i starszym stawia nowe wyzwania i problemy przed współczesną stomatologią. Publikacje dotyczące czasu przeżycia implantów najczęściej obejmują okres 1-5 lat; znacznie mniej jest dostępnych danych dotyczących przeżycia 10-letniego. Większość badań dotyczy pacjentów poniżej 70. r.ż.[5] Na przeżywalność implantów w wieku średnim i starszym wpływa wiele czynników, w tym zależne od pacjenta (wiek, płeć, używki, choroby towarzyszące, stopień higieny jamy ustnej).

U starszych pacjentów powikłania okołooperacyjne mogą być związane z mniejszą masą kostną żuchwy i szczęki. Z wiekiem wzrasta liczba czynników systemowych mających wpływ na osteointegrację i przeżywalność implantów: choroby towarzyszące, polipragm...

Osteocyty odgrywają kluczową rolę w metabolizmie tkanki kostnej, w istotny sposób wpływając na osteointegrację. Osteoblasty dojrzałe, ich prekursorzy oraz aktywowane limfocyty T są głównym źródłem RANKL (Receptor Activator for Nuclear Factor κ B L...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Przewlekła niewydolność nerek

Liczba chorych na przewlekłe choroby nerek w populacji światowej systematycznie wzrasta. Ocenia się, że wynosi 8-16 proc. ogólnej populacji i dodatkowo [...]

Cukrzyca

Cukrzyca to grupa chorób metabolicznych, w skład której wchodzą dwie najczęstsze postaci: typ 1 (ok. 10 proc. ogólnej populacji) oraz typ [...]

Osteoporoza

Osteoporoza jest chorobą charakteryzującą się postępującym ubytkiem masy kostnej, osłabieniem struktury przestrzennej kości oraz zwiększoną podatnością na złamania. Według WHO do [...]

Niedoczynność tarczycy

Receptory dla hormonów tarczycy znajdują się w większości komórek organizmu. Niedobór tyroksyny wpływa na liczne procesy metaboliczne (regulacja temperatury, trawienie, aktywność [...]

Niedobór witaminy D

Witamina D jest hormonem o plejotropowym działaniu regulującym między innymi gospodarkę elektrolitową. Źródłem witaminy D są dieta oraz skóra. Do uzyskania [...]

Podsumowanie

Czas przeżycia implantu u przewlekle chorego zależy nie tylko od zaburzeń metabolizmu kości związanych z chorobą, ale także od trybu życia, [...]

Do góry