Temat numeru

Radykalna gastrektomia z limfadenektomią D2 u chorych na raka żołądka

dr n. med. Łukasz Masior1
dr n. med. Aneta Obcowska-Hamerska1
dr n. med. Małgorzata Polańska-Płachta1
lek. Katarzyna Cybula1
lek. Agata Paszko1
lek. Witold Trybowski1
dr hab. n. med. Jacek Sobocki2
dr hab. n. med. Mariusz Wyleżoł1
prof. dr hab. n. med. Mariusz Frączek1

1II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej, II Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Szpital Czerniakowski, Warszawa

2 Klinika Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Adres do korespondencji: prof. dr hab. n. med. Mariusz Frączek, Szpital Czerniakowski, ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa, tel. +48 22 31 86 391. E-mail: mariusz.fracz@gmail.com

W dzisiejszych czasach terapia skojarzona jest standardem postępowania u chorych na zaawansowanego raka żołądka. Chociaż jej stosowanie przyczyniło się do poprawy wyników leczenia, radykalna resekcja jest ciągle najistotniejszym elementem postępowania.

Wstęp

Pomimo zmniejszającej się zapadalności na raka żołądka zarówno w Polsce, jak i w innych krajach półkuli zachodniej nadal jest on drugim najczęstszym nowotworem układu pokarmowego. Według danych z Krajowego Rejestru Nowotworów w 2014 r. odnotowano ponad 3500 nowych przypadków raka żołądka u mężczyzn, co stanowiło 4,5% wszystkich nowotworów u tej płci i plasowało go na siódmym miejscu, jeśli chodzi o częstość występowania. U kobiet nowotwór rozwija się rzadziej, stanowi on dziesiąty co do częstości występowania typ nowotworu złośliwego (2,5% wszystkich nowotworów), co dało w 2014 r. 2000 nowych przypadków w tej grupie. Według wspomnianego rejestru 5-letnie standaryzowane przeżycie chorych na raka żołądka w naszym kraju zwiększyło się nieznacznie z 14,2% w latach 1995-1999 do 18,6% w latach 2005-2009.1

W dużym stopniu dzięki perfekcyjnej technice chirurgicznej już w latach 70. i 80. ubiegłego wieku wyniki chirurgicznego leczenia raka żołądka w Japonii były nieporównywalnie lepsze niż w krajach zachodnich. Według rejestru National Cancer Center w Tokio 5-letnie przeżycie ogólne chorych operowanych w latach 1971-1985 wyniosło ponad 60% przy śmiertelności okołooperacyjnej wynoszącej 1%.2 Dla porównania: w randomizowanym badaniu przeprowadzonym w Holandii w latach 1989-1993 śmiertelność okołooperacyjna wyniosła 10%, a 5-letnie przeżycie mniej niż 50%.3 Neoadiuwantowa czy uzupełniająca chemioterapia (lub chemioradioterapia) nie są w stanie poprawić wyniku źle przeprowadzonej operacji. Z tego względu znajomość zasad radykalnego wycięcia żołądka z powodu raka powinna być obligatoryjna dla wszystkich chirurgów zajmujących się leczeniem tej choroby. Ma to szczególne znaczenie w krajach, gdzie wyniki leczenia są niezadowalające. Do takich krajów niestety należy Polska, co skłoniło nas do napisania tego artykułu.

Najwięcej nowych przypadków raka żołądka notuje się od lat w krajach Azji Wschodniej. Dominują tam raki zlokalizowane obwodowo, inaczej niż w krajach zachodnich, gdzie notuje się coraz większy odsetek guzów położonych proksymalnie. Ponadto w krajach azjatyckich (Japonia, Korea Południowa) co najmniej 50% raków to postacie wczesne. Stwarza to szanse na wykonanie częściowej resekcji żołądka u znacznego odsetka chorych.4,5

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Technika zabiegu radykalnej gastrektomii z limfadenektomią D2

Dostęp do narządów górnego piętra jamy brzusznej można uzyskać zarówno poprzez laparotomię pośrodkową, jak i poprzeczne cięcie pod łukami żebrowymi. W naszej klinice [...]

Wyniki i powikłania

Tradycyjnie najlepsze wyniki leczenia uzyskiwano w krajach azjatyckich, gdzie resekcja żołądka z limfadenektomią D2 od wielu lat jest standardem postępowania. Ze względu na [...]

Do góry