W celu utrzymania zainteresowania pacjentów posiłkami oraz systematyczności posiłków pomocne może być korzystanie z ośrodków żywienia zbiorowego dla seniorów lub usług dostarczania posiłków do domu. Dostosowywanie pór przyjmowania leków do pór posiłków zamiast wyznaczania określonych pór przyjmowania leków w ciągu dnia, a także stosowanie leków charakteryzujących się krótszym okresem półtrwania może zmniejszyć ryzyko wahań glikemii, jeżeli podaż pożywienia jest nieregularna.27

Ogólne aspekty dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa

Osoby starsze są bardziej podatne na zakażenia wirusowe, co również może wpływać na przyjmowanie posiłków. Klinicyści powinni przekazywać chorym informacje na temat właściwego postępowania w przypadku ostrej choroby, w tym zapewnienia odpowiedniej podaży pożywienia w celu uniknięcia hipoglikemii. Kolejną strategią ułatwiającą pacjentom zapewnienie odpowiedniej podaży pożywienia i w związku z tym odpowiedniej glikemii w takich sytuacjach jest zaopatrywanie pacjentów w wydrukowaną lub obrazkową listę produktów żywnościowych, które trzeba mieć pod ręką na wypadek ostrej choroby, niekorzystnych warunków pogodowych lub innych sytuacji awaryjnych.

Zdolność samodzielnego leczenia cukrzycy

Jak zauważono wyżej, z niedawno przeprowadzonego badania wynika, że sama cukrzycy lub zła kontrola glikemii mogą wpływać na funkcje poznawcze u osób w starszym wieku.21 Zadania związane z udziałem pacjentów w leczeniu cukrzycy, w tym planowanie posiłków, są wymagające i klinicyści nie powinni lekceważyć tych obciążeń, którym muszą sprostać starsi pacjenci.

Planując podejście terapeutyczne, klinicyści mogą brać pod uwagę i uwzględniać nasilenie zespołu kruchości u starszych chorych, ich styl życia oraz oczekiwaną długość dalszego życia,26 a także rozważać liberalizację diety, zwłaszcza u tych osób, dla których zachowanie niezależności jest większym priorytetem niż leczenie cukrzycy.28 Niewłaściwe byłoby jednak stereotypowe postrzeganie wszystkich osób starszych jako biernych w odniesieniu do zdolności samodzielnego leczenia lub niezdolnych do osiągnięcia dobrej kontroli choroby.29 Prawdą może być natomiast to, że osoby w starszym wieku są bardziej obciążone w związku z własnym udziałem w leczeniu niż wówczas, gdy były młodsze, co stwarza więcej problemów podczas codziennego podejmowania decyzji i realizacji zadań związanych z leczeniem cukrzycy. Konieczna może być w związku z tym modyfikacja podejścia klinicystów do edukacji i rozwiązywania problemów u osób starszych, z uwzględnieniem potencjalnych dodatkowych przeszkód w podstawowej codziennej opiece i innych działaniach podejmowanych w związku z problemami zdrowotnymi.

Słaba zdolność rozumienia informacji dotyczących kwestii zdrowotnych jest nieproporcjonalnie dużym problemem u osób starszych, będącym przyczyną zwiększonej umieralności, złych wyników leczenia oraz częstszej hospitalizacji.30 Strategie edukacyjne mające na celu rozwiązanie problemu niedostatecznego rozumienia informacji dotyczących kwestii zdrowotnych obejmują ograniczenie zakresu zagadnień poruszanych podczas instruowania pacjentów, dbałość o istotność i praktyczną przydatność przekazywanych informacji, upraszczanie złożonych zadań, a także posługiwanie się metodą zwrotnej weryfikacji zrozumienia instrukcji przez pacjenta.29,30 Osoby starsze mogą wymagać dodatkowego czasu na instruktaż, kiedy zapoznają się z takimi koncepcjami żywieniowymi, jak liczenie spożytych węglowodanów, obliczanie wielkości porcji, posługiwanie się wskaźnikiem insulina-weglowodany oraz odczytywanie informacji z etykiet produktów żywnościowych.

Aby można było łatwiej przezwyciężać bariery edukacyjne wynikające z zaburzeń wzroku, słuchu lub sprawności manualnej, instruktorzy powinni mieć do dyspozycji różnorodne materiały edukacyjne dotyczące żywienia.4 Cennymi inicjatywami w procesie edukacji żywieniowej mogą być takie działania, jak odgrywanie ról, demonstrowanie wyboru jadłospisu oraz jego zapisywanie.4,31 Proces nauczania ułatwią również materiały, które są odpowiednio zróżnicowane pod względem kulturowym i dostosowane do wieku pacjenta.29

Depresja u osób w starszym wieku z cukrzycą

Zależność między depresją a cukrzycą została dobrze udokumentowana i ocenia się, że częstość występowania depresji wśród chorych na cukrzycę jest zwiększona dwukrotnie.32 Depresja jest również częstsza wśród osób w starszym wieku niż wśród młodszych.

Depresja może prowadzić do zmniejszenia niezależności, gorszej jakości samodzielnego leczenia, niedojadania lub przejadania się, a także nadużywania różnych substancji psychoaktywnych.33 Dlatego ocena ryzyka oraz możliwego występowania depresji powinna być traktowana jako część wszechstronnej oceny żywieniowej. Dostępne są różne narzędzia do oceny depresji, które mogą być stosowane u osób starszych, w tym kwestionariusze Geriatric Depression Scale34 i Patient Health Questionnaire-9.35 Klinicyści powinni również brać pod uwagę możliwy wpływ leków przeciwdepresyjnych na łaknienie i żywienie u pacjentów.

Spożywanie alkoholu

Nadużywanie alkoholu dotyczy około 15% osób w wieku powyżej 60 lat, a częstość nadużywania alkoholu zwiększa się wraz z wiekiem.36 Wpływ spożywania i nadużywania alkoholu na żywienie powinien być uwzględniany w ramach oceny żywieniowej.

Leczenie żywieniowe u starszych chorych na cukrzycę przebywających w ośrodkach opieki

Niemożność odpowiedniego wykonywania codziennych zadań związanych z aktywnym udziałem chorych w leczeniu cukrzycy bądź wystąpienie innego ostrego lub przewlekłego problemu medycznego może uzasadniać przyjęcie pacjenta na krótszy lub dłuższy czas do ośrodka długoterminowej opieki. Zarówno w takich ośrodkach, jak i w przypadku instytucji zajmujących się kontynuacją opieki po wypisie ze szpitala (np. domowe świadczenia medyczne) należy wcześnie (od początku leczenia) angażować w tę opiekę licencjonowanych dietetyków, którzy mogą ułatwić koordynację leczenia żywieniowego u chorych na cukrzycę. Nowe leki, ograniczenia podawania pokarmu (np. dieta ścisła lub płynna) oraz inne interwencje powinny być równoważone przez odpowiedni plan leczenia żywieniowego w celu uniknięcia wahań glikemii.

W warunkach szpitalnych głównym celem leczenia żywieniowego u chorych na cukrzycę pozostaje kontrola glikemii, a dodatkowe cele obejmują integrację tego postępowania z leczeniem innych problemów medycznych oraz zapewnienie odpowiedniej podaży kalorii.36,37 U hospitalizowanych pacjentów stosuje się różne podejścia do podawania posiłków lub układania jadłospisu, w tym zasadniczo zalecany plan posiłków o stałej zawartości węglowodanów37 lub, u chorych z zaburzeniami żywieniowymi, doustną suplementację żywieniową lub inne specjalistyczne leczenie żywieniowe. Rodzaj i ilość podawanych węglowodanów, czy to w postaci posiłków, czy w ramach leczenia żywieniowego, powinny być zsynchronizowane z podawaniem leków przeciwcukrzycowych w celu uniknięcia fluktuacji stężenia glukozy we krwi.17,38 Skuteczne skoordynowanie farmakoterapii z leczeniem żywieniowym wymaga dobrej komunikacji między opiekunami a personelem zakładu opieki.

Opracowywanie protokołów postępowania i zestawów zleceń może ułatwić zapewnienie stałości sprawowanej opieki i zapobieganie hiperglikemii. Hiperglikemia występuje podczas hospitalizacji często w następstwie stanu klinicznego chorych, ale również z powodu zmian zwykłych nawyków i wyborów żywieniowych, dokarmiania ich przez rodziny, modyfikacji farmakoterapii (np. przez podawanie leków doustnie lub dożylnie), braku koordynacji między porami posiłków i porami podawania leków, a także stosowania suplementacji składników odżywczych lub leczenia żywieniowego. Korzyści przynosi ścisłe monitorowanie dziennej podaży pożywienia oraz multidyscyplinarne, zespołowe podejście do leczenia.38

W porównaniu ze szpitalami w ośrodkach długoterminowej opieki główny nacisk kładzie się na zapobieganie hipoglikemii i niedożywieniu.39,40 Przegląd piśmiennictwa dotyczącego leczenia cukrzycy w ośrodkach opieki pielęgniarskiej ujawnia doniesienia dotyczące wielu różnych podejść do leczenia żywieniowego, w tym zwykłych diet bez ograniczeń, planów żywieniowych zakładających wyłączenie cukrów prostych, a także kontrolowanych planów żywieniowych.37-40 W ośrodkach długoterminowej opieki można uzyskać poprawę opieki nad osobami w starszym wieku chorymi na cukrzycę i z zespołem kruchości, opracowując i wprowadzając w życie swoiste wytyczne dotyczące żywienia w cukrzycy w różnych stanach (np. ostra choroba i żywienie dojelitowe).

Podsumowanie

U osób starszych można z powodzeniem wprowadzić plan leczenia żywieniowego cukrzycy mimo fizjologicznych i poznawczych zmian związanych z procesem starzenia, a także różnych przeszkód zależnych od stylu życia. Należy dokładać starań w celu przeprowadzania wszechstronnej oceny żywienia u osób w starszym wieku chorych na cukrzycę, aby można było opracowywać odpowiednie indywidualizowane plany leczenia żywieniowego, uwzględniające szczególne okoliczności występujące u chorych, a także priorytety i specjalne potrzeby tej populacji.6,31

Do góry