Opis przypadku

Wrodzony brak zawiązków zębów stałych jako wyzwanie współczesnej implantologii

dr n. med. Aleksandra Jaroń1
dr n. med. Jakub Kwiatek1,2
dypl. hig. mgr Marta Leśna2
dr hab. n. med. Grzegorz Trybek1

1Zakład Chirurgii Stomatologicznej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

2Klinika Kwiatek Stomatologia Estetyczna, Implantologia, Poznań

Adres do korespondencji:

dr n. med. Aleksandra Jaroń

Zakład Chirurgii Stomatologicznej

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

al. Powstańców Wielkopolskich 72/18

70-111 Szczecin

tel.: 91 466 17 36

e-mail: jaronola@gmail.com

  • Omówienie problemu hipodoncji, czyli zmniejszenia całkowitej liczby zębów (mlecznych lub stałych) spowodowanego wrodzonym brakiem ich zawiązków (agenezją), najczęściej występującej nieprawidłowości zębowej
  • Przedstawienie przypadku 24-letniej pacjentki z brakiem zawiązków wszystkich stałych piątek – zębów 15, 25, 35 i 45, z obecnymi przetrwałymi zębami mlecznymi 55, 75 i 85 i utraconym zębem 65 kilka miesięcy wcześniej

Najczęściej występującą nieprawidłowością zębową jest hipodoncja, czyli zmniejszenie całkowitej liczby zębów (mlecznych lub stałych) spowodowane wrodzonym brakiem ich zawiązków (agenezją), przy czym należy mieć na uwadze, że do hipodoncji nie zalicza się braku trzecich zębów trzonowych1. Źródła tej anomalii upatruje się m.in. w czynnikach genetycznych, filogenetycznych oraz środowiskowych. Agenezję łączy się z ogólnymi trendami ewolucyjnymi naczelnych, które wynikają z tendencji do zmniejszania twarzoczaszki na rzecz pojemności mózgoczaszki oraz ze zmian związanych z modyfikacją sposobu odżywiania2-4. Za teorią genetyczną przemawia natomiast występowanie hipodoncji u bliźniąt, a także fakt, że zlokalizowano mutacje genetyczne, które wiąże się z wystąpieniem agenezji3,5. Wśród czynników środowiskowych wymienia się m.in. leki przyjmowane przez matkę w okresie ciąży (talidomid), infekcje ciężarnych (różyczka), przebyte urazy u dziecka czy zaburzenia samego procesu tworzenia zawiązków6.

Zasadniczo jednak etiologia tej anomalii jest nieznana, prawdopodobnie wieloczynnikowa, a często skorelowana z innymi zaburzeniami rozwojowymi, takimi jak wady genetyczne, czy też połączona z występowaniem innych atypowych cech uzębienia, np. mikrodoncji7.

U pacjentów zgłaszających się z problemem braku zawiązków zębów stałych często obserwujemy przetrwałe zęby mleczne, które bez impulsu w postaci wyrzynania zęba stałego nie ukończyły resorpcji korzeni. Niedoliczbowość dotyczy najczęściej drugich zębów siecznych w szczęce (21 i 22) oraz drugich przedtrzonowców w żuchwie (35, 45)7.

Hipodoncja jako wyzwanie kliniczne

Hipodoncja zębów stałych stanowi wyzwanie w leczeniu klinicznym, wymaga podejścia interdyscyplinarnego, łączącego możliwości współczesnej ortodoncji, protetyki, implantologii i okluzji. Często jest też trudnym doświadczeniem dla samego pacjenta, gdyż może się wiązać z dyskomfortem w codziennym funkcjonowaniu, narastaniem kompleksów oraz koniecznością finansowania skomplikowanego leczenia stomatologicznego.

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu pacjent z takim problemem byłby skazany na funkcjonowanie z zębem mlecznym do czasu, aż nie ulegnie on rozchwianiu, a jego przydatność byłaby raczej estetyczna niż funkcjonalna, ze względu na ograniczoną wytrzymałość.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Podsumowanie

Kliniczna analiza możliwości leczenia wrodzonego braku zębów stałych wymaga współpracy stomatologów specjalizujących się w różnych dziedzinach, takich jak implantologia czy ortodoncja, [...]

Do góry