Badania własne

Częstość występowania próchnicy wśród młodzieży gimnazjalnej województwa łódzkiego

Lek. dent. Karol Więcek 1
Dr hab. med. prof. nadzw. Sebastian Kłosek 2

1 Zakład Patologii Jamy Ustnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kierownik: dr hab. med. prof. nadzw. Sebastian Kłosek

2 kierownik Zakładu Patologii Jamy Ustnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Adres do korespondencji:

Dr hab. med. prof. nadzw. Sebastian Kłosek

Zakład Patologii Jamy Ustnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

ul. Pomorska 251

92-213 Łódź

e-mail: sebastian.klosek@umed.lodz.pl

Próchnica jest jedną z najczęstszych chorób jamy ustnej, niezależną od płci. W ostatnich latach wprowadzono politykę przeciwdziałania społecznym nierównościom w zdrowiu. Celem niniejszej pracy była analiza wskaźnika PUW oraz wskaźnika SiC (Significant Caries Index, Istotny Wskaźnik Próchnicy) i 2/3 SiC wśród dzieci w wieku 14-16 lat z terenów miejskich i wiejskich, z uwzględnieniem płci. Z badania wynika, że pomimo zmniejszania się różnic w zdrowiu jamy ustnej mieszkańców wsi i miast, w dalszym ciągu bardziej zagrożone próchnicą są dzieci z terenów wiejskich, głównie dziewczęta.

Próchnica zębów jest jedną z najczęstszych chorób jamy ustnej, która dotyka ludzi w każdym wieku.[1] Koszty zdrowotne, społeczne i ekonomiczne jej leczenia sprawiają, że WHO, a także rządy państw na całym świecie, od lat inwestują w programy monitorujące oraz poprawiające sytuację w poszczególnych krajach i rejonach, np. monitoring zdrowia jamy ustnej lub narodowy program zdrowia.[2-4]

Próchnica jako choroba cywilizacyjna dotyka w zasadzie wszystkich ludzi dorosłych oraz 60-90 proc. dzieci w różnym wieku, a jej obecność w okresie dzieciństwa ma wpływ na jej występowanie u osoby dorosłej, a także na zachowania prozdrowotne oraz podeście do zdrowia w ujęciu holistycznym w przyszłości.[5-7] Zdrowie jamy ustnej jest różne u osób wywodzących się z innych środowisk lub regionów, dlatego WHO wdraża politykę przeciwdziałania społecznym nierównościom w zdrowiu.[8,9] W Polsce w ciągu ostatnich lat udało się w znacznym stopniu zlikwidować różnicę w zdrowiu jamy ustnej mieszkańców wsi i miast, jednak wciąż jest trzykrotnie większa niż w krajach Europy Zachodniej.[10]

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Materiały i metody

Zebrane dane pochodzą z badań populacji dzieci w wieku 14-16 lat z terenów miejskich (Łódź) i wiejskich województwa łódzkiego (Czarnocin) w [...]

Wyniki

W celu udzielenia odpowiedzi na postawione pytania badawcze przeprowadzono analizy statystyczne przy użyciu pakietu IBM SPSS Statistics 23. Za jego pomocą [...]

Dyskusja

Wskaźnik PUW, w stosunku do badania z roku 2011, zmniejszył się w każdej grupie z wyjątkiem dziewcząt mieszkających na wsi. Wynosił [...]

Wnioski

Przy podziale ze względu na płeć wskaźnik intensywności próchnicy jest wyższy w grupie dziewcząt.

Do góry