Jak ja to robię

Udrożnienie tętnicy szyjnej wewnętrznej

prof. dr hab. n. med. Sławomir Nazarewski

prof. dr hab. n. med. Ireneusz Nawrot

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Adres do korespondencji: Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, S.P. Centralny Szpital Kliniczny, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa.

Zwężenie światła tętnicy szyjnej wewnętrznej jest nadal istotnym problemem klinicznym, ponieważ w 20–25% przypadków prowadzi do udaru niedokrwiennego mózgu. Według danych WHO udar mózgu jest drugą przyczyną zgonów na świecie i pierwszą niepełnosprawności.

Wstęp

Randomizowane badania North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial (NASCET) przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych i European Carotid Surgery Trial (ECST) przeprowadzone w Europie, w których porównywano wyniki leczenia chirurgicznego i zachowawczego chorych ze zwężeniem tętnicy szyjnej wewnętrznej, jednoznacznie wykazały, że wyniki leczenia chirurgicznego są lepsze niż zachowawczego u chorych z objawami, jeżeli zwężenie tętnicy szyjnej wewnętrznej przekracza 50% wg NASCET. Skumulowany odsetek zgonów i udarów w ośrodku oferującym leczenie chirurgiczne nie powinien przekraczać 6%.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Wskazania

Wskazaniem do endarterektomii jest:

Ocena ukrwienia OUN podczas operacji

Ocena ukrwienia OUN podczas operacji polega na:

Powikłania okołooperacyjne i pooperacyjne

Do powikłań okołooperacyjnych zaliczamy:

Leczenie farmakologiczne

Według zaleceń NICE:

Do góry