Praktyka kliniczna

Sterylizacja skanera wewnątrzustnego – czy na pewno wszystko o niej wiesz?

tech. dent. Paulina Pokusa1
dr n. med. Tomasz Olek2

1Dental Scan, Wrocław

2Centrum Stomatologii Olmedical, Czestochowa

Adres do korespondencji:

dr n. med. Tomasz Olek

ul. Krynicka 1/3

42-221 Częstochowa

e-mail: tomaszolek@olmedical.eu

  • Omówienie znaczenia oraz zasad dezynfekcji złożonych instrumentów wewnątrzustnych
  • Przedstawienie skali Spauldinga − kategoryzacja urządzeń wielokrotnego użytku według stopnia ryzyka infekcji związanego z ich użyciem
  • Zaprezentowanie zalecanych cykli sterylizacji


Zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów to kwestia o znaczeniu fundamentalnym, dlatego ich ochrona przed potencjalnymi źródłami zakażeń krzyżowych i możliwymi infekcjami powinna być priorytetowym elementem opieki zdrowotnej. Podczas leczenia stomatologicznego narażenie na patogeny może być spowodowane kontaktem z krwią, wydzielinami z jamy ustnej i dróg oddechowych oraz ze skażonym sprzętem. Bezpieczeństwo wymaga założenia, że całą krew i niektóre płyny ustrojowe uznajemy za zakaźne, ponieważ nie wiemy, kto może być nosicielem wirusa. Dlatego środki ostrożności należy stosować wobec wszystkich pacjentów.

Ponad 50 lat temu Earle Spaulding (1968 r.) zaproponował kategoryzację urządzeń wielokrotnego użytku według stopnia ryzyka infekcji związanego z ich użyciem na:

  • krytyczne (dochodzi do sterylnej tkanki i musi być sterylne)
  • półkrytyczne (kontaktuje się z błonami śluzowymi i wymaga wysokiego stopnia dezynfekcji)
  • niekrytyczne (kontaktuje się z nienaruszoną skórą i wymaga dezynfekcji niskiego poziomu)1.

Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC – Center for Disease and Prevention), wiodąca amerykańska agencja rządowa zajmująca się szeroko pojętą profilaktyką i poprawą stanu zdrowia społeczeństwa, w swoim podsumowaniu praktyk zapobiegania zakażeniom w dentystyce wśród narzędzi i urządzeń należących do kategorii półkrytycznych wymienia bardzo niejednorodne elementy, takie jak lusterka stomatologiczne, łyżki wyciskowe wielokrotnego użytku, turbiny i kątnice, a także powiązane z nimi nasadki oraz cyfrowe czujniki radiograficzne.

Wytyczne CDC dotyczące sterylizacji takich urządzeń mówią o wymaganym użyciu ciepła, a jeśli przedmiot jest wrażliwy na podwyższoną temperaturę, nakazują zastosowanie środka dezynfekującego wysokiego poziomu, aby spełnić minimalny standard pielęgnacji. Jeśli produktu nie można poddać powyższym procedurom, to zgodnie z zaleceniami należy użyć przynajmniej bariery zatwierdzonej przez Agencję Żywności i Żywienia (FDA – Food and Drug Administration) lub odwołać się do instrukcji producenta dotyczących ponownego przetwarzania.

Urządzenia cyfrowe

W stomatologii coraz częściej wykorzystuje się urządzenia cyfrowe. Komputerowe wspomaganie projektowania i komputerowe wspomaganie wytwarzania (CAD/CAM − computer-aided design/computer-aided manufacturing) po raz pierwszy zastosowano w stomatologi...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Złożone instrumenty wewntąrzustne – czyszczenie i dezynfekcja

Do IOCI należą m.in. skanery wewnątrzustne. Ponieważ ich popularność stopniowo rośnie, pojawiło się wiele pytań dotyczących prawidłowo przeprowadzanych procedur ich sterylizacji. [...]

Zalecenia agencji rządowych dotyczące sterylizacji złożonych instrumentów wewnątrzustnych

Zgodnie z zaleceniami CDC dotyczącymi sterylizacji narzędzi z kategorii półkrytycznych, określone są indywidualne warunki dla każdego IOCI na temat minimalnego standardu [...]

Podsumowanie

Jak dotąd nie zaktualizowano wytycznych dotyczących zapobiegania zakażeniom przy użyciu technologii CAD/CAM. Gabinety stomatologiczne potrzebują od producentów lepszych i bardziej przejrzystych [...]

Do góry