Medycyna stylu życia

Medycyna stylu życia diabetyka – skąd czerpać o niej wiedzę?

lek. Alicja Baska1
dr n. o zdr. Michał Czapla1,2

1Polskie Towarzystwo Medycyny Stylu Życia

2Katedra Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Adres do korespondencji:

lek. Alicja Baska

Polskie Towarzystwo Medycyny Stylu Życia

ul. Dobra 22/24 m. 24, 00-388 Warszawa

e-mail: alicja.baska@ptmsz.pl

  • Czym jest medycyna stylu życia i dlaczego należy do najbardziej obiecujących rozwijających się medycznych specjalności?
  • Wykorzystanie medycyny stylu życia w prewencji i leczeniu chorób zależnych od stylu życia, w tym cukrzycy typu 2
  • Omówienie źródeł, z których lekarze i inni profesjonaliści ochrony zdrowia mogą czerpać wiedzę o sposobach modyfikacji stylu życia u pacjentów zagrożonych lub już dotkniętych cukrzycą

Wprowadzenie: czym jest medycyna stylu życia?

Od kilku lat w Polsce podczas omawiania prewencji i leczenia chorób zależnych od stylu życia (mniej precyzyjnie określanych mianem chorób cywilizacyjnych) pada czasem hasło „medycyna stylu życia” (lifestyle medicine). Osoby, które je przywołują, niekiedy nie mają świadomości istnienia coraz bardziej ustrukturyzowanej gałęzi medycyny, za jaką uznaje się już medycynę stylu życia (MSŻ). Bywa też, że pojęcie to pojawia się w oderwaniu od obowiązujących tę dziedzinę standardów – stanowi indywidualną interpretację tego terminu dokonaną przez autora wypowiedzi, nie zawsze opartą na najnowszej wiedzy i dowodach naukowych.

Warto zatem przywołać definicję MSŻ zaproponowaną przez Polskie Towarzystwo Medycyny Stylu Życia (PTMSŻ) na podstawie ram wytyczonych w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Australii, czyli państwach z najdłuższą historią działalności towarzystw naukowych MSŻ oraz największą na świecie liczbą certyfikowanych przez International Board of Lifestyle Medicine (IBLM) specjalistów w tej dziedzinie. Według PTMSŻ „medycyna stylu życia to dziedzina medycyny, która w oparciu o dowody naukowe wykorzystuje kompleksowe zmiany codziennych zachowań w celu zapobiegania chorobom, odwracania ich skutków oraz wspierania procesu leczenia. Zmiany zachowań koncentrują się głównie w sześciu obszarach, do których należą: palenie tytoniu (i inne używki), odżywianie, aktywność fizyczna, radzenie sobie ze stresem, sen i wsparcie społeczne. MSŻ znajduje swoje miejsce zarówno w praktyce klinicznej, jak i obszarze zdrowia publicznego”.

Pojęcie „medycyna stylu życia” w kontekście medycyny zostało po raz pierwszy użyte w tytule sympozjum, które odbyło się w 1989 r., w tytule artykułu po raz pierwszy padło w 1990 r., a pierwszy podręcznik MSŻ pojawił się na rynku w 1999 r.1.

Prognozy odnośnie do zapadalności na choroby zależne od stylu życia, w tym na cukrzycę typu 2 (DMT2 – diabetes mellitus type 2), dane o stylu życia współczesnego człowieka oraz dynamicznie rosnąca liczba wysokiej jakości badań dotyczących skuteczn...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Modyfikacja stylu życia w prewencji i leczeniu DMT2 – najskuteczniejszy lek

Nie ulega wątpliwości, że modyfikacja stylu życia ma wpływ na zdrowie i jakość życia. Koncepcja ta jest poparta setkami artykułów naukowych [...]

Styl życia pacjenta chorującego na DMT2, czyli jaki? Co mówią wytyczne?

Jak już wspomniano, ważnym elementem profilaktyki i leczenia DM jest zmiana nawyków żywieniowych, która ma doprowadzić do redukcji i utrzymania prawidłowej [...]

Czy dostępne wytyczne to za mało?

Wytyczne towarzystw naukowych zgodnie potwierdzają dużą rolę modyfikacji stylu życia w prewencji i leczeniu DMT2 oraz mniej lub bardziej kompleksowo przybliżają [...]

Podsumowanie: skąd czerpać wiedzę?

W niniejszym artykule przybliżono kilka źródeł, które podsumowują najważniejsze elementy modyfikacji stylu życia w prewencji i leczeniu DMT2. Poza zapoznaniem się [...]
Do góry