Od psychologa do diabetologów

Wybrane zasady budowania komunikacji lekarza z pacjentem

Dr n. med. Mariola Kosowicz

Poradnia Psychoonkologii Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Adres do korespondencji: Dr n. med. Mariola Kosowicz, Poradnia Psychoonkologii Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Tel. 22.546-32-42, psychoonkologia@coi.waw.pl

Relacja lekarza z pacjentem chorym na cukrzycę to najczęściej relacja długoterminowa, dynamiczna i wymagająca od obydwu stron dużych umiejętności interpersonalnych. Błędne jest jednak założenie, że każda ze stron – lekarz i pacjent – powinna na równi posiadać umiejętności budowania poprawnej komunikacji.

Pacjent ma prawo nie rozumieć języka medycznego, nie radzić sobie ze stresem związanym z chorobą, nie mieć wystarczającej wiedzy o zachowaniach prozdrowotnych i umiejętności komunikowania swoich potrzeb. W relacji lekarza z pacjentem to lekarz, z faktu wykonywania zawodu społecznego zaufania, jest zobowiązany posiadać pogłębione umiejętności modelowania przebiegu komunikacji z pacjentem. Relacja między nimi odbywa się na dwóch poziomach. Pierwszy to poziom zadaniowy, o charakterze asymetrycznym, gdzie lekarz staje się dla pacjenta przewodnikiem, który formułuje diagnozę, określa sposoby leczenia i weryfikuje postępy w leczeniu. Drugi poziom dotyczy umiejętności komunikacyjno-terapeutycznych lekarza, dzięki którym może on oddziaływać na postawę pacjenta na poziomie komunikacji i radzenia sobie ze stresem związanym z chorobą.[1]

Kompetencje do komunikowania się z pacjentem

Komunikacja stanowi podstawę relacji interpersonalnych. Źle prowadzona powoduje wyczerpanie emocjonalne, jak również wypracowanie niekorzystnych schematów w relacjach, nie tylko ma poziomie pracy zawodowej.

Dlatego tak istotną rolę w podejmowaniu jakichkolwiek czynności odgrywa motywacja. W komunikacji lekarza z pacjentem motywacją do poprawnej komunikacji może być chęć porozumienia się z osobą chorą, osiągnięcie zamierzonych celów terapeutycznych, stworzenie sprzyjających warunków do otworzenia się pacjenta na nowe sposoby postępowania.

W literaturze przedmiotu kładzie się nacisk na trzy główne cele komunikacji w relacji personelu medycznego z pacjentem:

1) tworzenie dobrej relacji interpersonalnej opartej na wzajemnym szacunku, zrozumieniu i zaufaniu,

2) wymianę informacji w sposób jasny i zrozumiały dla odbiorcy,

3) umiejętne podejmowanie wspólnej decyzji o leczeniu.[2]


Osobista motywacja lekarza do kompetentnego komunikowania się z pacjentem opiera się na dojrzałym przyjęciu roli osoby, od której wymaga się profesjonalizmu nie tylko w obrębie reprezentowanej specjalności medycznej, lecz także w kształtowaniu relacji interpersonalnych.[3]

Umiejętne rozpoznanie rozmówcy

Chcąc postawić diagnozę, lekarz musi opierać się na rzetelnej ocenie stanu zdrowia pacjenta. Natomiast w praktyce komunikacji pomocna jest m.in. ocena sposobu zachowania pacjenta, jego dane socjodemograficzne, cechy osobowości, sposób redukcji nap...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Kompetencje do komunikowania się z pacjentem

Komunikacja stanowi podstawę relacji interpersonalnych. Źle prowadzona powoduje wyczerpanie emocjonalne, jak również wypracowanie niekorzystnych schematów w relacjach, nie tylko ma poziomie [...]

Zewnętrzne i wewnętrzne szumy

Charakterystyczną cechą kompetentnego słuchacza jest osobista motywacja do efektywnego słuchania w różnych sytuacjach, nawet tych, które sprawiają trudność. Szczególnie ważnym elementem [...]

Sztuka aktywnego słuchania.[5]

Słuchanie nastawione na zrozumienie rozmówcy przejawia się w tzw. aktywnym słuchaniu, w którym ważną rolę odgrywają takie elementy jak:

Zadawanie właściwych pytań.[6]

Komunikacja lekarza z pacjentem na temat choroby zawiera, obok terminów medycznych, informacje, które z pozycji obu rozmówców mogą mieć zupełnie inne [...]

Tworzenie przejrzystych struktur poznawczych

Każdy człowiek posługuje się właściwymi dla siebie kodami komunikacyjnymi – werbalnymi i pozawerbalnymi. Jedni pacjenci formułują swoje myśli w sposób bardzo [...]

Empatia wymaga wrażliwości

Wysoki poziom empatii pozwala zrozumieć, a przynajmniej spróbować zrozumieć, co czuje drugi człowiek, dlaczego podejmuje pewne zachowania. Przede wszystkim jednak chroni [...]

Znaczenie słów w komunikacji.[11]

Istnieją słowa, po wypowiedzeniu których człowiek nie ma wątpliwości co do intencji swojego rozmówcy. „Będzie dobrze” oznacza, szczególnie dla chorego, dobre [...]

Uprzedzanie intencji

Pamiętając, że każdy pacjent odczytuje znaczenie słów w sposób indywidualny i że na rozumienie wypowiadanych przez lekarza zdań mają wpływ m.in. [...]

Pomiędzy słowami a mową ciała

Analizując kontakty międzyludzkie, można odnieść wrażenie, że znaczenie słowa jest przeceniane, a komunikaty niewerbalne są zbyt często pomijane. Spójny komunikat to [...]

Podsumowanie

1. Komunikacji uczymy się całe życie, dzięki poprawnej komunikacji stajemy się bardziej dojrzałymi uczestnikami w życiu społecznym i osobistym.
Do góry