Przegląd piśmiennictwa

Ząb dwoisty w przednim odcinku żuchwy – opis przypadku

lek. dent., mgr zdrowia publicznego Ewa Reczek

Centrum Stomatologiczne PRO-ORTO-DENT w Krakowie

Adres do korespondencji:

lek. dent., mgr zdrowia publicznego Ewa Reczek

Centrum Stomatologiczne PRO-ORTO-DENT

pl. Emila Serkowskiego 10

30-512 Kraków

tel.: 12 656 70 55

e-mail: reczekeva@wp.pl

Small ewa reczek lek dent opt

lek. dent., mgr zdrowia publicznego Ewa Reczek

 • Przedstawienie anomalii w postaci zębów dwoistych − przykładu zaburzenia kształtu oraz wielkości zębów
 • Omówienie właściwej diagnostyki i metod postępowania
 • Zaprezentowanie opisu przypadku zęba podwójnego w przednim odcinku żuchwy u pacjentki w wieku 7 lat i 11 miesięcy z obecnością innych problemów stomatologicznych


Ząb podwójny stanowi strukturę o obrazie przypominającym dwa połączone ze sobą zęby1. Dokładna przyczyna powstawania zębów dwoistych nie jest znana. Wśród czynników przyczyniających się do ich występowania wymienia się urazy, niedobory witamin, zaburzenia metaboliczne, czynniki genetyczne oraz zespoły chorobowe takie jak: achondroplazja, zespół Gorlina-Goltza czy Silvera-Russela2. Ponadto uważa się, że istnieje tendencja do rodzinnego występowania tego zaburzenia3.

Zęby dwoiste zdecydowanie częściej są obecne w uzębieniu mlecznym niż stałym. Częstość ich występowania oscyluje wokół wartości 0,15-2,5% dla zębów mlecznych oraz 0,1-0,2% dla zębów stałych2,4. Mnogie przypadki zębów podwójnych są niezwykle rzadkim zaburzeniem obserwowanym w 0,02% niezależnie od rodzaju uzębienia3.

Opisywana anomalia nie wykazuje predylekcji co do płci, natomiast lokalizuje się głównie w odcinku przednim zarówno szczęki, jak i żuchwy1.

Diagnostyka różnicowa

Wśród zębów dwoistych wyróżnia się zęby bliźniacze, zlane oraz zrośnięte. Te pierwsze powstają na skutek podziału zawiązka pojedynczego zęba, w wyniku czego ma on jeden korzeń, kanał i komorę, natomiast powierzchnia szerokiej korony jest przedzielona centralną pionową bruzdą.

Zęby zlane przedstawiają zdecydowanie bardziej zróżnicowany obraz anatomiczny. Mogą bowiem powstać poprzez połączenie co najmniej dwóch zawiązków zębów w obrębie samego szkliwa lub szkliwa i zębiny czy też szkliwa, zębiny i miazgi. Co za tym idzie, mogą w nich występować różne kombinacje wspólnych lub odrębnych komór i kanałów korzeniowych.

Zęby zrośnięte są połączone korzeniami tylko w obrębie cementu. Niektóre źródła podają, że omawiane zaburzenie rzadko występuje u dzieci, a najczęściej dotyczy drugiego i trzeciego trzonowca górnego u osób starszych1,2,5.

Powyższe anomalie należy różnicować z makrodoncją, czyli zębem o zwiększonym wymiarze, ale mającym prawidłową budowę korony, korzenia i struktur wewnętrznych. Cechą różnicującą z zębem dwoistym jest gładka powierzchnia korony bez pionowej bruzdy3.

W określaniu rodzaju zęba podwójnego i jego różnicowaniu z innymi zaburzeniami nieocenioną metodą diagnostyczną są zdjęcia radiologiczne. Już na podstawie samego dwuwymiarowego obrazu radiologicznego niejednokrotnie można określić, z jaką anomalią mamy do czynienia. W bardziej skomplikowanych przypadkach pomocna jest diagnostyka na podstawie trójwymiarowego obrazowania, na co pozwala tomografia wiązki stożkowej (CBCT – cone-beam computed tomography). Dzięki niej możliwe jest stwierdzenie liczby kanałów oraz dokładne określenie miejsca połączenia zębów, co z kolei jest przydatne do właściwego planowania leczenia1,6.

Sposoby leczenia

Każdy przypadek omawianej anomalii występujący u danego pacjenta powinno się traktować indywidualnie. Zęby dwoiste zwykle stwarzają problemy estetyczne oraz powodują niedobór miejsca w jamie ustnej dla pozostałych zębów. Dlatego docelowo dąży się do tego, aby pozbyć się części lub całego zęba podwójnego, ale bez pogorszenia estetyki zgryzu. W tym celu można wdrożyć postępowanie zachowawcze, endodontyczne, chirurgiczne, protetyczne lub ortodontyczne7-9.

Jest wiele czynników, od których zależy dalsze postępowanie z zębami dwoistymi:

 • budowa anatomiczna zębów
 • struktury, którymi połączone są zęby
 • rodzaj uzębienia (mleczne czy stałe)
 • czy zaburzenie obejmuje zęby prawidłowe, czy nadliczbowe
 • typ zęba (siekacz, trzonowiec)
 • względy estetyczne
 • zaangażowanie pacjenta w leczenie
 • możliwości ekonomiczne pacjenta
 • higiena jamy ustnej
 • wiek pacjenta10,11.

Wśród tych czynników największe znaczenie ma budowa anatomiczna oraz to, które części zębów są wspólne. Jeśli mają wspólną komorę i kanał, to nie ma możliwości ich rozdzielenia. Wtedy pozostaje ich ekstrakcja lub korekta kształtu koron. Jeśli natomiast mają odrębną komorę i kanały, można je rozdzielić wiertłem diamentowym na turbinie oraz przeprowadzić leczenie endodontyczne. Niektóre źródła podają, że miazgę z powodzeniem można wyłuszczyć przed rozdzieleniem zębów12.

Należy mieć na uwadze, że inne leczenie wdroży się w sytuacji połączonych zębów siecznych, a inne przy zębach trzonowych. Siekacze mają prostszą budowę anatomiczną niż trzonowce, dlatego w ich przypadku łatwiej jest przeprowadzić podział połączonych zębów. Z kolei przy złączonych trzonowcach istnieje możliwość przeprowadzenia hemisekcji. Niemniej, ze względu na umiejscowienie trzonowców w części łuku, która nie jest wyeksponowana, jeśli ze względów zdrowotnych nie ma potrzeby ich ekstrakcji czy rozdzielenia, można nie wdrażać żadnego postępowania1.

Zęby dwoiste w uzębieniu mlecznym pozostawia się bez interwencji. Należy jedynie mieć na uwadze to, że ich obecność w jamie ustnej implikuje zwiększone ryzyko wystąpienia takiej anomalii także w uzębieniu stałym. Ponadto obecność bruzd na powierzchni koron takich zębów zwiększa możliwość wystąpienia ubytków próchnicowych, dlatego należy pouczyć opiekunów dziecka o konieczności dokładnej higieny zębów u młodego pacjenta. Warto ponadto wykonywać częste zabiegi profilaktyki fluorkowej.

Jeśli występuje zmniejszenie liczby zębów w jamie ustnej, należy dążyć do rozdzielenia i utrzymania obu zębów. Natomiast przy połączeniu zęba prawidłowego z nadliczbowym można starać się rozdzielić i usunąć jeden z nich, ponieważ po takiej ekstrakcji liczba zębów w jamie ustnej będzie prawidłowa13.

Wygląd zębów dwoistych ma duże znaczenie przy podejmowaniu decyzji co do dalszego postępowania. Jeśli ich estetyka jest zadowalająca dla pacjenta i nie ma innych zaburzeń, można pozostawić ząb podwójny bez interwencji. W przeciwnym razie istnieje możliwość podjęcia próby zmiany kształtu koron metodami zachowawczymi lub protetycznymi. W grę wchodzą tu: korekcyjne szlifowanie koron, wypełnienie bruzd estetycznym materiałem lub wykonanie korony protetycznej14.

Do góry