Farmakoterapia

Nowe leki kardiologiczne w diabetologii

Dr n. med. Piotr Jędrusik

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Adres do korespondencji: Dr n. med. Piotr Jędrusik, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii WUM, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa, pjedrusik@wum.edu.pl

W ostatnich latach w kardiologii pojawiło się kilka nowych leków lub grup leków, które albo już istotnie zmieniły praktykę kliniczną, np. nowe doustne leki przeciwzakrzepowe nienależące do grupy antagonistów witaminy K (NOAC), albo ze względu na swoje zalety i wnoszone do terapii korzyści mogą odegrać podobną rolę w przyszłości.

Diabetolodzy powinni być zaznajomieni z tymi lekami ze względu na częste występowanie chorób układu krążenia i ich czynników ryzyka u pacjentów z cukrzycą, co powoduje, że można oczekiwać, iż leki te będą przepisywane pacjentom z cukrzycą, zwłaszcza jeżeli koszt ich stosowania w Polsce się zmniejszy. W artykule omówiono kilka nowych leków kardiologicznych zarejestrowanych do stosowania w codziennej praktyce klinicznej, których wspólną cechą jest zmniejszenie umieralności z przyczyn sercowo-naczyniowych lub umieralności ogólnej wykazane w randomizowanych próbach klinicznych lub ich metaanalizach. Przedstawiono również dostępne dane na temat tych leków odnoszące się do pacjentów z cukrzycą.

Nowe doustne leki przeciwzakrzepowe (dabigatran, rywaroksaban, apiksaban)

Obecnie dostępne są dwa rodzaje nowych doustnych leków przeciwzakrzepowych nienależących do grupy antagonistów witaminy K (NOAC):

  • bezpośrednie inhibitory trombiny (dabigatran)
  • inhibitory czynnika Xa (rywaroksaban, apiksaban i edoksaban).


Wprowadzenie NOAC zmieniło istotnie praktykę kliniczną w zakresie leczenia przeciwzakrzepowego, zwłaszcza u pacjentów z migotaniem przedsionków, ponieważ w porównaniu z antagonistami witaminy K (VKA) leki z tej grupy mają wiele zalet. W przeciwieństwie do VKA stosowanie NOAC nie wymaga laboratoryjnego monitorowania intensywności antykoagulacji ani częstych zmian dawkowania. Podaje się je raz (rywaroksaban, edoksaban) lub dwa razy (dabigatran, apiksaban) na dobę, a dawkę dostosowuje jedynie do czynności nerek, ryzyka krwawienia, a w przypadku dabigatranu również do wieku pacjenta.

Do innych zalet NOAC w porównaniu z VKA należą: szybszy oraz bardziej przewidywalny początek i koniec działania, mniejsze ryzyko interakcji z lekami i pokarmami, mniejsze ryzyko istotnych krwawień w próbach klinicznych (w tym zwłaszcza zmniejszenie częstości występowania krwawień śródczaszkowych o 50 proc.), a także mniejsze ryzyko udaru mózgu i umieralności ogólnej w porównaniu z warfaryną w metaanalizach prób klinicznych u pacjentów z migotaniem przedsionków.

Wskazania do stosowania NOAC

Niezastawkowe migotanie przedsionków (tj. z wyłączeniem pacjentów z umiarkowaną lub ciężką stenozą mitralną bądź mechaniczną protezą zastawkową). Migotanie przedsionków jest jedną z głównych poddających się modyfikacji przyczyn udarów mózgu w popu...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Wybór między NOAC

Ze względu na brak bezpośrednich porównań NOAC w randomizowanych próbach klinicznych różnice między opublikowanymi próbami klinicznymi utrudniające pośrednie porównania NOAC na [...]

Nowe leki przeciwpłytkowe z grupy inhibitorów receptora P2Y12 (tykagrelor i prasugrel)

Nowe leki przeciwpłytkowe z grupy inhibitorów receptora P2Y12 (tykagrelor i prasugrel) są obecnie preferowane w wytycznych europejskich i amerykańskich w stosunku [...]

W niewydolności serca – sakubitryl i walsartan

Skurczowa niewydolność serca wiąże się z dużą śmiertelnością i częstymi hospitalizacjami, które generują wysokie koszty, nawet jeżeli stosuje się optymalne standardowe [...]

Leki hipolipemizujące – inhibitory PCSK9 (ewolokumab, alirokumab)

Zaburzenia lipidowe są uznanym czynnikiem ryzyka chorób układu krążenia, a podstawowymi lekami stosowanymi w leczeniu hiperlipidemii są statyny. Pomimo zastosowania statyny [...]

Wnioski

Pomimo ogromnych kosztów badań klinicznych i trudności z wykazaniem przewagi nad obecnie stosowanymi lekami, które wyznaczyły już dość wysoki standard skuteczności [...]

Do góry