Przegląd piśmiennictwa

Czynniki ryzyka wystąpienia erozji zębów u dzieci

Sławomir Gortych1
dr n. med. Irena Duś-Ilnicka2

1Studenckie Towarzystwo Zdrowia Jamy Ustnej przy Katedrze i Zakładzie Patologii Jamy Ustnej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

2Katedra i Zakład Patologii Jamy Ustnej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Adres do korespondencji:

dr n. med. Irena Duś-Ilnicka

e-mail: irena.dus-ilnicka@umed.wroc.pl

  • Znaczący wzrost rozpowszechnienia zjawiska erozji na przestrzeni ostatnich lat
  • Erozja zębów mlecznych – czynnik predysponujący do rozwoju erozji zębów stałych m.in. na skutek utrwalania się u pacjenta w fazie uzębienia mlecznego niewłaściwych nawyków żywieniowych
  • Dieta oraz przyjmowanie niektórych leków jako istotny czynnik erozji zębów mlecznych
  • Rola lekarza w edukacji pacjenta i jego rodziców w zapobieganiu erozji i jej skutkom

Erozja zębów – powierzchowna utrata tkanek twardych zęba zachodząca na skutek procesów chemicznych bez udziału mikroorganizmów, ale z udziałem kwasów i innych związków chelatujących – to proces, którego rozpowszechnienie wśród dzieci znacznie wzrosło w ostatnich latach. Zatrzymanie postępu erozji jest możliwe, jeżeli zostaną prawidłowo rozpoznane, a następnie wyeliminowane czynniki etiologiczne. Piśmiennictwo polskie odnoszące się do tego problemu jest ograniczone. Z tego względu autorzy postanowili przybliżyć temat na podstawie literatury zagranicznej z ostatnich kilku lat.

Częstość występowania erozji uzębienia mlecznego

Zjawisko erozji jest badane w różnych częściach świata od połowy lat 90. i uznaje się je za występujące powszechnie1. Częstość jej występowania wzrosła w ostatnich latach2. Niektóre doniesienia sugerują, że oznaki erozji obecne są w uzębieniu mlecznym nawet u 80% dzieci oraz w uzębieniu stałym – u blisko 100% młodzieży i dorosłych2. Istnieje brak pełnej zgodności w wynikach badań zespołów zajmujących się oceną częstości występowania tego procesu. Przyczyny zróżnicowania wyników upatruje się w przyjmowaniu przez badających różnej metodologii oraz kryteriów oceny zjawiska1-3.

Niepokojących informacji o rozpowszechnieniu erozji w uzębieniu mlecznym dostarczają badania przeprowadzone w Niemczech przez Tschammler i wsp. wśród dzieci w wieku 3-6 lat. Badacze porównali dane uzyskane w latach 2004-2005 z danymi z lat 2014-2015. Hipoteza zerowa zakładała, że w ciągu wybranej dekady częstość występowania erozji zębów wśród dzieci nie ulegnie znaczącym zmianom. Rozpowszechnienie tego zjawiska wykazuje jednak wyraźną tendencję wzrostową – w badanej grupie wiekowej na przestrzeni 10 lat wzrosło o 14,1% (31,3% w badaniu w latach 2004-2005 oraz 45,4% w badaniu w latach 2014-2015)2.

Znaczenie wczesnej diagnozy

Temat erozji zębów mlecznych w porównaniu z erozją zębów stałych jest zdecydowanie rzadziej opisywany w literaturze naukowej. Jednak to właśnie czynniki wynikające z fizjologii i anatomii zębów mlecznych powinny być wzięte pod uwagę w celu ochrony...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Dieta jako czynnik ryzyka erozji w uzębieniu mlecznym

Z badań przeprowadzonych przez Al-Dlaigan i wsp. w grupie dzieci w wieku 3-5 lat wynika, że istnieje statystycznie istotna zależność między występowaniem erozji zębów a spożywaniem owoców [...]

Ryzyko erozji uzębienia zębów w efekcie stosowanych leków

Valinoti i wsp. przeprowadzili badania erozyjnego potencjału 29 antybiotyków w postaci doustnych zawiesin, stosowanych w pediatrii. Preparaty te w składzie miały często wysoką koncentrację cukrów i cechowały [...]

Wybrane choroby stanowiące czynnik ryzyka erozji zębów

Choroba refluksowa przełyku (GERD – gastroesophageal reflux disease) jest stosunkowo częstym zjawiskiem u niemowląt i dzieci13. W jamie ustnej najczęściej manifestuje się jako erozja [...]

Podsumowanie

Erozja zębów to stopniowy proces, który jest wynikiem działania przez określony czas zróżnicowanych czynników etiologicznych, związanych zarówno ze stylem życia, nawykami [...]

Do góry