Przypadek kliniczny

Bąblowica wielojamowa zlokalizowana w śledzionie

dr n. med. Małgorzata Polańska-Płachta1

dr n. med. Łukasz Pielok2

lek. Łukasz Kaczorowski1

lek. Małgorzata Ostrowska1

prof. dr hab. n. med. Mariusz Frączek1

prof. dr hab. n. med. Jerzy A. Polański1

1II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej, II Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny

2Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Adres do korespondencji: dr n. med. Małgorzata Polańska-Płachta, Szpital Czerniakowski, Oddział Chirurgii, ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa; e-mail: eustacha2@gmail.com

Opis przypadku

Pięćdziesięciosześcioletnią kobietę z rozpoznaną serologicznie bąblowicą wielojamową przetransportowano do Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z Kliniki Chorób Tropikalnych w Poznaniu w celu leczenia operacyjnego pojedynczej zmiany w śledzionie. W wywiadzie nadciśnienie tętnicze oraz rak lewej piersi operowany w 2010 roku (wykonano wówczas mastektomię i prawostronną limfadenektomię pachową).

W badaniu ultrasonograficznym (USG) jamy brzusznej stwierdzono nieprawidłową, niejednorodną zmianę z drobnymi obszarami płynowymi i zwapnieniami, bez cech unaczynienia, o równych zarysach i wymiarach około 70 × 54 mm (ryc. 1 i 2). Wątroba była niepowiększona, o prawidłowej echogeniczności, bez uchwytnych zmian ogniskowych poza torbielą z hiperechogenicznym obszarem wielkości około 5 mm w okolicy spływu żył wątrobowych, który może odpowiadać zwapnieniu w torbieli.

W wykonanych testach serologicznych potwierdzono dodatni wynik testu ELISA w kierunku bąblowicy, 24 NTU oraz dodatni wynik testu Em2 w kierunku alweokokozy >3000 (ABS).

Wykonano badania poszerzone w celu dokładnej identyfikacji zmian. Badanie z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego (MR) ujawniło niepowiększoną śledzionę, w jej dolnym biegunie widoczna była niejednorodnie wzmacniająca się zmiana o rozmiarach 64 × 61 mm z wewnętrznymi przegrodami i drobnymi przestrzeniami płynowymi. Ponadto uwidoczniono (przeważnie na obwodzie) ogniska bezsygnałowe mogące odpowiadać zwapnieniom (ryc. 3 i 4). Dodatkowo w wątrobie znajdowały się 4 drobne torbiele proste. W obrazie MR nie stwierdzono zmiany obecnej w badaniu USG w okolicy spływu żył wątrobowych.

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi leczenia pacjentka przed operacją otrzymywała albendazol w dawce 2 × 400 mg/24 h.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Wprowadzenie

Niniejsza praca ma na celu prezentację stosunkowo rzadkiego umiejscowienia pojedynczej zmiany bąblowcowej w innych narządach niż wątroba. Taka lokalizacja może wywoływać objawy [...]

Omówienie

Najczęstszym umiejscowieniem bąblowicy wielojamowej jest prawy płat wątroby. Kolejne miejsca lokalizacji to płuca, układ nerwowy i śledziona. Na ogół są to jednak [...]

Podsumowanie

Izolowana bąblowica wielojamowa bardzo rzadko pojawia się w śledzionie. Z reguły występowanie zmiany bąblowca wielojamowego w tym narządzie nierozerwalnie łączy się z obecnością innych ewidentnych [...]

Do góry